Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Multistop

Grunt uszczelniający zapobiegający przebarwieniom na wewnętrznych powierzchniach drewnianych.

KiiltäväMatta
Produkt wodorozcieńczalnyNarzędzie: wałekNarzędzie: natryskNarzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
7
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
7
m2/l

Zapobiega wyciekaniu żywicy

Dzięki specjalnej technologii, Tikkurila Multistop zapobiega wyciekaniu żywicy i innych substancji powodujących przebarwienia drewnianych powierzchni.

Na nowe i malowane powierzchnie

Tikkurila Multistop może być stosowany wewnątrz suchych pomieszczeń jako grunt lub międzywarstwa na powierzchnie zarówno nowe jak i pomalowane wcześniej farbami lub lakierami, tj. panele ścienne i sufitowe, drewniane podłogi, listwy przypodłogowe, drzwi, meble, okna.   


Tikkurila
Opis produktu
06.11.2017
 

Tikkurila Multistop

Rodzaj
Grunt uszczelniający
Opis
Grunt uszczelniający zapobiegający przebarwieniom na wewnętrznych powierzchniach drewnianych.
Przykłady zastosowania
Panele ścienne i sufitowe, drewniane podłogi, listwy przypodłogowe, drzwi, okna i meble. Nadaje się jako grunt lub międzywarstwa na powierzchnie zarówno nowe jak i uprzednio pomalowane farbami lub lakierami (z wyjątkiem niektórych lakierów do parkietu), w suchych pomieszczeniach wewnętrznych. Zapobiega wyciekaniu na powłokę farby żywicy i innych żółknących substancji powodujących przebarwienia. Zapobiega również przebarwieniom spowodowanym przez sęki drewna.

DANE TECHNICZNE
The paint is full-matt Produkt wodorozcieńczalny Narzędzie: wałek Narzędzie: natrysk Narzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
7
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
7
m2/l
Kolory
Kolor biały F497.
Stopień połysku
Pełny mat
Wydajność
7 m2/l (minimalna ilość jaką należy aplikować to 260 g/m2, grubość warstwy mokrej 200 µm, grubość warstwy suchej 75 µm).
Wielkość opakowań
1l, 3l.
Rozcieńczalnik
Woda
Nakładanie
Pędzel, wałek, natrysk.  Dysza natrysku hydrodynamicznego 0,013", nie rozcieńczać produktu.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
Suchość dotykowa po ok. 1 godz.
Kolejna warstwa gruntu uszczelniającego może być nakładana następnego dnia.
Zawartość części stałych
38% obj.
Gęstość
1,3 kg/l, ISO 2811

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha, temperatura musi wynosić minimum +10°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%. Niska temperatura (ok. +15°C) i zwiększona wilgotność względna (50 – 70 %) wydłużają czas pracy i ułatwiają aplikację.
Przygotowanie
W celu zapewnienia możliwie najlepszej przyczepności, nowe powierzchnie drewniane należy oczyścić z brudu i kurzu.

Powierzchnie uprzednio malowane farbami lub lakierami zmyć za pomocą Tikkurila Maalipesu zgodnie z instrukcją. Pozostawić powierzchnię do wyschnięcia. Usunąć luźne fragmenty farby lub lakieru, a następnie przeszlifować całą powierzchnię – zwłaszcza podłogi i meble. Usunąć pył po szlifowaniu. W razie potrzeby, wypełnić ubytki i dziury za pomocą odpowiedniej szpachlówki, a następnie przeszlifować zaszpachlowane miejsca. Usunąć pył po szlifowaniu. Zagruntować zaszpachlowane miejsca na surowych powierzchniach drewnianych.

Uwaga! Przyczepność Tikkurila Multistop do niektórych lakierów parkietowych jest słaba, dlatego lakier powinien być całkowicie usunięty, jeśli produkt jest używany na całej powierzchni.
Rozcieńczanie
Woda. Produkt powinien być stosowany bez rozcieńczania.
Nakładanie
Przed użyciem produkt Tikkurila Multistop dokładnie wymieszać. Produkt nie wymaga rozcieńczania. Nałożyć farbę obficie, najkorzystniej za pomocą wałka o grubym włosiu, a następnie wykończyć powierzchnię jedno lub dwukrotnie za pomocą pędzla z włosiem syntetycznym. Najlepsze rezultaty izolacyjne osiąga się przy dwukrotnej aplikacji. Grunt powinien dobrze wyschnąć przed aplikacją drugiej warstwy, którą powinno nakładać się następnego dnia. Dzięki temu uzyskuje się skuteczną ochronę przed przebarwieniami z drewna. Jako warstwę nawierzchniową użyć Tikkurila Everal Aqua Matt [10], Tikkurila Everal Aqua Semi Matt [40], Tikkurila Everal Aqua Gloss [80]. Grunt uszczelniający może zostać pozostawiony na powierzchni sufitu bez warstwy nawierzchniowej pod warunkiem dwukrotnej aplikacji.
Czyszczenie narzędzi
Usunąć nadmiar farby z narzędzi. Narzędzia umyć wodą.
Konserwacja
W normalnych warunkach produkt osiąga odporność i trwałość po upływie miesiąca, do tego czasu powierzchnie muszą być traktowane z ostrożnością. Czyszczenie nie wcześniej niż miesiąc po zakończeniu malowania. Powierzchnie należy czyścić miękkim pędzlem, gąbką lub ściereczką zwilżoną neutralnym roztworem myjącym (pH 6-8). Bardzo brudne powierzchnie czyścić lekko zasadowym roztworem myjącym (pH 8-10) za pomocą szmatki, mopa lub gąbki. Ostrożnie spłukać powierzchnię.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat. A/a. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 30 g/l. Tikkurila Multistop zawiera poniżej 30 g/l LZO.
Kat. A/g. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 30 g/l. Tikkurila Multistop zawiera poniżej 30 g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawiera 2,4,7,9-tetrametylodec-5-yn-4,7-diol i mieszanina poreakcyjna 5-chloro- 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować rękawice ochronne. Wyrób zawiera produkt biobójczy do jego konserwacji podczas przechowywania. Zawiera C(M)IT/MIT (3:1). Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Chronić przed mrozem. Produkt nie jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny w transporcie.
-

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.