Kup online >>


Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
20LG
 

Tikkurila Finngard Silicate Solid

Silikatowa, wodorozcieńczalna farba do elewacji 

Doskonale sprawdzi się w renowacji systemów ociepleń z wełny mineralnej i na słabszych podłożach.

KiiltäväMatta
Narzędzie: wałekNarzędzie: natryskNarzędzie: pędzelChronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
3
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
5
m2/l

Trwała powłoka

20-letnia gwarancja powłoki i koloru udzielana jest przy zakupie zabarwionej farby wraz z rekomendowanymi produktami do przygotowania podłoża.

Zestaw z gwarancją:
Ekstremalne wiązanie z podłożem

Tworzy ekstremalnie trwałe powłoki dzięki zdolności wiązania się z podłożem zachowuje kolor i właściwości ochronne przez wiele lat.  

Bezpieczna elewacja

Powłoka podnosi bezpieczeństwo budynku. Jest niezapalna - klasyfikacja B s1 d0 wg. PN-EN 13501-1.


Bogata kolorystyka

Farba może być barwiona na ponad 700 odcieni z palety Tikkurila Facade 760.


Tikkurila
Opis produktu
15.03.2018
 

Tikkurila Finngard Silicate Solid

Rodzaj
Silikatowa farba do elewacji
Opis
Silikatowa, wodorozcieńczalna farba do elewacji. Do stosowania na tradycyjne tynki wapienno-cementowe i wapienne, cienkowarstwowe tynki silikatowe i mineralno-polimerowe, cegły piaskowo-wapienne oraz powierzchnie betonowe oraz do renowacji powłok z farby silikatowej lub wapiennej.

Farba dostępna na zamówienie.


ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI


Tworzy ekstremalnie trwałe powłoki dzięki zdolności wiązania się z podłożem, zachowuje kolor i właściwości ochronne przez wiele lat.
Podnosi bezpieczeństwo – niepalna, klasyfikacja A1 wg. PN-EN  13501-1
• Idealna do malowania „świeżych” tynków mineralnych.
• Umożliwia odprowadzanie wilgoci ze ściany - powłoka paroprzepuszczalna.
• Wysoce odporna na grzyby, pleśnie i glony.
Gwarancja 20 lat trwałości powłoki i koloru*.

* zgodnie z warunkami zawartymi w Warunkach Gwarancji Tikkurila Polska S.A.
 


Przykłady zastosowania
Tikkurila Finngard Silicate Solid doskonale sprawdzi się w renowacji systemów ociepleń z wełny mineralnej i na słabszych podłożach. Produkt nadaje się do stosowania wewnątrz budynku.

DANE TECHNICZNE
The paint is matt Narzędzie: wałek Narzędzie: natrysk Narzędzie: pędzel Chronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
3
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
5
m2/l
Baza
SA i SC
Kolory
Kolory z wzornika Tikkurila Facade 760 i wybrane kolory z NCS i RAL.
Zaleca się wykonanie odpowiedniej próby kolorystycznej na pow.1-2 m2.
Przy wyborze kolorów na fasady, szczególnie tych narażonych na intensywne oddziaływanie światła słonecznego, które w znaczący sposób może nagrzewać tę powierzchnię rekomendujemy zastosowanie kolorów o wyższym współczynniku odbicia światła. Zalecamy stosowanie kolorów, których współczynnik odbicia światła jest większy niż 20%.
Wartości współczynnika odbicia światła podane są w karcie Tikkurila Facade 760.
Stopień połysku
Mat
Wydajność
3-5 m2/l przy jednokrotnej warstwie, w zależności od chłonności i struktury podłoża, metody aplikacji oraz użytego narzędzia malarskiego. Wykonać próbę, w celu określenia wydajności dla danego podłoża.
Wielkość opakowań
2,7 l; 9 l
Nakładanie
Wałek, natrysk lub pędzel.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
W temp. +23 ±2°C, przy wilgotności względnej powietrza 50 ±5%, powłoka schnie  w czasie do 12  godzin.  Nakładać  kolejną  warstwę  po upływie  min. 12 godzin.
Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury i wilgotności względnej.
Przyczepność
Oznaczenie zgodnie z normą PN-EN ISO 4624:2016-05:  >0,8N/mm2.
Dane techniczne
Właściwości fizyczne wg normy PN-EN 1062-1 (2005):

Parametr techniczny

Oznaczenie zgodnie

z normą

Wynik

Połysk zwierciadlany G

PN-EN ISO 2813:2001P

G3 mat

Grubość powłoki E µm

PN-EN 1062-1:2005P

E2 50<E2=<100

Kategoria wielkości ziarna S µm

PN-EN ISO 1524:2013:06E

S1 drobne

Współczynnik przenikania pary

wodnej/paroprzepuszczalność V g/(m2xd)

PN-EN ISO 7783-2:2001P 

V1 duży

Przepuszczalność wody/nasiąkliwość W kg/(m2xh0,5)

PN-EN 1062-3:2008P

W2 średnia

Przepuszczalność ditlenku węgla C g/(m2xd)

PN-EN 1062-6:2003P

C0             


Przedstawione wyniki uzyskane z badań są wartościami średnimi. Zastosowane surowce naturalne mogą mieć nieznaczny wpływ na rzeczywiste wartości podane w tabeli. Jakość i właściwości produktu pozostają zachowane.
Zawartość części stałych
Oznaczenie zgodnie z normą PN-EN ISO 3251:2008: ok. 50%.
Gęstość
Oznaczenie zgodnie z normą PN-EN ISO 2811-1:2016-04: :ok. 1,4kg/l

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Pracować przy temp. powietrza i podłoża nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia, wilgotności względnej powietrza >80%, deszczu i mrozu. Chronić powłokę malarską przed deszczem min. przez 72 godziny – w optymalnych warunkach temperaturowo-wilgotnościowych (temperatura +20°C, wilgotność względna powietrza poniżej 55%). Przedział ten w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i niższych temperaturach powietrza oraz podłoża może ulec wydłużeniu.
Przygotowanie
Usunąć kurz, sole, luźno związaną farbę i elementy tynku. Przed przystąpieniem do malowania zaleca się oczyszczenie powierzchni
oraz usunięcie pleśni za pomocą odpowiednich preparatów. Wszelkie uszkodzenia, ubytki, pęknięcia należy zaszpachlować odpowiednią szpachlówką. Do wypełnienia ubytków w betonie użyć odpowiednich produktów. Jeżeli powierzchnia przeznaczona do malowania jest powierzchnią z połyskiem, należy ją mechanicznie zmatowić.
Porowate oraz chłonne podłoża należy zagruntować za pomocą Tikkurila Finngard Silicate Primer rozcieńczonego 1:1 z wodą. Twarde i mało chłonne podłoża należy zagruntować mieszaniną
sporządzoną z Tikkurila Finngard Silicate Primer i Tikkurila Finngard Silicate Solid w stosunku 1:2.

Powierzchnie surowe (wcześniej niemalowane):
Tikkurila Finngard Silicate Solid możemy stosować tylko na podłożach mineralnych: wapiennych, cementowych, gazobetonowych, silikatowych. Powierzchnie te sezonować min. 14 dni, dla tynków cienkowarstwowych mineralnych i hybrydowych sezonować min. 7 dni, dla surowego betonu sezonować min. 28 dni. Usunąć luźne
fragmenty podłoża, brud, tłuste plamy i wykwity solne. Usunąć algi, porosty i grzyby przy pomocy Biowash Cleaner lub Tikkurila Homeenpoistotabletti zgodnie z instrukcja ich stosowania. Zmyć elewację wodą pod wysokim ciśnieniem. Nierówności i spękania wyrównać zaprawą zbliżoną składem do pierwotnej. Porowate oraz chłonne podłoża należy zagruntować za pomocą Tikkurila Finngard Silicate Primer rozcieńczonego 1:1 z wodą. Lite i mało chłonne podłoża należy zagruntować mieszaniną sporządzoną z Tikkurila Finngard Silicate Primer i Tikkurila Finngard Silicate Solid w stosunku 1:2.

Powierzchnie uprzednio malowane:
Tikkurila Finngard Silicate Solid można stosować tylko na podłożach mineralnych: wapiennych, cementowych, gazobetonowych, silikatowych, pokrytych wcześniej farbą silikatową lub wapienną. Usunąć luźne fragmenty podłoża, łuszczące się powłoki malarskie, brud, tłuste plamy i wykwity solne. Trwale usunąć algi,
porosty i grzyby przy pomocy Biowash Cleaner lub Tikkurila Homeenpoistotabletti zgodnie z instrukcja ich stosowania. Zmyć elewację wodą pod wysokim ciśnieniem. Skredowane podłoża usunąć (np. poprzez obróbkę strumieniowo- ścierną). Nierówności i spękania wyrównać zaprawą zbliżoną składem do pierwotnej. Porowate oraz chłonne podłoża należy zagruntować za pomocą Tikkurila Finngard Silicate Primer rozcieńczonego 1:1 z wodą. Lite i mało chłonne
podłoża należy zagruntować mieszaniną sporządzoną z Tikkurila Finngard Silicate Primer i Tikkurila Finngard Silicate Solid w stosunku 1:2. Przy renowacji starych powłok wykonać wymalowanie próbne, które należy ocenić pod względem przyczepności (np. metodą siatki nacięć), wyglądu i barwy powłoki. Pozytywny wynik decyduje o zastosowaniu produktu.
Nakładanie
Malować najwcześniej po 12 godzinach od gruntowania, przed przystąpieniem do malowania farbę trzeba dokładnie wymieszać. Następnie nałożyć dwie warstwy farby Tikkurila Finngard Silicate Solid. Aby uniknąć ewentualnych różnic w odcieniach przygotować wystarczającą ilość farby z tej samej partii produkcyjnej do pomalowania całej powierzchni. Tikkurila Finngard Silicate Solid jest żrący, zaleca się dokładne zabezpieczenie wszelkich powierzchni, które nie są przeznaczone do malowania, włącznie ze szkłem i metalem.

SYSTEMY MALOWANIA:
- podłoże świeże i porowate:
Gruntowanie: mieszanina 1 (podkład ): 1 (woda)
Warstwa podkładowa:farba(w razie potrzeby może być rozcieńczona podkładem)
Warstwa nawierzchniowa:farba(w razie potrzeby może być rozcieńczona wodą);

- podłoże lite i mało chłonne:
Gruntowanie: mieszanina 1 (podkład ): 2 (farba)
Warstwa podkładowa: -
Warstwa nawierzchniowa:farba (w razie potrzeby może być rozcieńczona wodą).

UWAGA: Nie rozcieńczać ostatniej warstwy farby podkładem, ze względu na możliwość wystąpienia plam.

Ważne:

* Tikkurila Finngard Silicate Solid i Tikkurila Finngard Silicate Primer stanowią nierozerwalny system malarski (jeśli nie będzie podkładu może dojść do przebarwień i powstawania smug),
* w celu osiągnięcia wymaganego efektu dekoracyjnego (uniknięcie różnic kolorystycznych na malowanej powierzchni) zaleca się wykonywać malowanie w zespole według zasady pracy równomiernej,
* zaleca się rozprowadzać równomiernie farbę, a następnie ”wyprowadzać ją” w jednym kierunku,
* farba krzemianowa jest szczególnie wrażliwa na zmiany temperatury podczas jej aplikacji, dlatego też ważna jest ciągłość prac oraz konsekwentne malowanie całego obiektu w jak najkrótszym czasie,
* nie nakładać farby na powierzchnie silnie nasłonecznione,
* w przypadku aplikacji i wysychania farby w bezpośrednim działaniu promieni słonecznych stosować osłonę na rusztowania w postaci siatki (w innym wypadku możliwe jest pojawienie się przebarwień),
* zmienne warunki atmosferyczne występujące podczas aplikacji mogą spowodować różnice w odcieniu farby na malowanej powierzchni,
* do czasu całkowitego wyschnięcia elewację należy chronić przed działaniem opadów (np. rusztowanie i siatki),
* zakolorowaną bazę farby należy wymieszać natychmiast po zadozowaniu kolorantów i zużyć w jak najkrótszym czasie,
* producent nie odpowiada za jakość wymalowania w przypadku nie stosowania powyższych zaleceń,

Uwagi i zalecenia:
Stosować zestaw: farba do gruntowania oraz
farba elewacyjna marki Tikkurila. Nie nanosić na powierzchnie poziome narażone na bezpośredni kontakt z czynnikami atmosferycznymi: deszcz, śnieg. Producent nie odpowiada za złą jakość wymalowań w przypadku nieprzestrzegania zaleceń.
Zaleca się użycie narzędzi malarskich ANZA.
Czyszczenie narzędzi
Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby. Narzędzia czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat. A/c. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. - 40 g/l. Produkt zawiera poniżej 40 g/l LZO.


OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Niebezpieczeństwo. Produkt zawiera: krzemian potasu. Powoduje poważne uszkodzenia oczu. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować ochronę oczu/twarzy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem. Karta charakterystyki dostępna na życzenie Klienta. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym Urzędzie Gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Transportować i magazynować w temp. od +5°C do +25°C, w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Chronić farbę przed mrozem.
INFORMACJE DODATKOWE
Termin ważności: 36 miesięcy od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

UWAGA:
Warunkiem trwałości powłoki malarskiej jest wykonanie zgodnie ze sztuką budowlaną takich
elementów jak min. izolacja pozioma i pionowa budynku, obróbka blacharska, orynnowanie i inne.

W niniejszej karcie niemożliwe jest opisanie wszystkich aspektów stosowania produktu. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, prosimy o kontakt z Doradcą Technologicznym.  Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.
-

Kolory

Tikkurila Facade 760

Tikkurila Fasade 760 - trwałe kolory na elewacje mineralne.

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.