Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Pika-Teho

Skandynawska jakość i tradycja

Farba akrylowa z dodatkiem oleju lnianego do zewnętrznego malowania powierzchni drewnianych. Jeden z najbardziej popularnych produktów w Finlandii, stosowany już od 1965 r.KiiltäväMatta
Narzędzie: natryskNarzędzie: pędzelWarunki aplikacji
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
4
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
9
m2/l

Doskonałe właściwości

Produkt jest odporny na warunki atmosferyczne, dzięki czemu zapewnia piękny i długotrwały efekt na pomalowanej powierzchni.

Piękne wykończenie

Tikkurila Pika-Teho tworzy matowe wykończenie w atrakcyjnej palecie kolorów z karty Tikkurila Wooden Facades.


Tikkurila
Opis produktu
21.09.2017
 

Tikkurila Pika Teho

Rodzaj
Modyfikowana, akrylowa farba do drewna.
Opis
Farba na bazie spoiwa akrylowego modyfikowanego olejem, do zewnętrznego malowania powierzchni drewnianych. 
Przykłady zastosowania
Nowe, niemalowane powierzchnie, zagruntowane przemysłowo lub wcześniej malowane powierzchnie. Drewniane, zewnętrzne ściany domów, deski, ogrodzenia.

DANE TECHNICZNE
The paint is matt Narzędzie: natrysk Narzędzie: pędzel Warunki aplikacji
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
4
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
9
m2/l
Baza
A i C
Kolory
Kolory z karty kolorów Tikkurila Wooden Facades Colour Card.
Stopień połysku
Mat
Wydajność
4-6 m2/l - tarcica, 7-9 m2/l - tarcica strugana, powierzchnie wcześniej malowane.
Wielkość opakowań
0,9 l; 2,7 l; 9 l
Nakładanie
Pędzel lub natrysk.
Warunki natrysku hydrodynamicznego:
- dysza: 0,018'' - 0,023'' (0,460 - 0,580 mm),
- rozcieńczenie 0-10% obj.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza 50% zazwyczaj farba osiąga suchość dotykową
po upływie 1 godziny. Przemalowanie po 2-4 godz. W niższych temperaturach i warunkach podwyższonej wilgotności czas schnięcia może ulec wydłużeniu.

Odporność na warunki atmosferyczne
Dobra, również w atmosferze przemysłowej.
Zawartość części stałych
Ok. 39%
Gęstość
Ok. 1,3 kg/l, ISO 2811

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Podłoże suche i czyste. Temperatura powietrza i powierzchni malowanej powinna wynosić min. +5°C, podczas malowania i schnięcia wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 80%
Przygotowanie
Powierzchnie drewniane wcześniej niegruntowane: Usunąć brud i luźno związany materiał. Zmyć pleśń za pomocą Tikkurila Homeenpoistotabletti według instrukcji. Następnie zagruntować podłoże Tikkurila Valtti Guard lub Tikkurila Valtti Guard Plus. Metalowe elementy, np. główki od gwoździ, zabezpieczyć za pomocą gruntu antykorozyjnego Tikkurila Rostex Super lub Tikkurila Rostex Super Akva. Z sęków usunąć luźne pozostałości żywicy za pomocą specjalistycznych preparatów. W celu zabezpieczenia przed wyciekami żywic oraz innych substancji powierzchnie drewniane należy zabezpieczyć odpowiednimi produktami. Powierzchnię malować jedno lub dwukrotnie za pomocą Tikkurila Pika-Teho. Nakładać obficie w miejscach zakończenia elementów drewnianych.

Powierzchnie wcześniej malowane: Usunąć brud i luźno związany materiał za pomocą skrobaczki lub drucianej szczotki. Powierzchnie zaatakowane przez pleśń zmyć za pomocą Tikkurila Homeenpoistotabletti według instrukcji. Jeżeli występują elementy z surowego drewna, należy je zagruntować za pomocą Tikkurila Valtti Guard lub Tikkurila Valtti Guard Plus. Powierzchnie impregnowane przemysłowo, malowane wcześniej farbami akrylowymi lub alkidowymi zagruntować jedną warstwą Tikkurila Pika-Teho. Podłoże malować 1-2 razy, w zależności od koloru i stanu powierzchni.
Rozcieńczanie
Woda.
Malowanie
Wymieszać wyrób bezpośrednio przed malowaniem. Rozcieńczyć farbę w razie konieczności. Nakładać za pomocą pędzla lub natrysku. W celu uniknięcia różnic w odcieniach, należy wymieszać całość farby w jednym pojemniku.
Drewno zawiera żywicę i inne ekstrakty koloryzujące głównie w sękach. Wahania temperatury i wilgoci mogą powodować przebarwienia na powierzchni farby, na tych obszarach. Zastosowanie odpowiednich preparatów może ograniczyć występowanie przebarwień.

Malowanie renowacyjne:
Powierzchnie malowane Tikkurila Pika-Teho mogą być przemalowane za pomocą Tikkurila Pika-Teho.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy. Przed czyszczeniem narzędzi malarskich usunąć z nich jak najwięcej farby.
Konserwacja
Produkt osiąga ostateczną twardość i wytrzymałość w normalnych warunkach po ok. 4 tygodniach.
Powierzchnia może być czyszczona po malowaniu. W tym celu należy użyć miękkiej szczotki, szmatki lub mopa.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat. A/d. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. –130 g/l. Produkt zawiera poniżej 130 g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawiera: 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on (OIT). Uwaga: Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Unikać wdychania mgły/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. Zawiera małe ilości substancji uczulających: butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu (IPBC), 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on(BIT), mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Wyrób zawiera produkt biobójczy do jego konserwacji podczas przechowywania. Zawiera mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Karta charakterystyki dostępna na żądanie Klienta. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Unikać wycieku do kanalizacji, instalacji wodnych i gleby. Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania jak i opakowania zawierające nienadające się do ponownego wykorzystania pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym Urzędzie Gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Chronić przed mrozem. Otwarte opakowania nie nadają się do długotrwałego składowania.
-

Kolory

Tikkurila Wooden Facades

120 kolorów rekomendowanych na elewację z drewna.

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.