Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Panssarimaali

Tradycyjny produkt do dachów

Alkidowa farba do zewnętrznych powierzchni stalowych, ocynkowanych i aluminiowych.  Zawiera aktywny pigment antykorozyjny.

KiiltäväMatta
Produkt do dachówProdukt rozpuszczalnikowyNarzędzie: wałekNarzędzie: natryskNarzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
8
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
12
m2/l

Ochrona elementów z metalu

Tikkurila Panssarimaali może być wykorzystywana na zewnętrzne powierzchnie metalowe dachów, jak również rurociągów wodnych, rur opadowych czy innych konstrukcji stalowych.

Odporność powłoki i piękne wykończenie

Pomalowana powłoka jest odporna na warunki atmosferyczne, rozpuszczalniki oraz oleje i tłuszcze.  Charakteryzuje się półpołyskowym wykończeniem.

Szeroka gama kolorów

Produkt dostępny jest w kolorach z kolekcji Tikkurila Metal Roofs oraz Tikkurila Wooden Facades. 


Tikkurila
Opis produktu
04.10.2018
 

Tikkurila Panssarimaali

Rodzaj
Farba alkidowa na powierzchnie ocynkowane
Opis
Półpołyskowa farba alkidowa zawierająca aktywny pigment antykorozyjny, stosowana do wymalowań zewnętrznych powierzchni stalowych, ocynkowanych i aluminiowych. Odpowiednia również do malowania powierzchni na zewnątrz uprzednio malowanych farbą alkidową.
Przykłady zastosowania
Powierzchnie metalowe dachów, rurociągi wodne, rury opadowe, balustrady i inne konstrukcje stalowe.

DANE TECHNICZNE
Produkt do dachów The paint is semi-gloss Produkt rozpuszczalnikowy Narzędzie: wałek Narzędzie: natrysk Narzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
8
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
12
m2/l
Baza
A i C
Kolory
Karta kolorów Tikkurila Metal Roofs and Wooden Facades.
Stopień połysku
Półpołysk
Wydajność
8-12 m2/l.
Wielkość opakowań
0,9 l; 2,7 l; 9 l
Rozcieńczalnik
Benzyna lakowa 1050
Stosunek mieszania
Nakładanie
Pędzel, wałek, natrysk.  Bezpośrednio po aplikacji wałkiem wykończyć malowanie przy użyciu pędzla. Przy malowaniu natryskiem hydrodynamicznym użyć dyszy o wymiarach 0,011" - 0,015" (przy kącie natrysku 40o), w razie konieczności produkt rozcieńczyć max. 10 % obj.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza 50% zazwyczaj farba jest powierzchniowo sucha po upływie 3-5 godzin. Kolejne warstwy zaleca się nakładać następnego dnia.

Odporność na wysokie temperatury
do +80°C, (ISO 4211-3)
Odporność na warunki atmosferyczne
Dobra, także w atmosferze morskiej i przemysłowej. Powłoka może stopniowo matowieć pod wpływem warunków atmosferycznych.
Odporność na ścieranie
Dobra.
Odporność chemiczna
Terpentyna, benzyna lakowa, alkohol metylowy, powłoka nie jest odporna na silniej działające rozcieńczalniki.
Odporność na oleje i smary
Powłoka odporna na oleje, tłuszcze i smary.
Zawartość części stałych
Ok. 55% obj.
Gęstość
1-1,3 kg/l, w zależności od koloru (ISO 2811)

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Malowana powierzchnia musi być sucha, temperatura malowanej powierzchni powinna być wyższa niż otaczającego powietrza, temperatura powietrza co najmniej 5°C i wilgotność względna powietrza poniżej 80% podczas nakładania i schnięcia. Wilgotność względna, temperatura i prędkość wiatru mają silny wpływ na czas schnięcia.
Temperatura malowanej powierzchni nie może przekraczać +40°C. W przypadku wyższej temperatury podłoża rozpuszczalnik odparowuje zbyt szybko, co powoduje słabą przyczepność powłoki i jej pęcherzenie. Porę malowania wybrać tak, aby farba miała wystarczająco dużo czasu na wyschnięcie przed wystąpieniem wieczornej rosy.
Przygotowanie
Powierzchnie niemalowane: świeże podłoża ocynkowane zaleca się malować nie wcześniej niż po roku użytkowania. Najlepsza przyczepność jest osiągnięta na uprzednio wyblakłej, mechanicznie lub chemicznie schropowaconej powierzchni ocynkowanej. Z części skorodowanych usunąć rdzę skrobakiem lub drucianą szczotką (do stopnia St2). Następnie z powierzchni usunąć brud, sole rozpuszczalne w wodzie, tłuszcze i oleje przy użyciu odpowiedniego preparatu, po czym spłukać dokładnie wodą i pozostawić do wyschnięcia. Powierzchnie aluminiowe zszorstkować przed malowaniem. Całą powierzchnię zagruntować Tikkurila Rostex Super. Nałożyć 1-2 warstwy Tikkurila Panssarimaali, w zależności od krycia. Jedna warstwa jest zazwyczaj wystarczająca, jeśli grubość wyschniętej powłoki wynosi 40-60 µm. Tikkurila Rostex Super może być malowany Tikkurila Panssarimaali po kilku godzinach. Malowanie powinno nastąpić nie później niż 4 dni po gruntowaniu. W przeciwnym razie zeszlifować zagruntowaną powierzchnię do całkowitego zmatowieni, oczyścić wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Powierzchnie wcześniej malowane: z powierzchni usunąć rdzę za pomocą skrobaka lub metalowej szczotki (do stopnia St2). Jeżeli stara powłoka farby łuszczy się w dużym stopniu, to znaczy, że nie ma przyczepność starej farby do podłoża. W takim przypadku należy dokładnie i w całości usunąć starą farbę za pomocą skrobaczki, drucianej szczotki, pod wysokim ciśnieniem wody lub poprzez mokre piaskowanie. Następnie powierzchnię oczyścić za pomocą Tikkurila Panssaripesu, spłukać dokładnie wodą i pozostawić do wyschnięcia. Powierzchnię zagruntować Tikkurila Rostex Super, następnie nałożyć 1-2 warstwy Tikkurila Panssarimaali.
Rozcieńczanie
Thinner 1050.
Malowanie
Farbę dokładnie wymieszać przed malowaniem, w razie konieczności rozcieńczyć Thinner 1050 do maks. 5% obj. Wyrób nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Po aplikacji wałkiem wykończyć stosując pędzel. Zalecana grubość wyschniętej powłoki 40-60 µm. Do malowania danej powierzchni przygotować odpowiednią ilość Tikkurila Panssarimaali, dokładnie wymieszać w pojemniku, aby zapobiec różnicy w odcieniach.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia należy czyścić Thinner 1050, bezpośrednio po zakończeniu pracy.
Instukcje dot. konserwacji
Pomalowane powierzchnie muszą być ostrożnie traktowane, ponieważ farba osiągnie ostateczną twardość i wytrzymałość w normalnych warunkach po ok. 4 tygodniach od pomalowania. Jeśli zajdzie potrzeba wcześniejszego czyszczenia użyć delikatnej szczotki, mopa lub wilgotnej tkaniny. Powierzchnie mogą być czyszczone najwcześniejszym po 1 miesiącu od pomalowania odpowiednim detergentem.
Po umyciu powierzchnię spłukać i pozostawić do wyschnięcia.
Konserwacja
Powierzchnia malowana Tikkurila Panssarimaali może być przemalowana tą samą farbą lub inną farbą na bazie farb alkidowych do metalowych dachów.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
EU VOC 2004/42/EC - wartość graniczna: (kat A/i) 500g/l(2010) Tikkurila Panssarimaali zawiera LZO max. 500g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawiera: węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, < 2 % węglowodorów aromatycznych. Uwaga. Łatwopalna ciecz i pary. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera oksym ketonu etylowo-metylowego. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować rękawice ochronne. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Unikać wdychania mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed urządzeniami iskrzącymi i otwartym ogniem. Nie palić. Unikać uwolnienia do środowiska.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Unikać wycieku do kanalizacji, instalacji wodnych i gleby. Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Produkt w opakowaniach o pojemności mniejszej od 450 l nie jest objęty przepisami ADR/RID.
-

Kolory

Tikkurila Wooden Facades

120 kolorów rekomendowanych na elewację z drewna.

Tikkurila Metal Roofs

Popularne kolory dla powierzchni z metalu, w tym metalowych poszyć dachów.

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.