Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Finngard Elastomeric

Farba do malowania fasad

Tworzy trwałe, odporne powłoki i nadaje malowanej powierzchni matowe wykończenie.

KiiltäväMatta
Narzędzie: wałekNarzędzie: natryskNarzędzie: pędzelChronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
3,3
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
4,5
m2/l

Trwałość i wytrzymałość powłoki

Farba tworzy trwale elastyczne powłoki, a specjalne włókna zbrojące zapewniają wysoką wytrzymałość mechaniczną. 

Doskonała odporność na warunki atmosferyczne

Zaletami farby są niska wodochłonność, wysoka przyczepność, bardzo dobra trwałość koloru i paraprzepuszczalność.

Możliwości stosowania

Farbę można stosować na tradycyjne tynki wapienno-cementowe i cemnetowe, cienkowarstwowe tynki mineralno-polimerowe, akrylowe (z wyjątkiem faktury kornikowej).  Nadaje się również do renowacji powłok dyspersyjnych.


Tikkurila
Opis produktu
10.02.2017
 

Tikkurila Finngard Elastomeric

Rodzaj
Elastomerowa farba akrylowa do elewacji
Opis

Wodorozcieńczalna, elastomerowa farba elewacyjna.

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI

 • Mostkowanie rys skurczowych i włosowatych podłoża o szerokości do 1,25mm
 • Specjalne włókna zbrojące zapewniają wysoką wytrzymałość mechaniczną powłoki
 • Wysoka, trwała elastyczność, niezależnie od zmian temperaturowych (pełen zakres dodatnich i ujemnych temperatur)
 • Wyśmienita odporność na działanie czynników klimatycznych (szczególnie opadów atmosferycznych, wahań temperatury i promieniowania UV)
 • Bardzo niska wodochłonność
 • Dobra paroprzepuszczalność
 • Doskonała przyczepność do podłoża
 • Przeciwdziałanie wnikaniu i zamarzaniu wody w szczelinach podłoża
 • Wysoka trwałość koloru (doskonała ochrona pigmentów)
Przykłady zastosowania
Tradycyjne tynki wapienno-cementowe i cementowe, cienkowarstwowe tynki mineralno-polimerowe, akrylowe (z wyjątkiem faktury kornikowej)oraz beton. Renowacja powłok dyspersyjnych. Produktu nie stosować do malowania obiektów z problemami wilgotnościowymi (np. podciąganiem kapilarnych wód gruntowych przez ścianę). Produkt nadaje się do stosowania wewnątrz budynku do pomieszczeń nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi(np. garaże, piwnice, magazyny itp).

DANE TECHNICZNE
The paint is matt Narzędzie: wałek Narzędzie: natrysk Narzędzie: pędzel Chronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
3,3
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
4,5
m2/l
Baza
AP
Kolory
Kolory z wzornika Tikkurila „Farby Fasadowe” i wybrane kolory z NCS i RAL. Zaleca się wykonanie odpowiedniej próby kolorystycznej na pow. 1-2 m2.
Przy wyborze kolorów na fasady, szczególnie tych narażonych na intensywne oddziaływanie światła słonecznego, które w znaczący sposób może nagrzewać tę powierzchnię rekomendujemy zastosowanie kolorów o wyższym współczynniku odbicia światła. Zalecamy stosowanie kolorów, których współczynnik odbicia światła jest większy niż 20%.
Wartości współczynnika odbicia światła podane są w karcie Tikkurila „Farby Fasadowe”.

Stopień połysku
Mat
Wydajność

Ok. 3,3-4,5 m2/l przy jednokrotnej warstwie, w zależności od chłonności i struktury podłoża,  metody aplikacji oraz użytego narzędzia malarskiego. Wykonać próbę, w celu określenia wydajności dla danego podłoża.

Wielkość opakowań
2,7l; 9l
Nakładanie
Wałek, natrysk lub pędzel.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
W temp. +23 ±2°C, przy wilgotności względnej powietrza 50 ±5%, powłoka schnie w czasie do 12 godzin. Nakładać kolejną warstwę po upływie min. 16 godzin.
Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury i wilgotności względnej.
Dane techniczne
Właściwości fizyczne wg normy PN-EN 1062-1 (2005):

Parametr techniczny

Oznaczenie zgodnie

z normą

Wynik

Połysk zwierciadlany G

PN-EN ISO 2813:2001P

G3 mat

Grubość powłoki E µm

PN-EN 1062-1:2005P

E3 <100≤300

Kategoria wielkości ziarna S µm

PN-EN ISO 1524:2013:06E

S1 drobne

Współczynnik przenikania pary

wodnej/paroprzepuszczalność V g/(m2xd)


PN-EN ISO 7783-2:2001P 


V2 średni

Przepuszczalność wody/nasiąkliwość W kg/(m2xh0,5)

PN-EN 1062-3:2008P

W3 mała

Przepuszczalność ditlenku węgla C g/(m2xd)

PN-EN 1062-6:2003P

C0             

kategoria pokrywania rys A µm

PN-EN 1062-7:2005P

A3 >500


Pozostałe dane techniczne:

Parametr techniczny

Oznaczenie zgodnie

z normą

 Wynik         

Przyczepność przy odrywaniu, systemy ze zdolnością mostkowania rys lub elastyczne bez obciążenia ruchem

PN-EN ISO 1542:2000

≥ 0,8 (0,5)b


Przedstawione wyniki uzyskane z badań są wartościami średnimi. Zastosowane surowce naturalne mogą mieć nieznaczny wpływ na rzeczywiste wartości podane w tabeli. Jakość i właściwości produktu pozostają zachowane.
Zawartość części stałych
Oznaczenie zgodnie z normą PN-EN ISO 3251:2008P - ok. 64%
Gęstość
Oznaczenie zgodnie z normą PN-EN ISO 2811-1:2012P: ok. 1,3 kg/l

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Pracować przy temp. powietrza i podłoża nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia, wilgotności względnej powietrza >80%, deszczu i mrozu. Chronić powłokę malarską przed deszczem min. przez 48 godzin – w optymalnych warunkach temperaturowo-wilgotnościowych (temperatura +20°C, wilgotność względna powietrza poniżej 55%). Przedział ten w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i niższych temperaturach powietrza oraz podłoża może ulec wydłużeniu.
Przygotowanie
Powierzchnie surowe (wcześniej niemalowane):
Powierzchnie nowych tynków cementowo-wapiennych, cementowych i betonu sezonować min. 4 tygodnie. Usunąć luźne fragmenty podłoża, brud, tłuste plamy i wykwity solne. Usunąć algi, porosty i grzyby. Zmyć elewację wodą pod wysokim ciśnieniem. Skredowane podłoża usunąć (np. poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną). Nierówności i rysy przeznaczonego do malowania podłoża, szersze niż 1,25 mm, wyrównać zaprawą zbliżoną składem do oryginalnie użytej lub odpowiednią elastyczną masą wypełniającą (przeznaczoną do malowania). Podłoże zagruntować preparatem Tikkurila Finngard Nanoprimer.

Powierzchnie uprzednio malowane:
Usunąć luźne i odspojone fragmenty podłoża, łuszczące się powłoki malarskie, brud, tłuste plamy i wykwity solne. Zmyć elewację wodą pod wysokim ciśnieniem. Skredowane podłoża usunąć (np. poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną). Szkliste powierzchnie należy mechanicznie zszorstkować. Trwale usunąć algi, porosty i grzyby. Nierówności i spękania szersze niż 1,25mm wyrównać zaprawą zbliżoną składem do pierwotnej lub elastyczną masą wypełniającą (przeznaczoną do malowania). Podłoże zagruntować preparatem Tikkurila Finngard Nanoprimer. Przy renowacji starych powłok należy wykonać wymalowanie próbne, które pozwoli ocenić przyczepność nowej farby do malowanego podłoża (np. metodą siatki nacięć) oraz pozwoli na ocenę wyglądu i barwy powłoki. Pozytywny wynik decyduje o zastosowaniu produktu.
Malowanie
Podłoże musi być nośne, suche i czyste. Wilgotność malowanego podłoża nie powinna przekraczać 4%. Produkt nanosić po min. 16 godz. od gruntowania preparatem Tikkurila Finngard Nanoprimer. Farbę wymieszać. Nie rozcieńczać. Produkt aplikować jednokrotnie pędzlem lub wałkiem, grubą warstwą w ilości ok. 300-400 g/m2. Przy dwuwarstwowym systemie (zapewniając zużycie 3,3-4,5 m2/l dla 1 warstwy) zachować min. 16-godzinny przedział czasowy pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw. Pracować metodą „mokre na mokre” malując płaszczyznę w sposób ciągły, aby uniknąć powstania śladów od użytego narzędzia malarskiego, smug i przebarwień. Przerwy technologiczne zaplanować na krawędziach ścian. Zapewnić wystarczającą ilość farby z jednej partii produkcyjnej. Farbę z różnych partii wymieszać przed użyciem.

Uwagi i zalecenia:
Stosować zestaw: farba do gruntowania oraz farba elewacyjna marki Tikkurila. Nie nanosić na powierzchnie poziome - posadzki. Producent nie odpowiada za skutki nieprawidłowej aplikacji: zbyt cienkiej warstwy, na podłożu zawilgoconym lub z rysami >1,25mm. Nie stosować do mostkowania rys dynamicznych i konstrukcyjnych. Nie nanosić na powierzchnie poziome narażone na bezpośredni kontakt z czynnikami atmosferycznymi: deszcz, śnieg. Producent nie odpowiada za złą jakość wymalowań w przypadku nieprzestrzegania zaleceń.

Zaleca się użycie narzędzi malarskich ANZA.
Czyszczenie narzędzi
Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby. Narzędzia czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat. A/c. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010r. – 40 g/l. Produkt zawiera poniżej 40 g/l LZO.


OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu, mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) i 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawiera produkt biobójczy chroniący powłokę. Zawiera 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on i butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu. Wyrób zawiera produkt biobójczy do jego konserwacji podczas przechowywania. Zawiera 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu, 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on i mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Karta charakterystyki dostępna na życzenie Klienta. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym Urzędzie Gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Transportować i magazynować w temp. od +5°C do +25°C, w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Chronić farbę przed mrozem.
INFORMACJE DODATKOWE
Tikkurila Finngard Elastomeric-wygląd powłok elewacyjnych
Wygląd powłok elewacyjnych.
Tikkurila Finngard Elastomeric-zobrazowanie zachowania powłoki
Zobrazowanie zachowania powłoki farby konwencjonalnej i elastycznej w sezonie letnim i zimowym.
Termin ważności:
36 miesięcy od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

UWAGA:
Warunkiem trwałości powłoki malarskiej jest wykonanie zgodnie ze sztuką budowlaną takich elementów jak min. izolacja pozioma i pionowa budynku, obróbka blacharska, orynnowanie i inne.

W niniejszej karcie niemożliwe jest opisanie wszystkich aspektów stosowania produktu. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, prosimy o kontakt z Doradcą Technologicznym.  Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.


-


CE
CE logo
Tikkurila Polska S.A.
ul. Mościckiego 23
39-200 Dębica
15
TIK-PL\1\FE\2014
EN 1504-2:2004
Wyrób do ochrony powierzchniowej - powłoka
Kontrola zawilgocenia
2.2
Podwyższenie oporności elektrycznej
8.2
Paroprzepuszczalność
Klasa II, 5m ≤ sD ≤ 50m
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody
w < 0,1 kg/m2∙h0,5
Zdolność do mostkowania rys
A3
Przyczepność po odrywaniu test pull off
≥ 1,0 N/mm2
Kompatybilność termiczna


Kolory

Tikkurila Facade

Karta Facade Colour Card prezentuje 192 kolory, które mogą pokrywać elewacje mineralne, drewniane oraz betonowe.

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
 • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
 • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
 • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
 • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.