Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Otex

Tikkurila Otex to grunt do trudnych podłoży, np. glazury, szkła.

KiiltäväMatta
Narzędzie: wałekNarzędzie: natryskNarzędzie: pędzelWarunki aplikacji
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
8
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
10
m2/l

Farba gruntująca do płytek, kafelków i glazury

Farba Tikkurila Otex to farba gruntująca o głęboko matowym wykończeniu.  Zapewnia bardzo dobrą przyczepność do problematycznych powierzchni.  Może być stosowana jako grunt do takich zastosowań jak malowanie płytek ceramicznych i kafelków. Dzięki niej możesz dać drugie życie starej glazurze np. w kuchni czy łazience.

Bogata paleta możliwości

Farba Tikkurila Otex przeznaczona jest do malowania różnego rodzaju powierzchni, takich jak np. szkło, płytki ceramiczne, włókno szklane, PCV, ocynkowane płyty metalowe, aluminium oraz podłoża uprzednio malowane farbami alkidowymi lub utwardzane kwasami.

Wybierz swój kolor

Farbę można zabarwić na wybrane kolory z wzorników Tikkurila Symphony, NCS, RAL.


Zainspiruj się i przemaluj glazurę w kuchni lub łazience!


Tikkurila
Opis produktu
03.08.2017
 

Tikkurila Otex

Rodzaj
Specjalistyczna farba do gruntowania
Opis
Całkowicie matowa, szybkoschnąca farba gruntująca na bazie żywicy o wyjątkowej przyczepności.
Służy jako grunt i podkład zarówno dla nowych, jak i uprzednio malowanych powierzchni. Dobrze przylega do powierzchni, które wymagają specjalnej przyczepności, takich jak szkło, płytki, włókno szklane, tworzywa PCV, aluminium, blacha ocynkowana i powierzchnie pokryte farbą alkidową i katalityczną.
Przykłady zastosowania
Powierzchnie wewnętrzne, które wymagają doskonałej przyczepności i zewnętrzne ramy okienne malowane farbami poliuretanowymi lub katalitycznymi. Produktu nie należy stosować do malowania podłóg oraz schodów.

DANE TECHNICZNE
The paint is full-matt Narzędzie: wałek Narzędzie: natrysk Narzędzie: pędzel Warunki aplikacji
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
8
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
10
m2/l
Baza
AP i C
Kolory
Barwienie zgodnie z kartą kolorów Tikkurila Symphony 2436. Odwzorowanie kolorów nie jest doskonałe. Baza AP może zostać użyta jako farba biała lub zabarwiona (połowa ilości kolorantu bazy A). Bazę C należy zawsze zabarwić.
Stopień połysku
Pełny mat
Wydajność
8-10 m2/l.
Wielkość opakowań
0,9 l; 2,7 l
Nakładanie
Pędzel, wałek lub natrysk.
Do natrysku bezpowietrznego należy zastosować końcówkę 0,011"-0,015" np.: 0,280 - 0,380 mm. Rozcieńczyć produkt do 10%.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza 50%,  farba osiąga pyłosuchość po 1 godzinie. Szlifowanie i nakładanie kolejnej warstwy po 24 godzinach.

Zawartość części stałych
ok. 48%
Gęstość
ok. 1,4 kg/l biała, ISO 2811

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha, temperatura powietrza powinna wynosić co najmniej +5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.
Przygotowanie
Powierzchnie niemalowane:
Usunąć brud i kurz z niemalowanego podłoża. Powierzchnie wymagające specjalnej przyczepności przemyć detergentem czyszczącym Tikkurila Maalipesu, następnie dokładnie zmyć wodą. Powierzchnie przeszlifować, a następnie dokładnie usunąć pył po szlifowaniu.

Powierzchnie uprzednio malowane:
Zmyć uprzednio malowane powierzchnie detergentem czyszczącym Tikkurila Maalipesu i spłukać dokładnie wodą. Powierzchnie przeszlifować, a następnie dokładnie usunąć pył po szlifowaniu.
Rozcieńczanie
Tikkurila Everal Thinner 1050.
Nakładanie
Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać. W razie potrzeby produkt można rozcieńczyć Tikkurila Everal Thinner 1050.

Uwaga: podczas natrysku należy nakładać cienkie warstwy w celu uniknięcia podciekania farby.
Aplikować za pomocą pędzla, wałka lub metodą natrysku.

Tikkurila Otex dobrze wyrównuje powierzchnię, dlatego szlifowanie często jest niepotrzebne.
W celu uzyskania bardzo gładkiej powierzchni zaleca się użycie drobnoziarnistego papieru ściernego.
Czyszczenie narzędzi
Tikkurila Everal Thinner 1050.
Konserwacja
W razie konieczności powierzchnię myć najwcześniej po upływie 1 miesiąca od pomalowania. Użyć neutralnego (pH 6-8)detergentu do mycia naczyń i miękkiej szczotki, gąbki lub szmatki do kurzu. Zabrudzone powierzchnie mogą być czyszczone ściereczką lub gąbką z użyciem neutralnego (pH 8-10) detergentu. Powierzchnię dokładnie spłukać po czyszczeniu. W normalnych warunkach farba osiąga ostateczną twardość i wytrzymałość po upływie ok. 1 miesiąca, dlatego zaleca się, aby przez ten czas powierzchnie były traktowane ostrożnie. Jeżeli powierzchnia wymaga czyszczenia tuż po malowaniu, zaleca się użycie miękkiej szczotki lub wilgotnej szmatki.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
LZO 2004/42/EC (Kat. A/i) 500 g/l (2010).
Produkt zawiera poniżej 500 g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
UWAGA. Zawiera węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, < 2 % węglowodorów aromatycznych, węglowodory, C9, aromatyczne. Łatwopalna ciecz i pary. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Unikać wdychania mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywać z dala od źródeł iskrzenia i otwartego ognia. Nie palić. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawiera oksym ketonu etylowo-metylowego. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować rękawice ochronne. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem do użytkowania. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Unikać przedostania się produktu do kanalizacji, systemów wodnych i gleby. Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Produkt w opakowaniach o pojemności mniejszej od 450l nie jest objęty przepisami ADR/RID.
-

Kolory

Tikkurila Symphony 2436

Wzornik kolorów Tikkurila Symphony 2436 to niezwykle bogata paleta barw. Do wyboru do koloru!

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.