Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Paneeli Ässä

Wodorozcieńczalny lakier akrylowy o niskiej emisji zapachu

Przeznaczony do lakierowania powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń.  Zawiera składnik zabezpieczający przed skutkami promieniowania UV i jest dostępny w wersji matowej i półmatowej.


Farba do wnętrzProdukt wodorozcieńczalnyNarzędzie: natryskNarzędzie: pędzelChronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
8
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
12
m2/l

Ochrona powierzchni kolorowych

Produkt doskonały do powierzchni drewnianych, np. boazerii, które nie wymagają częstego czyszczenia.  Powierzchnie można pomalować na dowolny kolor z palety barw Tikkurila Interior Stains and Lacquers.

Doskonały wybór dla wnętrza

Lakier może być także stosowany jako powłoka ochronna na podłożach bejcowanych.  Nie należy stosować do lakierowania podłóg i mebli.


Tikkurila
Opis produktu
18.12.2017
 

Tikkurila Paneeli Ässä

Rodzaj
Akrylowy lakier do wnętrz
Opis
Wodorozcieńczalny lakier akrylowy do barwienia, przeznaczony do lakierowania powierzchni wewnątrz pomieszczeń.  Dostępny w wersji matowej oraz półmatowej.
Przykłady zastosowania
Przeznaczony do lakierowania powierzchni drewnianych z bali, paneli, powierzchni tynkowanych i z cegły, np. ściany i sufity w wewnętrznych suchych pomieszczeniach. Nie należy stosować do lakierowania podłóg i mebli.

DANE TECHNICZNE
Farba do wnętrz Produkt wodorozcieńczalny Narzędzie: natrysk Narzędzie: pędzel Chronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
8
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
12
m2/l
Baza
EP
Kolory
Karta kolorów Tikkurila Interior Wood Stains and Lacquers.
Wydajność
8-12 m2/l na warstwę dla gładkich powierzchni drewnianych.
Wielkość opakowań
0,9 l; 2,7 l
Rozcieńczalnik
Woda
Nakładanie
Pędzel lub natrysk.

Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50% powierzchnia osiąga pyłosuchość po ½ godz. Szlifowanie i nakładanie kolejnej warstwy po 2 - 3 godz. Powierzchnię można użytkować następnego dnia, jednak ostateczna twardość osiągana jest po około miesiącu od aplikacji lakieru.

Zawartość części stałych
Ok. 22%
Gęstość
1 kg/l (ISO 2811)
Przechowywanie
Chronić przed mrozem.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche, temperatura powietrza co najmniej +10°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 30-80%.
Przygotowanie
Nowe powierzchnie drewniane: Usunąć brud i kurz z niemalowanej powierzchni drewnianej i w razie konieczności zeszlifować. Zwilżyć powierzchnie wodą, w celu odsłonięcia luźnych włókien. Pozostawić do wyschnięcia, a następnie zeszlifować i odpylić powierzchnię.

Powierzchnie uprzednio lakierowane: Zmyć uprzednio lakierowane powierzchnie detergentem czyszczącym Tikkurila Maalipesu, następnie dokładnie spłukać wodą. Dokładnie usunąć stare powłoki malarskie będące w złej kondycji za pomocą szlifierki. W dalszych krokach oczyszczoną powierzchnię należy przygotować jak nowe powierzchnie drewniane.
Rozcieńczanie
Woda.
Nakładanie
Dokładnie wymieszać lakier przed użyciem i od czasu do czasu podczas aplikacji. W razie konieczności produkt rozcieńczyć wodą. Nakładać 2 warstwy lakieru zgodnie z kierunkiem słoi. W przypadku zabarwienia lakieru, zaleca się, aby przed nałożeniem pierwszej warstwy wykonać wymalowanie próbne na niewielkiej powierzchni drewnianej w celu sprawdzenia odcienia koloru. Ostateczny kolor uzależniony jest od gatunku drewna, tj. od pierwotnego koloru, trwałości oraz ilości nakładanych warstw. Lakier zakolorowany do pierwszej aplikacji należy rozcieńczyć 20-30% wodą. Wybrany kolor i poziom połysku osiągany jest zwykle po nałożeniu 2 warstw lakieru. Całą powierzchnię lakierować równomiernie, aby uniknąć nakładania się warstw, w przypadku dużych powierzchni z paneli zaleca się lakierowanie kilku płyt na raz.


Renowacja
Powierzchnie pomalowane wcześniej lakierem Tikkurila Paneeli-Ässä mogą być ponownie malowane podobnymi lakierami wodorozcieńczalnymi. Patrz: Przygotowanie podłoża.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.
Instukcje dot. konserwacji
Najwcześniej 1 miesiąc po aplikacji lakieru można czyścić powierzchnię neutralnym detergentem (pH 6-8) używając miękkiej szczotki, gąbki lub szmatki. Nie należy pozostawiać powierzchni wilgotnej. Bardzo brudne powierzchnie mogą być czyszczone detergentem o lekkim odczynie alkalicznym (pH 8-10) przy użyciu szmatki, mopa lub gąbki. Na koniec należy dokładnie spłukać powierzchnię.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat. A/e. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 130 g/l. Produkt zawiera poniżej 130 g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on i mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować rękawice ochronne. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu produktu należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Chronić przed mrozem. Produkt nie jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych (ADR/RID).
-

Kolory

Tikkurila Interior Wood Stains and Lacquers

30 kolorów, z których można korzystać barwiąc półprzezroczyste produkty do powierzchni drewnianych.

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.