Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
M1
 

Tikkurila Feelings Interior Paint

Trwałość piękna

Tikkurila Feelings Interior Paint nadaje malowanej powierzchni piękne matowe wykończenie.  Charakteryzuje się niską emisją zapachu oraz wysoką odpornością na szorowanie na mokro.  Jest polecana jako farba podkładowa pod produkty Tikkurila Taika Pearl Glaze.


KiiltäväMatta
Farba do wnętrzNarzędzie: wałekNarzędzie: natryskNarzędzie: pędzelChronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
7
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
12
m2/l

Dekoracje ścienne

Tak jak inne farby do wnętrz, Tikkurila Feelings Interior Paint nadaje się także do malowania dekoracji ściennych przy wykorzystaniu szablonów w dowolnych kształtach.

Atrakcyjna kolorystyka

Tikkurila Feelings Interior Paint dostępna jest w odcieniu bieli i pełnej gamie kolorów z palety Tikkurila Symphony oraz NCS i RAL.


Tikkurila
Opis produktu
03.01.2017
 

Tikkurila Feelings Interior Paint

Rodzaj
Akrylowa farba lateksowa do wnętrz
Opis
Głęboko matowa, wodorozcieńczalna farba akrylowa przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, w sypialniach i pokojach dziecięcych, a także holach, kuchniach i innych suchych pomieszczeniach.  Do wymalowań wewnętrznych na powierzchniach betonowych, szpachlowanych, z tynku, z cegły, na powierzchniach kartonowych, drewnianych, gotowych płytach gipsowych, płytach wiórowych oraz płytach pilśniowych. 

Przykłady zastosowania
Nadaje się zarówno do powierzchni nowych, jak i uprzednio malowanych. Nie nadaje się do malowania drzwi i mebli.

DANE TECHNICZNE
Farba do wnętrz The paint is full-matt Narzędzie: wałek Narzędzie: natrysk Narzędzie: pędzel Chronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
7
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
12
m2/l
Baza
A i C
Kolory
Karta kolorów Tikkurila Symphony.
Stopień połysku
Pełny mat
Klasa emisji materiału budowlanego
M1
Wydajność

Chłonne powierzchnie 7 - 9 m2

Niechłonne powierzchnie 10-12 m2/l


Wielkość opakowań
0,9 l; 2,7 l; 9 l
Nakładanie

Pędzel, wałek lub natrysk. Przy metodzie natryskowej użyć dyszy o parametrach 0,017"-0,021".  Rozcieńczyć 0 - 10% objętościowo.

Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
W temperaturze +23°C i przy wilgotności względnej powietrza 50%: pyłosuchość po 0,5 godziny. Nakładanie następnej warstwy po upływie 1-2 godzin.


Odporność na szorowanie na mokro
Odporność na szorowanie na mokro: SFS-EN 13300 klasa II, ISO 11998
Odporność na wysokie temperatury
+85°C ISO 4211-2 i ISO 4211-3.
Odporność chemiczna
Odporność chemiczna: odporna na czyszczenie środkami chemicznymi i słabymi rozpuszczalnikami, np. benzyna lakiernicza.
Zawartość części stałych
Ok. 40% w zależności od koloru.
Gęstość
1,3 kg/l, ISO 2811, w zależności od koloru.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Wszystkie powierzchnie malowane powinny być czyste i suche. Temperatura powietrza powinna wynosić co najmniej +5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.
Przygotowanie
Powierzchnie niemalowane: Usunąć brud i kurz. W razie konieczności wyrównać powierzchnię za pomocą szpachlówki Tikkurila Presto LV po wyschnięciu zeszlifować i odpylić. Zagruntować Tikkurila Feelings Universal Primer.

Powierzchnie uprzednio malowane: Przed malowaniem należy umyć całą powierzchnię stosując detergent Tikkurila Maalipesu i dokładnie spłukać wodą. Powierzchnie z połyskiem zmatowić, np. papierem ściernym i odpylić. Wszelkie uszkodzenia, ubytki, pęknięcia należy zaszpachlować przy użyciu Tikkurila Presto LV. Następnie zeszlifować i odpylić. Zagruntować Tikkurila Feelings Universal Primer.


Rozcieńczanie
Woda.
Malowanie
Wyrób dokładnie wymieszać przed użyciem oraz rozcieńczyć, jeśli jest taka konieczność. Nałożyć 1 lub 2 warstwy produktu na całej powierzchni za pomocą wałka, pędzla lub natrysku.

Powierzchnie malowane Tikkurila Feelings Interior Paint mogą być przemalowane tą samą farbą lub inną farbą wodorozcieńczalną marki Tikkurila. Patrz sekcja "Przygotowanie podłoża".
Czyszczenie narzędzi
Usunąć nadmiar farby z narzędzi i oczyścić je wodą.
Instukcje dot. konserwacji
Unikać czyszczenia powierzchni przez ok. 1 miesiąc od pomalowania. Powierzchnie czyścić suchą szczotką lub szmatką. Brudne powierzchnie mogą być czyszczone wilgotnym narzędziem z użyciem neutralnego detergentu (pH 6-8). Powierzchnia nie może pozostać mokra po czyszczeniu. Przestrzegać instrukcji producenta przy rozcieńczaniu detergentu. Produkt osiągnie ostateczną twardość i wytrzymałość w normalnych warunkach po 1 miesiącu, dlatego też do tego czasu trzeba obchodzić się z pomalowaną powierzchnią odpowiednio delikatnie. Jeśli powierzchnia ma być czyszczona od razu po malowaniu, należy użyć suchej lub wilgotnej szmatki.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
EU LZO 2004/42/EC - limit wartości: (kat. A/a) 30 g/l (2010). Tikkurila Feelings Interior Paint zawiera max 30 g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować rękawice ochronne. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Chronić przed mrozem. ADR: nie sklasyfikowano.
INFORMACJE DODATKOWE
Fińska klasyfikacja emisji VOC: M1
-

Kolory

Tikkurila Symphony 2436

Wzornik kolorów Tikkurila Symphony 2436 to niezwykle bogata paleta barw. Do wyboru do koloru!

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.