Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Finngard Acryl Beton

Wodorozcieńczalna, odporna na alkalia farba akrylowa, która chroni beton przed działaniem wody i karbonatyzacją.

KiiltäväMatta
Narzędzie: wałekNarzędzie: natryskNarzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
3
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
6
m2/l

Ochrona konstrukcji z betonu

Tikkurila Finngard Acryl Beton jest szczególnie zalecany do malowania ochronnego konstrukcji betonowych i powierzchni betonowych wykończonych zaprawami cementowymi. Hamuje proces karbonatyzacji (korozji betonu) dzięki wysokiej szczelności dla CO2 i niskiej wodochłonności. 

Doskonała odporność

Farba tworzy powłokę o wysokiej odporności chemicznej i na warunki atmosferyczne, możliwość stosowania w środowisku np. przemysłowym, nadmorskim (podwyższona wilgotność powietrza, częste opady deszczu, silny wiatr, ostre słońce)


Oznakowanie CE

Farba Tikkurila Finngard Acryl Beton posiada oznakowanie CE na zgodność z normą EN 1504-2:2004 i może być stosowana również jako zabezpieczenie np. betonowych elementów mostów.

Konstrukcje betonowe i budynek mieszkalny

Tikkurila
Opis produktu
05.06.2018
 

Tikkurila Finngard Acryl Beton

Rodzaj
Akrylowa farba do ochrony betonu
Opis
Wodorozcieńczalna farba akrylowa odporna na działanie alkaliów, która chroni przed wilgocią i karbonatyzacją betonu.

Farba dostępna na zamówienie.

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI
• Hamuje proces karbonatyzacji (korozji betonu) dzięki wysokiej szczelności dla CO2 i niskiej wodochłonności.
• Tworzy powłokę o wysokiej odporności chemicznej i na warunki atmosferyczne, możliwość stosowania w środowisku np. przemysłowym, nadmorskim (podwyższona wilgotność powietrza, częste opady deszczu, silny wiatr, ostre słońce).
• Paroprzepuszczalna – umożliwia odprowadzenie wilgoci ze ściany.
Przykłady zastosowania
Nadaje się do malowania konstrukcji betonowych, płyt budowlanych i powierzchni betonowych wykończonych tynkiem. Szczególnie zalecana do malowania betonu (np. konstrukcje, parkingi) w celu ochrony przed korozją. Produkt nadaje się do stosowania wewnątrz budynku do pomieszczeń nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi (np. garaże, piwnice, magazyny itp).

DANE TECHNICZNE
The paint is full-matt Narzędzie: wałek Narzędzie: natrysk Narzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
3
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
6
m2/l
Baza
LA i LC
Kolory
Kolory z wzornika Tikkurila Facade 760 i wybrane kolory z NCS i RAL. Zaleca się wykonanie odpowiedniej próby kolorystycznej na pow. 1-2 m2. Przy wyborze kolorów na fasady, szczególnie tych narażonych na intensywne oddziaływanie światła słonecznego, które w znaczący sposób może nagrzewać tę powierzchnię rekomendujemy zastosowanie kolorów o wyższym współczynniku
odbicia światła. Zalecamy stosowanie kolorów, których współczynnik odbicia światła jest większy niż 20%.
Wartości współczynnika odbicia światła podane są w karcie Tikkurila Facade 760.
Stopień połysku
Pełny mat
Wydajność
Ok. 3 - 6 m²/l (jedna warstwa). Wydajność zależy od chropowatości i porowatości powierzchni or az sposobu i warunków malowania.
Wielkość opakowań
2,7 l; 9 l
Nakładanie

Wałek, natrysk lub pędzel.

Przy zastosowaniu natrysku  należy użyć dyszy o parametrach 0,027” - farbę można rozcieńczyć wodą do 5%.

Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
W temp. +23 ±2°C, przy wilgotności względnej powietrza 50 ±5%, powłoka schnie w czasie do 4 godzin.  Nakładać kolejną warstwę po upływie min. 12 godzin.
Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury i wilgotności względnej.
Dane techniczne

Parametr techniczny

Oznaczenie zgodnie

z normą

     Wynik              

Przepuszczalność CO2


EN 1062-6

SD > 200 m

Przepuszczalność pary wodnej


EN-ISO 7783-2

SD ≤ 0,5 m

Absorpcja kapilarna


EN 1062-3

w < 0,1 kg/m² ∙ h0,5

Wytrzymałość na odrywanie

ISO 4624

 

> 2,0 N/mm²Odporność na warunki atmosferyczne
Dobra, także w atmosferze morskiej i przemysłowej.
Zawartość części stałych
ok.45% obj.
Gęstość
ok. 1,4 - 1,6 kg/l

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Pracować przy temp. powietrza i podłoża nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia, wilgotności względnej powietrza >80%, deszczu i mrozu. Chronić powłokę malarską przed deszczem min. przez 48 godzin – w optymalnych warunkach temperaturowo-wilgotnościowych (temperatura +20°C, wilgotność względna powietrza poniżej 55%). Przedział ten w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i niższych temperaturach powietrza oraz podłoża może ulec wydłużeniu.
Przygotowanie
Podłoże musi być nośne, suche i czyste.
Wilgotność malowanego podłoża nie powinna przekraczać 4%. Produkt nanosić po min. 16 godz. od gruntowania Tikkurila Finngard Uni Primer. Produkt nadaje się do stosowania w postaci handlowej. Przed użyciem wymaga dokładnego wymieszania, ewentualnie dopuszcza się rozcieńczanie max. do 5% wodą. Nanieść dwie warstwy, w odstępie min. 12 godz. W celu uniknięcia powstawania smug i przebarwień malować płaszczyznę w sposób ciągły. Przerwy technologiczne zaplanować na krawędziach ścian.
Zapewnić wystarczającą ilość farby z jednej partii produkcyjnej. Farbę z różnych partii wymieszać przed użyciem. Nie nanosić na powłoki wapienne.

Powierzchnie surowe (wcześniej niemalowane):
Powierzchnie nowych tynków cementowo-wapiennych, cementowych i betonu sezonować min. 4 tygodnie. Usunąć luźne fragmenty podłoża, brud, tłuste plamy i wykwity solne. Usunąć algi, porosty i grzyby przy pomocy Biowash Cleaner lub Tikkurila Homeenpoistotabletti zgodnie z instrukcją ich stosowania. Zmyć elewację wodą pod wysokim ciśnieniem. Nierówności i spękania wyrównać zaprawą zbliżoną składem do pierwotnej. Podłoże zagruntować Tikkurila Finngard Uni Primer.

Powierzchnie uprzednio malowane:
Usunąć luźne i odspojone fragmenty podłoża, łuszczące się powłoki malarskie, brud, tłuste plamy i wykwity solne. Zmyć elewację wodą pod wysokim ciśnieniem. Trwale usunąć algi, porosty i grzyby przy pomocy Biowash Cleaner lub Tikkurila Homeenpoistotabletti zgodnie z instrukcją ich stosowania. Skredowane podłoża usunąć (np. poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną). Nierówności i spękania wyrównać zaprawą zbliżoną składem do pierwotnej. Podłoże zagruntować Tikkurila Finngard Uni Primer.
Przy renowacji starych powłok należy wykonać wymalowanie próbne, które pozwoli ocenić przyczepność nowej farby do malowanego podłoża (np. metodą siatki nacięć)oraz pozwoli na ocena wyglądu i barwy powłoki. Pozytywny wynik decyduje o zastosowaniu produktu.
Malowanie
Podłoże musi być nośne, suche i czyste.
Wilgotność malowanego podłoża nie powinna przekraczać 4%. Produkt nanosić po min. 16 godz. od gruntowania Tikkurila Finngard Uni Primer. Produkt nadaje się do stosowania w postaci handlowej. Przed użyciem wymaga dokładnego wymieszania, ewentualnie dopuszcza się rozcieńczanie max. do 5% wodą. Nanieść dwie warstwy, w odstępie min. 12 godz. W celu uniknięcia powstawania smug i przebarwień malować płaszczyznę w sposób ciągły. Przerwy technologiczne zaplanować na krawędziach ścian.
Zapewnić wystarczającą ilość farby z jednej partii produkcyjnej. Farbę z różnych partii wymieszać przed użyciem. Nie nanosić na powłoki wapienne.
Uwagi i zalecenia:
Stosować zestaw: farba do gruntowania oraz farba elewacyjna marki Tikkurila. Nie nanosić na powierzchnie poziome narażone na bezpośredni kontakt z czynnikami atmosferycznymi:
deszcz, śnieg.
Producent nie odpowiada za złą jakość wymalowań w przypadku nieprzestrzegania zaleceń.
Zaleca się użycie narzędzi malarskich ANZA.
Czyszczenie narzędzi
Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby. Narzędzia czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat. A/c. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. - 40g/l. Produkt zawiera poniżej 40 g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT), 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (MIT) i mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)(C(M)IT/MIT (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować rękawice ochronne. Unikać uwolnienia do środowiska. Wyrób zawiera produkt biobójczy do jego konserwacji podczas przechowywania. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT), 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (MIT) i mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6](3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Produkt posiada Atest Higieniczny.


Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Transportować i magazynować w temp. od +5°C do +25°C, w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Chronić farbę przed mrozem.
INFORMACJE DODATKOWE
Termin przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

UWAGA:
Warunkiem trwałości powłoki malarskiej jest wykonanie zgodnie ze sztuką budowlaną takich elementów jak min. izolacja pozioma i pionowa budynku, obróbka blacharska, orynnowanie i inne.

W niniejszej karcie niemożliwe jest opisanie wszystkich aspektów stosowania produktu. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, prosimy o kontakt z Doradcą Technologicznym


-


CE
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
18
TIK-A016-2018
EN 1504-2:2004
Wyrób do ochrony powierzchniowej - powłoka
Paroprzepuszczalność
I, sD < 5 m
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody
w < 0,1 kg/m2∙h0,5
Przyczepność po odrywaniu test pull off
≥ 1,0 N/mm2
Uwalnianie substancji niebezpiecznych
NPD
Przepuszczalność CO2
CO2sD > 50 m
Reakcja na ogień
F (NPD)

Kolory

Tikkurila Facade 760

Tikkurila Fasade 760 - trwałe kolory na elewacje mineralne.

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.