Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Pika-Teho

Skandynawska jakość i tradycja

Farba akrylowa zawierająca dodatek oleju lnianego, do malowania powierzchni drewnianych na zewnątrz.

Jeden z najbardziej popularnych produktów stosowany w Finlandii już od 1965 r.


KiiltäväMatta
Tool: sprayTool: brushKäyttöolosuhteet
The coverage of the paint on rough surfaces
4
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
9
m2/l

Doskonałe właściwości

Produkt jest odporny na warunki atmosferyczne, co zapewnia piękny i długotrwały efekt na pomalowanej powierzchni.

Piękne wykończenie

Tikkuruila Pika-Teho zapewnia matowe wykończenie w atrakcyjnej palecie kolorów z karty Tikkurila Farby Fasadowe oraz Tikkurila Vinha.


Tikkurila
Opis produktu
12.03.2010
 

Tikkurila Pika Teho

Rodzaj
Modyfikowana, akrylowa farba do drewna.
Opis
Farba akrylowa, zawierająca dodatek oleju lnianego, do zewnętrznego malowania powierzchni drewnianych.
Przykłady zastosowania
Drewniane, zewnętrzne ściany domów, deski.

DANE TECHNICZNE
The paint is matt Tool: spray Tool: brush Käyttöolosuhteet
The coverage of the paint on rough surfaces
4
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
9
m2/l
Baza
A i C
Kolory
Kolory z karty kolorów Tikkurila Colour Card for Exterior Paints.
Stopień połysku
Mat
Wydajność
4-6 m2/l - tarcica, 7-9 m2/l - tarcica strugana, powierzchnie wcześniej malowane.
Wielkość opakowań
0,9 l; 2,7 l; 9 l
Nakładanie
Pędzel lub natrysk.
Warunki natrysku hydrodynamicznego:
- dysza: 0,018'' - 0,023'' (0,460 - 0,580 mm),
- rozcieńczenie 0-20% obj.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza 50% zazwyczaj farba jest powierzchniowo sucha po upływie 1 godziny. 
Odporność na warunki atmosferyczne
Dobra, również w atmosferze przemysłowej.
Zawartość części stałych
Ok. 39%
Gęstość
ok. 1,3 g/cm3

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Podłoże suche i czyste. Temperatura powietrza i powierzchni malowanej powinna wynosić min. +5°C, wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 80%
Przygotowanie
Powierzchnie drewniane wcześniej niegruntowane: Usunąć brud, tłuszcz, pył i luźno związany materiał za pomocą drucianej szczotki. Następnie zagruntować podłoże Tikkurila Valtti Super Guard najszybciej, jak to możliwe.
Metalowe elementy, np. główki od gwoździ, zabezpieczyć za pomocą gruntu antykorozyjnego Tikkurila Everal Metal Primer lub Tikkurila Everal Metal Grunt.

Powierzchnię malować dwukrotnie za pomocą Tikkurila Pika-Teho.

Powierzchnie wcześniej malowane: Usunąć resztki starej powłoki i luźno związany materiał za pomocą skrobaczki.
Powierzchnie zabrudzone i zagrzybione przemyć odpowiednim preparatem.

Jeżeli występują elementy z surowego drewna, należy je zagruntować za pomocą Tikkurila Valtti Super Guard i jednej warstwy rozcieńczonej farby Tikkurila Pika-Teho.

Podłoże malować 1-2 razy, w zależności od koloru i stanu powierzchni. W przypadku renowacji starych powłok malarskich należy wykonać wymalowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.
Rozcieńczanie
Wodą.
Malowanie
Wymieszać wyrób bezpośrednio przed malowaniem. Rozcieńczyć farbę w razie konieczności.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy. Przed czyszczeniem narzędzi malarskich usunąć z nich jak najwięcej farby.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat. A/d. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. –130 g/l. Produkt zawiera poniżej 130 g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Xi produkt drażniący. Zawiera 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on, tlenek cynku. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nosić odpowiednie rękawice ochronne. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste puszki należy oddać do odzysku lub unieszkodliwienia lub usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Płynne pozostałości należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Chronić przed mrozem. Produkt nie jest objęty przepisami ADR/RID.
-

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.