Kup online >>


Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Patio

Wodorozcieńczalny impregnat do kostki brukowej lub płyt betonowych.  Nie zaleca się stosowania produktu na nowej kostce lub podłożach niechłonnych, takich jak beton polerowany lub kamień naturalny.

Narzędzie: wałekNarzędzie: natryskNarzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
4
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
8
m2/l

Atrakcyjny efekt finalny

Tikkurila Patio doskonale odświeża wygląd starych powierzchni.  Produkt dostępny jest w jedenastu popularnych kolorach, dzięki czemu łatwo jest dobrać kolor najbliższy malowanemu podłożu.  Dla niebarwionych fabrycznie kostek możliwa jest całkowita zmiana koloru.

Łatwa, samodzielna aplikacja

Malowanie może być przeprowadzone bez użycia specjalistycznych narzędzi.  Wystarczy pędzel, wałek lub opryskiwacz ogrodowy.

Szybkoschnąca formuła

Po aplikacji impregantu powierzchnia jest gotowa do użytkowania już po kilku godzinach.

Ochrona zdrowia i środowiska

Neutralny zapach podczas malowania nie wywołuje bólu głowy i nie podrażnia.  Impregnat nie zawiera środków biobójczych, które zatruwałyby glebę i wody gruntowe.

Zobacz jak przeprowadzić renowację kostki brukowej  przy użyciu bejcy Tikkurila Patio


Kolorystyka

    EK01 - Light Grey

        EK02 - Grey

    EK03 - Dark Grey

       EK04 - Black

      EK05 - Brown

     EK06 - Purple

     EK07 - Reddish Brown

        EK08 - Red

     EK09 - Light Brown

      EK10 - Yellow

EK11 - Green    Tikkurila
Opis produktu
10.03.2017
 

Tikkurila Patio Paving Stain - Bejca do nawierzchni betonowych

Rodzaj
-
Opis
Do przemysłowo barwionej i niebarwionej, betonowej, kostki brukowej lub płyt. Nie zaleca się stosowania produktu na nowej kostce lub podłożach niechłonnych, takich jak beton polerowany lub kamień naturalny.
Przykłady zastosowania
-

DANE TECHNICZNE
Narzędzie: wałek Narzędzie: natrysk Narzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
4
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
8
m2/l
Baza
EK
Kolory
Produkt bezbarwny. Barwienie zgodnie z kolekcją kolorów Tikkurila Patio Paving Stone (TVT EK01 - TVT EK10). Dodatkowo produkt dostępny jest w kolorze białym EK00. Zawsze należy zabarwić
produkt przed użyciem.
Stopień połysku
Niezindentyfikowany
Wydajność
4-8 m2/l dla jednej warstwy nakładanej na betonową kostkę lub płyty (w zależności od chłonności podłoża).
Wielkość opakowań
0,9l, 2,7l oraz 9 l
Nakładanie
Pędzel, wałek lub natrysk. Do aplikacji natryskowej zalecany jest opryskiwacz plecakowy lub podobny.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
Powierzchnia jest sucha (możliwość chodzenia) po kilku godzinach. Schnięcie uzależnione jest od porowatości powierzchni i ilości użytej bejcy. Następną warstwę można nakładać po wyschnięciu powierzchni, po kilku godzinach, w zależności od warunków
Zawartość części stałych
Ok. 10 % obj.
Gęstość
1 kg/l, ISO 2811

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha. Temperatura powietrza, powierzchni i bejcy musi wynosić, co najmniej +5ºC, a wilgotność względna powietrza podczas malowania i suszenia powinna być poniżej 80%.
Przygotowanie
Oczyścić powierzchnię z brudu, kurzu, mchu i porostów. Używać myjki ciśnieniowej, w razie potrzeby używać środków do czyszczenia kostki brukowej zgodnie z instrukcją stosowania produktu. W przypadku, gdy nawierzchnia z kostki lub płyt jest stosunkowo nowa, używać dyszy turbo lub przynajmniej dostatecznego ciśnienia w celu zapewnienia chłonności powierzchni.
Rozcieńczanie
Woda.
Nakładanie
Zawsze należy wykonać aplikację testową, aby znaleźć najbardziej odpowiedni kolor, metodę aplikacji, ilość rozcieńczalnika i ilości
warstw niezbędnych do uzyskania pożądanego efektu. Rozcieńczać maksymalnie do 50% (2 części bejcy, 1 część wody).

Mieszać bejcę przed i w czasie stosowania wyrobu. Nanosić za pomocą pędzla, wałka lub opryskiwacza plecakowego. Przy użyciu metody natryskowej, w razie konieczności powierzchnię należy wykończyć wałkiem lub pędzlem, w celu zapewnienia odpowiedniego wchłonięcia się produktu w porach podłoża. Aplikować równomiernie i bez przerw, należy unikać stosowania grubych warstw.

Niebarwiona (szary beton), betonowa kostka brukowa i płyty: wybrać pożądany kolor z kolekcji kolorów Tikkurila Patio Paving Stone. Nałożyć 1-2 warstwy w zależności od chłonności podłoża i pożądanego efektu końcowego.
Zalecane jest rozcieńczenie pierwszej warstwy, należy zastosować kilka warstw w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów.

Przemysłowo barwione, betonowe, kostki brukowe i płyty: wybrać kolor możliwie najbliższy malowanemu podłożu. Nałożyć 1-2 warstwy w zależności od chłonności podłoża i pożądanego efektu końcowego.
Zazwyczaj jedna warstwa jest wystarczająca.


Uwaga
Betonowa kostka brukowa i płyty są narażone na ciągłe oddziaływanie warunków atmosferycznych
i silne obciążenia mechaniczne. W związku z tym mogą one wymagać renowacji niemal co roku.

Przed przystąpieniem do malowania należy zabezpieczyć dostateczną ilość farby z jednej partii produkcyjnej, w celu uniknięcia ewentualnych różnic w odcieniach powłoki malarskiej. Produkt jest transparentny i dlatego nie nadaje się do zmiany koloru uprzednio przemysłowo barwionych kostek brukowych lub płyt. Produkt zalecany jest tylko do odświeżenia wyglądu. Wiek kostki brukowej i płyt może mieć wpływ na finalny kolor powłoki. Zanieczyszczenia takie jak olej silnikowy lub wykrystalizowane sole również mogą mieć wpływ na ostateczny kolor.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia należy myć wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac.
Instukcje dot. konserwacji
Powierzchnia pomalowana Tikkurila Patio Paving Stain może zostać odnowiona tym samym produktem.
Konserwacja
W normalnych warunkach produkt osiąga odporność i trwałość po upływie 4 tygodni, do tego czasu powierzchnie muszą być traktowane z ostrożnością. Czyszczenie nie wcześniej niż miesiąc po zakończeniu malowania. Brudną powierzchnię zmyć wodą i pozostawić do wyschnięcia.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on i mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować rękawice ochronne. Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Chronić przed mrozem. Zamknąć starannie otwarte opakowanie. Prace malarskie planować tak, aby wykorzystać całą zawartość otwartego pojemnika przy jednym malowaniu, gdyż własności produktu mogą ulec zmianie. Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny.
-

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.