Kup online >>


Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Finngard PU-Seal 25

Poliuretanowy uszczelniacz do rys i pęknięć

Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz na podłoża mineralne (beton, tynk).


Chronić przed mrozem

Skuteczna naprawa

Uszczelnia i wypełnia rysy o szerokości do 10 mm i pozostaje trwale elastyczny w szerokim zakresie temperatur. Może być malowany po utwardzeniu.   


Tikkurila
Opis produktu
15.03.2018
 

Tikkurila Finngard PU-SEAL 25

Rodzaj
Poliuretanowy uszczelniacz do rys i pęknięć
Opis

Trwale elastyczny, poliuretanowy kit uszczelniający i klej do zastosowań budowlanych. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz na podłoża mineralne (beton, tynk) do klejenia i wypełniania rys.


ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI


• Pozostaje trwale elastyczny w szerokim zakresie temperatur.
• Uszczelnia i wypełnia rysy o szerokości do 10 mm.
• Może być malowany po utwardzeniu.
• Dobrze kompensuje drgania i wibracje.

Przykłady zastosowania
Fasady budynków mieszkalnych, biurowych i przemysłowych, magazynów, obiektów infrastruktury drogowej.

DANE TECHNICZNE
Chronić przed mrozem
Kolory
Szary.
Wydajność
1 l na 50 mb wypełnienia rysy o szerokości 5 mm.
Wielkość opakowań
0,3 l; 0,6 l
Nakładanie
Pistolet ręczny lub automatyczny.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
W temp. +23 °C, przy wilgotności względnej powietrza 50 %, ok. 3mm/24h.
Dane techniczne
Ciężar właściwy: ok. 1,16 g/ml

Temperatura aplikacji: od +5°C do +35°C

Kożuszenie: ok. 2h (przy 23°C i wilgotności względnej 50%)

Ściekanie:  <3mm wg ISO 7390

Wydłużenie przy zerwaniu: >400% wg ISO 8339

Moduł 100%:  ≤ 0,4 MPa wg ISO 8339

Twardość Shore (typ A, 3s): ok. 25 wg ISO 868

Odporność termiczna po utwardzeniu: od -40°C do +80°C
Zawartość części stałych
Oznaczenie zgodnie z normą PN-EN ISO 3251:2008P: ok. 60%
Gęstość
Oznaczenie zgodnie z normą PN-EN ISO 2811-1:2012P: ok. 1,5 kg/l

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być czysta i sucha, temperatura powietrza musi wynosić min. + 5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.
Przygotowanie
Podłoża oczyścić z brudu, pyłu, kurzu i zabrudzeń podobnego typu. Usunąć pozostałości po starych kitach, klejach, farbach i lakierach. Następnie dokładnie odtłuścić i wysuszyć. Beton musi być całkowicie utwardzony i wysezonowany przez minimum 28 dni.
Nakładanie
Kit nakładać powolnym, jednostajnym ruchem, dokładnie i szczelnie wypełniając całą szczelinę, tak by fuga pozostała wolna od powietrza. Następnie wygładzić szpachelką zwilżoną wodą z mydłem.
Czyszczenie narzędzi
Do czyszczenia świeżych zabrudzeń użyć acetonu. Po utwardzeniu usuwać mechanicznie.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat. A/c. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010r. – 40 g/l. Produkt zawiera poniżej 40 g/l LZO.


OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Uwaga: Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Zawiera izocyjaniany. Zawiera produkt reakcji: bis (1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydylu) sebacynian/ metylo 1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydylo sebacynian. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania mgły/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Karta charakterystyki produktu jest dostępna na życzenie Klienta. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości produktu przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Chronić przed mrozem. Temperatura składowania nie powinna przekroczyć +25°C.
INFORMACJE DODATKOWE
Termin ważności: 36 miesięcy od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

UWAGA:
Warunkiem trwałości powłoki malarskiej jest wykonanie zgodnie ze sztuką budowlaną takich elementów jak min. izolacja pozioma i pionowa budynku, obróbka blacharska, orynnowanie i inne.

W niniejszej karcie niemożliwe jest opisanie wszystkich aspektów stosowania produktu. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, prosimy o kontakt z Doradcą Technologicznym.  Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.


-


CE
CE logo
Tikkurila Polska S.A.
ul. Mościckiego 23
39-200 Dębica
18
TIK-PL\1\FINNGARD SEAL 25\2018
EN 15651-1:2012
Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych
Kompatybilność termiczna

Kity stosowane w połączeniach niestrukturalnych w budynkach do elementów fasad w zastosowaniu zewnętrznym i wewnętrznym, przy zamierzonym zastosowaniu w zimnych warunkach klimatycznych. Odporność na spływanie ≤ 3mm Utrata objętości ≤ 10% Trwałość: spełnia Właściwości adhezji/kohezji przy rozciąganiu w -30°C: ≤ 0,9 MPa Reakcja na ogień: klasa E