Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Finngard Primer W

Wodorozcieńczalny, silikonowy preparat gruntujący do fasad

Preparat może być stosowany na nowe oraz uprzednio malowane fasady betonowe i otynkowane.


Narzędzie: wałekNarzędzie: natryskNarzędzie: pędzelChronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
0,5
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
4
m2/l

Wyższa odporność powłoki

Preparat podnosi odporność na wilgoć podłoży betonowych i otynkowanych.  Dzięki jego zastosowaniu i zapewnieniu lepszej ochrony przed opadami atmosferycznymi, wodami gruntowymi czy wysoką wilgotnoscią powietrza, wymalowania dłużej pozostaną w dobrym stanie.


Tikkurila
Opis produktu
01.05.2015
 

Tikkurila Finngard Primer W

Rodzaj
Silikonowy preparat gruntujący do elewacji.
Opis
Tikkurila Finngard Primer W jest wodorozcieńczalnym matowym preparatem gruntującym na bazie związków silikonu, do stosowania na elewacjach. Podnosi odporność na wilgoć podłoży betonowych i otynkowanych.

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI
  • Podnosi odporność na wilgoć podłoży betonowych i otynkowanych
  • Zmniejsza chłonność podłoża
  • Zwiększa wydajność farb nawierzchniowych
Przykłady zastosowania
Nowe tradycyjne tynki wapienno-cementowe i cementowe, cienkowarstwowe tynki mineralno-polimerowe, akrylowe, silikonowe oraz beton. Tikkurila Finngard Primer W nie jest zalecany do stosowania z farbami krzemianowymi. Produkt nadaje się do stosowania wewnątrz budynku do pomieszczeń nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi (np. garaże, piwnice, magazyny itp).

DANE TECHNICZNE
Narzędzie: wałek Narzędzie: natrysk Narzędzie: pędzel Chronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
0,5
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
4
m2/l
Kolory
Transparentny.
Wydajność
2-4 m2/l mieszaniny przy jednokrotnym gruntowaniu;
0,5-2 m2/l mieszaniny w przypadku powierzchni szczególnie porowatych; przy jednokrotnej warstwie,
w zależności od chłonności i struktury podłoża, metody aplikacji oraz użytego narzędzia malarskiego. Wykonać próbę, w celu określenia wydajności dla danego podłoża.
Wielkość opakowań
0,5 l; 1 l
Nakładanie
Wałek, natrysk lub pędzel.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
W temp. +23 ±2°C, przy wilgotności względnej powietrza 50 ±5%, wymalowanie uzyskuje suchość dotykową po upływie 2-5 godzin. Malowanie farbą nawierzchniową po 24 godzinach.
Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej.
Dane techniczne
Właściwości fizyczne wg normy PN-EN 1062-1 (2005):

Parametr techniczny

Oznaczenie zgodnie

z normą

Wynik

Współczynnik przenikania pary

wodnej/paroprzepuszczalność V g/(m2xd)

PN-EN ISO 7783-2:2001P 

V1 duży

Przepuszczalność wody/nasiąkliwość W kg/(m2xh0,5)

PN-EN 1062-3:2008P

W3 mała

Przepuszczalność ditlenku węgla C g/(m2xd)

      PN-EN 1062-6:2003P

C0             


Przedstawione wyniki uzyskane z badań są wartościami średnimi. Zastosowane surowce naturalne mogą mieć nieznaczny wpływ na rzeczywiste wartości podane w tabeli. Jakość i właściwości produktu pozostają zachowane.
Zawartość części stałych
Oznaczenie zgodnie z normą PN-EN ISO 3251:2008P:
ok. 89%
Gęstość
Oznaczenie zgodnie z normą PN-EN ISO 2811-1:2012P: ok. 1,0 kg/l

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Pracować przy temp. powietrza i podłoża nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia, wilgotności względnej powietrza >80%, deszczu
i mrozu. Chronić powłokę malarską przed deszczem min. przez 48 godzin – w optymalnych warunkach temperaturowo-wilgotnościowych temperatura +20°C, wilgotność względna powietrza poniżej 55%). Przedział ten w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza
i niższych temperaturach powietrza oraz podłoża może ulec wydłużeniu.
Przygotowanie
Podłoże musi być nośne, suche i czyste. Wilgotność malowanego podłoża nie powinna przekraczać 4%. Preparat dokładnie wymieszać, a następnie nakładać 2-3 warstwy za pomocą pędzla, wałka lub niskociśnieniową metodą natryskową „mokro na mokro”. Stosować 10-minutowe odstępy czasu między aplikacją poszczególnych warstw. Tikkurila Finngard Primer W po zamieszaniu z wodą musi być zużyty w ciągu 24 godzin. Produkt w reakcji z wodą wydziela metanol.
Rozcieńczanie
Rozcieńczać Tikkurila Finngard Primer W wodą w stosunku 1:19 – jako preparat gruntujący.
Rozcieńczać Tikkurila Finngard Primer W wodą w stosunku 1:9 – jako preparat nawierzchniowy.
Malowanie
Powierzchnie surowe (wcześniej niemalowane):
powierzchnie nowych tynków cementowo-wapiennych, cementowych i betonu sezonować min. 4 tygodnie. Usunąć luźne fragmenty podłoża, brud, tłuste plamy i wykwity solne. Usunąć algi, porosty i grzyby. Zmyć elewację wodą pod wysokim ciśnieniem. Nierówności i spękania wyrównać zaprawą zbliżoną składem do pierwotnej. Beton o szklistym i połyskliwym wykończeniu należy mechanicznie zmatowić.

Powierzchnie uprzednio malowane: nie jest zalecany.

Uwagi i zalecenia:

Produkt może być stosowany jako samodzielny produkt lub można stosować zestaw: farba do gruntowania oraz farba elewacyjna marki Tikkurila.
Nie nanosić na powierzchnie poziome - posadzki. Producent nie odpowiada za złą jakość wymalowań w przypadku nieprzestrzegania zaleceń.

Zaleca się użycie narzędzi malarskich ANZA.
Czyszczenie narzędzi
Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby. Narzędzia czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat. A/h. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010r.-30g/l. Produkt zawiera poniżej 30g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Niebezpieczeństwo Zawiera: poli(dimetylosiloksan), kwas octowy. Łatwopalna ciecz i pary. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Unikać wdychania pary. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną oraz ochronę oczu/twarzy. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. Chronić przed urządzeniami iskrzącymi i otwartym ogniem. Nie palić. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę wodą albo pod prysznicem. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem. Karta charakterystyki dostępna na życzenia Klienta. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Ochrona środowiska: Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym Urzędzie Gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Transportować i magazynować w temp. od +5°C do +25°C, w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Chronić farbę przed mrozem. Towar niebezpieczny do transportu. Klasa 3, UN 1263.
INFORMACJE DODATKOWE
Termin ważności: 12 miesięcy od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

UWAGA:
Warunkiem trwałości powłoki malarskiej jest wykonanie zgodnie ze sztuką budowlaną takich elementów jak min. izolacja pozioma i pionowa budynku, obróbka blacharska, orynnowanie i inne.

W niniejszej karcie niemożliwe jest opisanie wszystkich aspektów stosowania produktu. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, prosimy o kontakt z Doradcą Technologicznym.  Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.
-

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.