Kup online >>


Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
20LG
 

Tikkurila Finngard Silicate Primer

Preparat do gruntowania powierzchni zewnętrznych

Przeznaczony do stosowania przed aplikacją farby Tikkurila Finngard Silicate Paint.Narzędzie: wałekNarzędzie: pędzelChronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
6
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
8
m2/l

Wzmocnione podłoże

Preparat wzmacnia strukturę podłoża, ogranicza i wyrównuje chłonność, poprawia przyczepność farby elewacyjnej.

Zwiększona wydajność

Tikkurila Finngard Silicate Primer zmniejsza chłonność podłoża i zwiększa wydajność farby nawierzchniowej, co przyczynia się do ograniczenia kosztów malowania elewacji.   

Elewacje na lata

Użycie preparatu w zestawie z wybraną farbą nawierzchniową oraz preparatem do przygotowania podłoża gwarantuje uzyskanie 20- letniej gwarancji powłoki i koloru.

Zestaw z gwarancją:
Tikkurila
Opis produktu
28.02.2018
 

Tikkurila Finngard Silicate Primer

Rodzaj
Silikatowy preparat gruntujący do elewacji
Opis
Tikkurila Finngard Silicate Primer jest wodorozcieńczalnym, mineralnym preparatem do gruntowania powierzchni zewnętrznych, stosowanym przed aplikacją farby Tikkurila Finngard Silicate Solid.

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI


Preparat zmniejsza chłonność podłoża.
Wzmacnia podłoża sypkie.
• Zwiększa wydajność farby nawierzchniowej, co przyczynia się do ograniczenia kosztów malowania elewacji.
Przykłady zastosowania
Preparat stosuje się do gruntowania powierzchni betonowych, tynku cementowo-wapiennego, tynku wapiennego, cienkowarstwowych tynków silikatowych, cienkowarstwowych tynków mineralno-polimerowych oraz podłoży z cegieł piaskowo-wapiennych. Może być również stosowany na podłożach uprzednio malowanych farbą wapienną lub krzemianową. Nie jest zalecany do powierzchni malowanych wcześniej farbami organicznymi, chyba że cała powłoka organiczna zostanie dokładnie usunięta.

DANE TECHNICZNE
Narzędzie: wałek Narzędzie: pędzel Chronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
6
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
8
m2/l
Kolory
Transparentny.
Wydajność

6-8 m²/l przy jednokrotnej warstwie, w zależności od chłonności i struktury podłoża, metody aplikacji oraz użytego narzędzia malarskiego. Wykonać próbę, w celu określenia wydajności dla danego podłoża.

Wielkość opakowań
3 l; 10 l
Nakładanie
Wałek lub pędzel.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
W temp. +23 ±2°C, przy wilgotności względnej powietrza 50 ±5%, nakładać kolejną warstwę po 12 godzinach.
Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury i wilgotności względnej.
Dane techniczne
Właściwości fizyczne wg normy PN-EN 1062-1 (2005):

Parametr techniczny

Oznaczenie zgodnie

z normą

Wynik

Współczynnik przenikania pary

wodnej/paroprzepuszczalność V g/(m2xd)

PN-EN ISO 7783-2:2001P 

V1 duży


Przedstawione wyniki uzyskane z badań są wartościami średnimi. Zastosowane surowce naturalne
mogą mieć nieznaczny wpływ na rzeczywiste wartości podane w tabeli. Jakość i właściwości produktu pozostają zachowane.
Gęstość
Oznaczenie zgodnie z normą PN-EN ISO 2811-1:2016-04: ok.1,0 kg/l

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Warunki atmosferyczne podczas i po aplikacji:
Pracować przy temp. powietrza i podłoża nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia, wilgotności względnej powietrza >80%, deszczu i mrozu. Chronić powłokę malarską przed deszczem min. przez 48 godzin – w optymalnych warunkach temperaturowo-wilgotnościowych (temperatura +20°C, wilgotność względna powietrza poniżej 55%). Przedział ten w warunkach podwyższonej wilgotności i niższych temperaturach powietrza oraz podłoża może ulec wydłużeniu.
Przygotowanie
Powierzchnie surowe (wcześniej niemalowane):
Powierzchnie nowych tynków cementowo-wapiennych, cementowych i betonu sezonować min. 7 dni. Usunąć luźne fragmenty podłoża, brud, tłuste plamy i wykwity solne.
Skredowane podłoża usunąć (np. poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną). Szkliste powierzchnie należy mechanicznie zmatowić.
Usunąć algi, porosty i grzyby przy pomocy Tikkurila Homeenpoistotabletti lub Biowash Cleaner zgodnie z instrukcja ich stosowania. Zmyć elewację wodą pod wysokim ciśnieniem.
Nierówności i spękania wyrównać zaprawą zbliżoną składem do pierwotnej.

Powierzchnie uprzednio malowane:
Usunąć luźne i odspojone fragmenty podłoża, łuszczące się powłoki malarskie, brud, tłuste plamy i wykwity solne. Należy całkowicie usunąć stare powłoki organiczne. Trwale usunąć algi, porosty i grzyby przy pomocy Tikkurila Homeenpoistotabletti lub Biowash Cleaner zgodnie z instrukcja ich stosowania. Zmyć elewację wodą pod wysokim ciśnieniem. Skredowane podłoża usunąć (np. poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną). Szkliste powierzchnie należy mechanicznie zmatowić. Nierówności i spękania wyrównać zaprawą zbliżoną składem do pierwotnej. Przy renowacji starych powłok należy wykonać wymalowanie próbne, które pozwoli ocenić przyczepności farby gruntującej do malowanego podłoża (np. metodą siatki nacięć) oraz pozwoli na ocenę wyglądu i barwy powłoki. Pozytywny wynik decyduje o zastosowaniu produktu.
Nakładanie
Porowate oraz chłonne podłoża należy zagruntować dwiema warstwami podkładu Tikkurila Finngard Silicate Primer, rozcieńczonego 1:1 z czystą wodą, stosując metodę „mokro na mokro” i używając pędzla lub wałka. Twarde i mało chłonne podłoża zagruntować jedną warstwą podkładu Tikkurila Finngard Silicate Primer zmieszanego z farbą Tikkurila Finngard Silicate Solid w stosunku 1:2. Ze względu na korozyjne działanie podkładu krzemianowego zaleca się dokładne zabezpieczenie wszelkich powierzchni, które nie są przeznaczone do malowania, włącznie ze szkłem i metalem.

Uwagi i zalecenia:

Produkt może być stosowany jako samodzielny produkt lub można stosować system: farba do gruntowania + farba elewacyjna marki Tikkurila.
Nie nanosić na powierzchnie poziome - posadzki. Producent nie odpowiada za złą jakość wymalowań w przypadku nieprzestrzegania zaleceń.

Zaleca się użycie narzędzi malarskich ANZA.
Czyszczenie narzędzi
Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby. Narzędzia czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac.


Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat. A/h. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 30 g/l. Produkt zawiera poniżej 30 g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Niebezpieczeństwo. Produkt zawiera: krzemian potasu. Powoduje poważne uszkodzenia oczu. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Unikać wdychania mgły i rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne oraz ochronę oczu i twarzy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem. Karta charakterystyki dostępna na życzenia Klienta. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Transportować i magazynować w temp. od +5°C do +25°C, w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Chronić farbę przed mrozem.
INFORMACJE DODATKOWE
Termin ważności: 36 miesięcy od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

UWAGA:
Warunkiem trwałości powłoki malarskiej jest wykonanie zgodnie ze sztuką budowlaną takich elementów jak min. izolacja pozioma i pionowa budynku, obróbka blacharska, orynnowanie i inne.

W niniejszej karcie niemożliwe jest opisanie wszystkich aspektów stosowania produktu. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, prosimy o kontakt z Doradcą Technologicznym.  Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.
-

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.