Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Makor-Tix

Gruntoemalia akrylowa na powierzchnie metalowe, w tym ocynkowane


Produkt spełnia funkcje antykorozyjnej farby gruntującej i tiksotropowej emalii nawierzchniowej (2 w 1).  Szczególnie polecana m.in. do malowania pokryć dachowych, rynien, siatek ogrodzeniowych.


Tool: rollerTool: sprayTool: brush
The coverage of the paint on rough surfaces
7
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
9
m2/l

Doskonałe zabezpieczenie

Preparat wykazuje doskonałą odporność na działanie czynników atmosferycznych.  Tworzy na powierzchni trwałą, matową powłokę.

Wygoda stosowania

Środek posiada dobre właściwości mechaniczne oraz przyczepność do podłoża.  Jest wygodny w aplikacji - szybko schnie oraz posiada doskonałą siłę krycia.


Dekoracja powierzchni

Preparat występuje w 8 gotowych kolorach: miedź, brąz, czekoladowy, czerwony tlenkowy, wiśniowy, zielony, ciemno zielony, szary metaliczny, grafitowy.


Kolorystyka

Czerwony tlenkowy

Miedziany

Wiśniowy

Brąz czekoladowy

Szary metaliczny

Grafitowy

Zielony

Zielony ciemny

UWAGA: do malowanej całej powierzchni należy użyć produktu z jednej partii produkcyjnej.  Kolory widoczne na ekranie monitora zostały wygenerowane elektronicznie. Mogą one różnić się od rzeczywistych kolorów wymalowań, jako że na odbiór koloru mają wpływ takie czynniki jak wykończenie i połysk materiału czy oświetlenie. Przed zakupem i użyciem danej farby prosimy zawsze sprawdzać wybrany kolor w karcie kolorów Tikkurila lub na próbkach kolorów.


Tikkurila
Opis produktu
25.03.2013
 

Tikkurila Makor-Tix

Rodzaj
Gruntoemalia akrylowa na podłoża metalowe, w tym ocynkowane
Opis
Gruntoemalia akrylowa spełniająca funkcje antykorozyjnej farby gruntującej i tiksotropowej emalii nawierzchniowej (2 w 1). Tworzy trwałe, matowe powłoki o wysokiej sile krycia, bardzo dobrych właściwościach mechanicznych i doskonałej odporności na działanie czynników atmosferycznych.
 • Grunt i emalia w jednym.
 • Bez podkładu na powierzchnie ocynkowane i inne podłoża metalowe.
 • Tiksotropowa formuła.
 • Doskonała siła krycia.
 • Krótki czas schnięcia.
 • Bardzo dobra przyczepność do podłoża.
 • Doskonała trwałość w czasie.
Przykłady zastosowania
Gruntoemalia przeznaczona jest do bezpośredniego, dekoracyjno-ochronnego malowania powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych (zaleca się malowanie wysezonowanych powierzchni ocynkowanych), cynkowych, żeliwnych, aluminiowych, miedzianych oraz stopów metali z niewielkimi ogniskami korozji. Szczególnie polecana jest do malowania pokryć dachowych, rynien, siatek ogrodzeniowych, konstrukcji oraz podłoży metalizowanych, eksploatowanych w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery: C1, C2, C3 (wg PN-EN ISO 12944-2). TIKKURILA MAKOR-TIX może służyć do renowacji powłok malarskich o dobrej przyczepności do podłoża, pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku po wykonaniu wymalowania próbnego. Produkt może być stosowany wewnątrz pomieszczeń nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi.

DANE TECHNICZNE
Tool: roller Tool: spray Tool: brush
The coverage of the paint on rough surfaces
7
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
9
m2/l
Kolory
8 gotowych kolorów. Brąz czekoladowy, czerwony tlenkowy, grafitowy, miedziany, szary metaliczny, wiśniowy, zielony, zielony ciemny.
Wydajność
7-9 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od struktury malowanego podłoża i użytego narzędzia malarskiego.
Wielkość opakowań
1 l; 3 l; 10 l
Nakładanie
Płaski, miękki pędzel lub wałek z krótkim włosiem, odporny na ksylen. Natrysk hydrodynamiczny - parametry:
1) Lepkość umowna mierzona kubkiem wypływowym z dnem stożkowym o średnicy otworu 6 mm: 55-80 s
2) Średnica dyszy: 0,013”-0,019”
3) Robocze ciśnienie w dyszy: 120-180 bar, kąt natrysku dobrać w zależności od malowanego elementu
Czasy schnięcia
Czas wysychania powłoki w temp. +20±2°C i wilgotności względnej powietrza 55±5%:
Pyłosuchość: 25 min
Wyschnięcie dotykowe: 1,5 godz.

Zalecana grubość warstwy na sucho: 40-60 μm

Dane techniczne
Lepkość umowna mierzona kubkiem wypływowym z dnem stożkowym o Ø otworu 6 mm: 55-80 s
Gęstość
1,18-1,36 g/cm3
Przechowywanie
Produkt powinien być magazynowany w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, z dala od źródeł ognia.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze otoczenia od +10°C do +30°C i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Temperatura malowanego podłoża musi być co najmniej o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.
Przygotowanie
Powierzchnie cynkowe, ocynkowane, aluminiowe i ze stopów metali należy oczyścić z warstwy tlenkowej, brudu, kurzu oraz odtłuścić benzyną ekstrakcyjną. Do odtłuszczenia można również użyć wody z dodatkiem detergentu, po czym dokładnie zmyć czystą wodą i wysuszyć. Powierzchnie stalowe i żeliwne należy oczyścić z rdzy do stopnia czystości co najmniej Sa 2 (wg PN ISO 8501-1).
Nakładanie
Produkt należy dokładnie wymieszać przed użyciem, a w razie potrzeby rozcieńczyć produktem TIKKURILA MAKOR-TIX THINNER w ilości 8%. Nanosić pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym. W zależności od stopnia zagrożenia korozyjnego i wymaganej trwałości wymalowania, zaleca się aplikację 2-3 warstw gruntoemalii MAKOR-TIX, w odstępach min. 3 godzin. Przy malowaniu np. pokryć dachowych, po których nieuniknione jest chodzenie w trakcie malowania, należy zachować 24-godzinny odstęp czasowy. Grubość jednej powłoki „na sucho” powinna wynosić min. 40 μm.

Uwaga: Nie stosować na podłoża narażone na długotrwałe działanie temperatury powyżej +70°C (kaloryfery, rury oraz piece C.O., inne urządzenia grzewcze). Do malowania całej powierzchni należy stosować produkt z jednej partii produkcyjnej. W przypadku stosowania z różnych szarży, należy je przed użyciem wymieszać.

Producent nie odpowiada za jakość wymalowań w przypadku nieprzestrzegania powyższych zaleceń.
Czyszczenie narzędzi
Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości produktu.
Narzędzia należy czyścić produktem TIKKURILA MAKOR-TIX THINNER.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat. A/i. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 500 g/l. Produkt zawiera poniżej 500 g/l LZO

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawiera: ksylen. Uwaga: Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na skórę. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera metakrylan metylu, metakrylan butylu i kwasy tłuszczowe, C18-nienasycone, dimery, produkty reakcji z N,N-dimetylo-1,3-propanodiaminą i 1,3 propanodiaminą. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Unikać wdychania pary. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Produkt powinien być transportowany i magazynowany w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, z dala od źródeł ognia.
-

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
 • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
 • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
 • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
 • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.