Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Finngard Nanoclear

Farba do malowania fasad z systemem Nano Clear System

Produkowana na bazie nanodyspersji, która zapewnia najwyższą odporność powłoki malarskiej na przyłączenie zanieczyszczeń, pyłów, sadzy.

KiiltäväMatta
Narzędzie: wałekNarzędzie: natryskNarzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
6
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
9
m2/l

Efekt samooczyszczania

Farba zapewnia efekt "samooczyszczania" powłoki malarskiej - cząsteczki wody bardzo szybko zwilżają całą powierzchnię elewacji, usuwając zalegające na niej zanieczyszczenia.

Trwałość i odporność powłoki

Doskonale chroni podłoże przed oddziaływaniem czynników zewnetrznych i wykazuje podwyższoną odporność na działanie mikroorganizmów.  Powłokę charakteryzuje ponadto: wyjątkowa trwałość kolorów oraz wysoki stopień paroprzepuszczalności.

Szerokie spektrum stosowania

Farbę można stosować  na tradycyjne tynki wapienno-cementowe i cementowe, cienkowarstwowe tynki mineralno-polimerowe, akrylowe i beton.  Nadaje się również do renowacji powłok dyspersyjnych.


Tikkurila
Opis produktu
10.02.2017
 

Tikkurila Finngard Nanoclear

Rodzaj
Samooczyszczająca farba do elewacji
Opis
Samooczyszczająca, wodorozcieńczalna farba do malowania elewacji produkowana na bazie nanohybrydy kompozytu akrylowo-krzemianowego.  Użyta technologia Nano Clear System to optymalne połączenie korzyści silikatu (twardość, odporność na warunki atmosferyczne, bardzo duża paroprzepuszczalność), akrylu (elastyczność, wodoodporność) oraz specjalistycznych wypełniaczy. Dzięki temu uzyskujemy mocną, stabilną, trójwymiarową matrycę nanocząsteczek otaczającą uformowaną powłokę malarską. Farba dostępna w bogatej palecie barw (ok. 1089 kolorów).

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI:

  • Powłoka o właściwościach samooczyszczających, pozwala zachować doskonały wygląd elewacji w trakcie kolejnych lat. Dzięki zjawisku hydrofilowości, cząsteczki brudu są wypłukiwane z nierówności podłoża
  • Podwyższona odporność na działanie mikroorganizmów
  • Farba tworzy powłoki o doskonałej odporności na szkodliwe działanie warunków atmosferycznych, niskiej wodochłonności i bardzo dużej paroprzepuszczalności
  • Doskonała odporność powłoki malarskiej na przyłączanie zanieczyszczeń, w tym: pyłów i sadzy, dzięki maksymalnie zredukowanej termoplastyczności zastosowanego spoiwa
  • Wysoka odporność powłoki na kredowanie. Zachowanie pierwotnego koloru w długim przedziale czasowym w porównaniu z konwencjonalnymi farbami elewacyjnymi
  • Trwałość koloru i powłoki w czasie dzięki długotrwałej ochronie pigmentów i wypełniaczy tworzących powłokę malarską
Przykłady zastosowania
Tradycyjne tynki wapienno-cementowe i cementowe, cienkowarstwowe tynki mineralno-polimerowe, akrylowe, silikonowe, silikatowe, ich hybrydy, płyty włókno-cementowe oraz beton. Renowacja powłok dyspersyjnych i mineralnych (silikatowych). Produkt nadaje się do stosowania wewnątrz budynku do pomieszczeń nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi (np. garaże, piwnice, magazyny, itp).

DANE TECHNICZNE
The paint is matt Narzędzie: wałek Narzędzie: natrysk Narzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
6
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
9
m2/l
Właściwości
Dzięki technologii Nano Clear System uzyskujemy mocną, stabilną, trójwymiarową matrycę nanocząsteczek otaczającą uformowaną powłokę malarską. Farba dostępna w bogatej palecie barw (ok. 1089 kolorów).
Baza
LAP i LC
Kolory
Kolory z wzornika Tikkurila „Farby Fasadowe” i wybrane kolory z NCS i RAL.
Zaleca się wykonanie odpowiedniej próby kolorystycznej na pow. 1-2 m2.

Przy wyborze kolorów na fasady, szczególnie tych narażonych na intensywne oddziaływanie światła słonecznego, które w znaczący sposób może nagrzewać tę powierzchnię rekomendujemy zastosowanie kolorów o wyższym współczynniku odbicia światła. Zalecamy stosowanie kolorów, których współczynnik odbicia światła jest większy niż 20%.
Wartości współczynnika odbicia światła podane są w karcie Tikkurila „Farby Fasadowe”.
Stopień połysku
Mat
Wydajność

6-9 m2/l  przy jednokrotnej warstwie, w zależności od chłonności i struktury podłoża, metody aplikacji oraz użytego narzędzia malarskiego. Wykonać próbę, w celu określenia wydajności dla danego podłoża.

Wielkość opakowań
2,7 l; 9 l
Nakładanie
Wałek, natrysk lub pędzel.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
W temp. +23 ±2°C, przy wilgotności względnej powietrza 50 ±5%, powłoka schnie  w  czasie  do  4 godzin.  Nakładać  kolejną  warstwę  po upływie min. 12 godzin.
Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury i wilgotności względnej.
Dane techniczne
Właściwości fizyczne wg normy PN-EN 1062-1 (2005):

Parametr techniczny

Oznaczenie zgodnie

z normą

Wynik

Połysk zwierciadlany G

PN-EN ISO 2813:2001P

G3 mat

Grubość powłoki E µm

PN-EN 1062-1:2005P

E1 ≤ 50

Kategoria wielkości ziarna S µm

PN-EN ISO 1524:2013:06E

S1 drobne

Współczynnik przenikania pary

wodnej/paroprzepuszczalność V g/(m2xd)


PN-EN ISO 7783-2:2001P 


V1 duży

Przepuszczalność wody/nasiąkliwość W kg/(m2xh0,5)

PN-EN 1062-3:2008P

W2 średnia

Przepuszczalność ditlenku węgla C g/(m2xd)

PN-EN 1062-6:2003P

C0             


Przedstawione wyniki uzyskane z badań są wartościami średnimi. Zastosowane surowce naturalne mogą mieć nieznaczny wpływ na rzeczywiste wartości podane w tabeli. Jakość i właściwości produktu pozostają zachowane.
Zawartość części stałych
Oznaczenie zgodnie z normą PN-EN ISO 3251:2008P: ok. 42%
Gęstość
Oznaczenie zgodnie z normą PN-EN ISO 2811-1:2012P: ok. 1,2 kg/l

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Pracować przy temp. powietrza i podłoża nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia, wilgotności względnej powietrza >80%, deszczu i mrozu. Chronić powłokę malarską przed deszczem min. przez 48 godzin – w optymalnych warunkach temperaturowo-wilgotnościowych (temperatura +20°C, wilgotność względna powietrza poniżej 55%). Przedział ten w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i niższych temperaturach powietrza oraz podłoża może ulec wydłużeniu.
Przygotowanie
Powierzchnie surowe (wcześniej niemalowane):
Powierzchnie nowych tynków cementowo-wapiennych, cementowych i betonu sezonować min. 4 tygodnie. Usunąć luźne fragmenty podłoża, brud, tłuste plamy i wykwity solne. Usunąć algi, porosty i grzyby. Zmyć elewację wodą pod wysokim ciśnieniem. Nierówności i spękania wyrównać zaprawą zbliżoną składem do pierwotnej. Podłoże zagruntować Tikkurila Finngard Nanoprimer.

Powierzchnie uprzednio malowane:
Usunąć luźne i odspojone fragmenty podłoża, łuszczące się powłoki malarskie, brud, tłuste plamy i wykwity solne. Zmyć elewację wodą pod wysokim ciśnieniem. Trwale usunąć algi, porosty i grzyby. Skredowane podłoża usunąć (np. poprzez obróbkę strumieniowo- ścierną). Nierówności i spękania wyrównać zaprawą zbliżoną składem do pierwotnej. Podłoże zagruntować Tikkurila Finngard Nanoprimer.
Przy renowacji starych powłok należy wykonać wymalowanie próbne, które pozwoli ocenić przyczepność nowej farby do malowanego podłoża (np. metodą siatki nacięć) oraz pozwoli na ocena wyglądu i barwy powłoki. Pozytywny wynik decyduje o zastosowaniu produktu.
Malowanie
Podłoże musi być nośne, suche i czyste. Wilgotność malowanego podłoża nie powinna przekraczać 4%. Produkt nanosić po min. 16 godz. od gruntowania Tikkurila Finngard Nanoprimer. Produkt nadaje się do stosowania w postaci handlowej. Przed użyciem wymaga dokładnego wymieszania, ewentualnie dopuszcza się rozcieńczanie max. do 5% wodą. Nanieść dwie warstwy, w odstępie min. 12 godz. W celu uniknięcia powstawania smug i przebarwień malować płaszczyznę w sposób ciągły. Przerwy technologiczne zaplanować na krawędziach ścian. Zapewnić wystarczającą ilość farby z jednej partii produkcyjnej. Farbę z różnych partii wymieszać przed użyciem. Nie nanosić na powłoki wapienne.

Uwagi i zalecenia:
Stosować zestaw: farba do gruntowania oraz farba elewacyjna marki Tikkurila. Nie nanosić na powierzchnie poziome narażone na bezpośredni kontakt z czynnikami atmosferycznymi: deszcz, śnieg. Producent nie odpowiada za złą jakość wymalowań w przypadku nieprzestrzegania zaleceń.

Zaleca się użycie narzędzi malarskich ANZA.
Czyszczenie narzędzi
Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby. Narzędzia czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac.

Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat. A/c. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. - 40 g/l. Produkt zawiera poniżej 40 g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu, mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1), 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on i 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawiera produkt biobójczy chroniący powłokę. Zawiera 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on i butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu. Wyrób zawiera produkt biobójczy do jego konserwacji podczas przechowywania. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Karta charakterystyki dostępna na życzenia Klienta. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym Urzędzie Gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Transportować i magazynować w temp. od +5°C do +25°C, w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Chronić farbę przed mrozem.
INFORMACJE DODATKOWE


Tikkurila Finngard Nanoclear - powłoka farby i kropla wody
Zobrazowanie zachowania się kropli wody spływającej z powłoki farby Tikkurila Finngard Nanoclear.
Połączenie właściwości hydrofobowych i hydrofilowych sprawia, że cała pomalowana powierzchnia szybko zwilża się bez efektu sperlania oraz bez absorpcji wody w strukturę podłoża. Dzięki temu cząsteczki brudu zostają szybko i skutecznie usunięte z całej powierzchni elewacji. Dzięki temu farba Tikkurila Finngard Nanoclear tworzy powłokę samozmywalną.

Termin przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

UWAGA:
Warunkiem trwałości powłoki malarskiej jest wykonanie zgodnie ze sztuką budowlaną takich elementów jak min. izolacja pozioma i pionowa budynku, obróbka blacharska, orynnowanie i inne.

W niniejszej karcie niemożliwe jest opisanie wszystkich aspektów stosowania produktu. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, prosimy o kontakt z Doradcą Technologicznym.  Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.


-

Kolory

Tikkurila Facade

Karta Facade Colour Card prezentuje 192 kolory, które mogą pokrywać elewacje mineralne, drewniane oraz betonowe.

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.