Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Panssaripesu

Preparat do czyszczenia dachów

Preparat z zawartością amoniaku i emulgatorów, przeznaczony do czyszczenia i przygotowania do malowania dachów z blachy oraz metalowych okładzin.

Produkt do dachówNarzędzie: pędzelChronić przed mrozem

Efektywne działanie

Tikkurila Panssaripesu skutecznie usuwa brud, tłuszcz, oleje, sadzę, środki zabezpieczające i zanieczyszczenia rozpuszczalne w wodzie z nowych oraz uprzednio malowanych powierzchni ocynkowanych.

Oczyszczona powierzchnia

Czyszczenie podłoża to bardzo ważny etap  procesu malowania i renowacji.  Dobrze oczyszczona powierzchnia znacznie poprawia przyczepność farby do podłoża.


Tikkurila
Opis produktu
22.01.2016
 

Tikkurila Panssaripesu (Cleaning Agent) - Preparat do czyszczenia dachów

Rodzaj
Preparat do czyszczenia dachów.
Opis
Preparat z zawartością amoniaku i emulgatorów, przeznaczony do czyszczenia i przygotowania do malowania zewnętrznych powierzchni dachowych z blachy oraz metalowych okładzin. Produkt jest szczególnie polecany do usuwania zanieczyszczeń z powierzchni ocynkowanych, przeznaczonych do malowania.
Przykłady zastosowania
Usuwanie brudu, tłuszczu, oleju, środków zabezpieczających i zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie z nowych oraz uprzednio malowanych powierzchni ocynkowanych.

DANE TECHNICZNE
Produkt do dachów Narzędzie: pędzel Chronić przed mrozem
Wielkość opakowań
5 l;
Nakładanie
Pędzel, gąbka lub tkanina.
Gęstość
Ok. 1,0 kg/l (ISO 2811)

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Przygotowanie
Usunąć łuszczące się i słabo przylegające powłoki oraz wszelkie zanieczyszczenia powierzchniowe. Oczyścić podłoże z rdzy za pomocą skrobaka i szczotki metalowej.
Rozcieńczanie
Woda.
Nakładanie
Nie używać w urządzeniach do rozpylania.
Zmieszać Tikkurila Panssaripesu z wodą w stosunku 1:4 i zmyć wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania. Dokładnie spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia przed przystąpieniem do malowania. W celu uniknięcia wysychania preparatu przed jego spłukaniem, duże powierzchnie należy podzielić na mniejsze obszary.
Uwaga: Najlepsze wyniki daje szorowanie szczotką do czyszczenia. Podczas pracy z Tikkurila Panssaripesu (Cleaning Agent) należy stosować odpowiednią odzież ochronną, tj. rękawice i okulary ochronne zabezpieczające przed zachlapaniem.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Produkt nie podlega rozporządzeniu w sprawie ograniczenia emisji LZO w niektórych farbach i lakierach.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Niebezpieczeństwo. Zawiera amoniak. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na skórę. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować rękawice ochronne oraz ochronę oczu/twarzy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub wezwać lekarza. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Uwaga! Produkt przeznaczony do profesjonalnego zastosowania. Nie używać w urządzeniach do rozpylania. Zawiera anionowe środki powierzchniowo czynne w ilości <5 %, fosforany w ilości < 5 oraz 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości produktu przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Chronić przed mrozem. Produkt nie jest objęty przepisami ADR/RID.
-