Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Finngard Colour Tester

Przetestuj kolor!

Wodorozcieńczalny, matowy tester koloru farb elewacyjnych z rodziny Finngard.

Narzędzie: wałekNarzędzie: natryskNarzędzie: pędzelChronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
4
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
8
m2/l

Testuj kolor w naturalnym otoczeniu

Pozwala na sprawdzenie jak będzie wygladał kolor  w miejscu docelowym.

Wygoda i oszczędność

Dzięki małej pojemności testera możemy zabarwić kilka wybranych kolorów i wybrać najlepszy.

Bogata kolorystyka

Farba może być barwiona na ponad 700 odcieni z palety Tikkurila Facade 760.


Tikkurila
Opis produktu
15.03.2018
 

Tikkurila Finngard Colour Tester

Rodzaj
Tester koloru farb elewacyjnych
Opis
Wodorozcieńczalny, matowy, tester koloru farb elewacyjnych z rodziny Finngard. Po przeprowadzeniu testu powierzchnię należy pomalować farbą nawierzchniową.

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI

• Idealnie odwzorowuje kolor w naturalnym otoczeniu.
• Ułatwia wybór / dobranie koloru do innych elementów budynku.
Przykłady zastosowania
Tradycyjne tynki wapienno-cementowe i cementowe, cienkowarstwowe tynki mineralno-polimerowe, akrylowe, płyty włókno-cementowe oraz beton. Może być stosowany na powłokach dyspersyjnych i mineralnych (silikatowych).

DANE TECHNICZNE
Narzędzie: wałek Narzędzie: natrysk Narzędzie: pędzel Chronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
4
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
8
m2/l
Baza
A i C
Kolory
Kolory z wzornika Tikkurila Facade 760 i wybrane kolory z NCS i RAL.
Przy wyborze kolorów na fasady, szczególnie tych narażonych na intensywne oddziaływanie światła słonecznego, które w znaczący sposób może nagrzewać tę powierzchnię rekomendujemy zastosowanie kolorów o wyższym współczynniku odbicia światła. Wartości współczynnika odbicia światła podane są w karcie Tikkurila Facade 760.
Wydajność
4-8 m2/l przy jednokrotnej warstwie, w zależności od chłonności i struktury podłoża, metody aplikacji oraz użytego narzędzia malarskiego.

Wielkość opakowań
0,45 l
Nakładanie
Wałek, pędzel lub matrysk.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
W temp. +23 ±2°C, przy wilgotności względnej powietrza 50 ±5%, powłoka schnie w czasie do 2 godzin. Nakładać kolejną warstwę po upływie min. 8 godzin.
Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej.
Dane techniczne
Przedstawione wyniki uzyskane z badań są wartościami średnimi. Zastosowane surowce naturalne mogą mieć nieznaczny wpływ na rzeczywiste wartości podane w tabeli. Jakość i właściwości produktu pozostają zachowane.
Zawartość części stałych
Oznaczenie zgodnie z normą PN-EN ISO 3251:2008P: ok.40 %
Gęstość
Oznaczenie zgodnie z normą PN-EN ISO 2811-1:2012P: baza A - ok. 1,35 kg/l, baza C - ok. 1,27 kg/l

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Pracować przy temp. powietrza i podłoża nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia, wilgotności względnej powietrza >80%, deszczu i mrozu.
Przygotowanie
Podłoże musi być nośne, suche i czyste. Usunąć luźne fragmenty podłoża, brud, tłuste plamy i wykwity solne. Trwale usunąć algi, porosty i grzyby Usunąć algi, porosty i grzyby przy pomocy Biowash Cleaner lub Tikkurila Homeenpoistotabletti zgodnie z instrukcją ich stosowania. Zmyć powierzchnię wodą pod wysokim ciśnieniem. Wilgotność malowanego podłoża nie powinna przekraczać 4%. Produkt nanosić po min. 16 godz. od gruntowania Tikkurila Finngard Uni Primer. Produkt nadaje się do stosowania w postaci handlowej i przed użyciem wymaga dokładnego wymieszania. Nanieść dwie warstwy, w odstępie min. 8 godz. W celu uniknięcia powstawania smug i przebarwień malować płaszczyznę w sposób ciągły. Przerwy technologiczne zaplanować na krawędziach ścian. Nie nanosić na powłoki wapienne.
Rozcieńczanie
Jeśli to konieczne, rozcieńczyć farbę Tikkurila Finngard Colour Tester przeznaczoną do malowania pierwszej warstwy wodą, w ilości maks. 10%.
Malowanie
Produkt nadaje się do stosowania w postaci handlowej i przed użyciem wymaga dokładnego wymieszania. Nanieść dwie warstwy, w odstępie min. 8 godz. W celu uniknięcia powstawania smug i przebarwień malować płaszczyznę w sposób ciągły. Przerwy technologiczne zaplanować na krawędziach ścian. Nie nanosić na powłoki wapienne.

Uwagi i zalecenia:

Nie nanosić na powierzchnie poziome narażone na bezpośredni kontakt z czynnikami atmosferycznymi: deszcz, śnieg. Producent nie odpowiada za złą jakość wymalowań w przypadku nieprzestrzegania zaleceń.

Zaleca się użycie narzędzi malarskich ANZA.
Czyszczenie narzędzi
Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby. Narzędzia czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat. A/c Dopuszczalna zawartość LZO od 2010r. – 40 g/l. Produkt zawiera poniżej 40 g/ LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (MIT), mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)), 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT) i 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on (DCOIT). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawiera produkt biobójczy chroniący powłokę. Zawiera 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on (DCOIT) i butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu (IPBC). Wyrób zawiera produkt biobójczy do jego konserwacji podczas przechowywania. Zawiera mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)), 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT) i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (MIT). Stosować rękawice ochronne. Karta charakterystyki dostępna na życzenia Klienta. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Transportować i magazynować w temp. od +5°C do +25°C, w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Chronić farbę przed mrozem.
INFORMACJE DODATKOWE
Termin ważności: 36 miesięcy od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

UWAGA:

W niniejszej karcie niemożliwe jest opisanie wszystkich aspektów stosowania produktu. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, prosimy o kontakt z Doradcą Technologicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

-

Kolory

Tikkurila Facade 760

Tikkurila Fasade 760 - trwałe kolory na elewacje mineralne.

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.