Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
PTA
 

Tikkurila Pure White

Śnieżnobiałe wnętrza

Wysokiej jakości wodorozcieńczalna farba lateksowa, przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.

Farba pozwala uzyskać efekt eleganckiej, śnieżnej bieli o głęboko matowym wykończeniu.


KiiltäväMatta
Farba do wnętrzNarzędzie: wałekNarzędzie: natryskNarzędzie: pędzelWarunki aplikacji
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
9,8
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
14
m2/l

Optymalny efekt

Farba ma bardzo dobrą siłę krycia i wysoką wydajność.  Gwarantuje jednolite, matowe wykończenie bez smug i pasów oraz zapewnia trwałość powłoki i koloru w czasie.

Wygoda stosowania

Farbę wyrózniają doskonałe właściwości aplikacyjne: niekapiąca formuła, bardzo dobra przyczepność do podłoża, łatwe rozprowadzanie oraz optymalny czas schnięcia.

Receptura przyjazna zdrowiu i środowisku

Farba jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne jako produkt bezpieczny dla osób szczególnie wrażliwych i ze skłonnościami do alergii.  Istotną zaletą jest również niska zawartość lotnych związków organicznych.


Tikkurila
Opis produktu
05.05.2017
 

Tikkurila Pure White

Rodzaj
Lateksowa farba do ścian i sufitów
Opis
Wodorozcieńczalna farba lateksowa przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych, służby zdrowia (szpitale, szkoły, przedszkola),  z wyłączeniem ścian wokół umywalek, zlewozmywaków oraz pomieszczeń wymagających dezynfekcji oraz zakładach usługowych i produkcyjnych, także branży spożywczej z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu z żywnością.

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI
 • Bardzo dobra siła krycia powierzchni
 • Jednolite, matowe wykończenie bez smug i pasów
 • Wysoka wydajność do 14 m2/l
 • Trwałość powłoki i bieli w czasie
 • Doskonałe właściwości aplikacyjne; niekapiąca formuła, bardzo dobra przyczepność do podłoża, łatwe rozprowadzanie oraz optymalny czas schnięcia

STANDARDY JAKOŚCI I EKOLOGIA


 • Ekologia jest wpisana w cele, którymi kieruje się marka Tikkurila. Farba Tikkurila Pure White jest wyrazem najwyższej dbałości o środowisko oraz nasze zdrowie. Spełniają rygorystyczne normy ekologiczne.
 • REKOMENDACJA PTA* – Tikkurila Pure White jest polecana przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne. Na podstawie wykonanych badań, niezależna komisja ekspertów potwierdziła, że produkt jest bezpieczny dla osób szczególnie wrażliwych i ze skłonnościami do alergii.

* Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego dotyczy produktu po całkowitym wyschnięciu pomalowanej powierzchni i dokładnym wywietrzeniu pomieszczenia.

 • LZO – produkt zawiera minimalną ilość Lotnych Związków Organicznych, tj. poniżej 1 g/l LZO, 30-krotnie poniżej wymaganej normy; Kategoria A/a.
Przykłady zastosowania
Malowanie płyt kartonowo-gipsowych, tynków cementowo-wapiennych oraz małych elementów z drewna i metalu, po uprzednim zagruntowaniu odpowiednim gruntem.

DANE TECHNICZNE
Farba do wnętrz The paint is full-matt Narzędzie: wałek Narzędzie: natrysk Narzędzie: pędzel Warunki aplikacji
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
9,8
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
14
m2/l
Kolory
Biała.
Stopień połysku
Pełny mat
Wydajność
Do 14 m²/l przy jednokrotnym malowaniu; wydajność uzależniona jest od chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji oraz użytego narzędzia malarskiego.
Wielkość opakowań
3 l; 10 l
Nakładanie
Wałek, pędzel, natrysk (dysza 517, ciśnienie 200-300 bar)
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, farba schnie ok. 1 godziny. Kolejne warstwy zaleca się nakładać po upływie co najmniej 3 godzin. Prace malarskie prowadzić w temperaturze od +5°C do +25°C.
Odporność na ścieranie
Czyszczenie na sucho**. Farba rodzaju III wg normy PN-C-81914:2002.

**Nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od malowania. Należy pamiętać, że powierzchnia pomalowana farbą matową jest bardziej podatna na zadrapania i mechaniczne oddziaływania w porównaniu z powierzchniami malowanymi farbami o większym stopniu połysku
Gęstość
ok. 1,37 g/cm3
Przechowywanie
Termin ważności: 3 lata od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, temperatura powietrza od +5°C do +25°C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%.
Przygotowanie
Podłoże przeznaczone do malowania musi być czyste, suche i odtłuszczone, oczyszczone z pyłu i luźno z nim związanych elementów. Usunąć pleśń oraz wszelkie zanieczyszczenia ograniczające przyczepność farby do podłoża za pomocą odpowiednich preparatów. Do wypełnienia ubytków i pęknięć w podłożu oraz wyrównania powierzchni ścian i sufitów należy zastosować odpowiednią szpachlówkę.

Upewnić się, czy wszystkie powierzchnie szpachlowane lub wcześniej malowane farbą z połyskiem są zmatowione. W przypadku luźno związanych i skredowanych podłoży zagruntować preparatem Tikkurila Suprabilit.

Powierzchnie niemalowane:
Tynki mineralne i podłoża można malować po minimum 4 tygodniach sezonowania. Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką, w razie potrzeby zagruntować preparatem Tikkurila Suprabilit lub Tikkurila Pure White rozcieńczoną 15-20% wody. Stabilne, niepylące tynki cementowe i cementowo-wapienne malować dwu-trzykrotnie farbą Tikkurila Pure White bez uprzedniego gruntowania.

Powierzchnie uprzednio malowane:
Przed malowaniem powierzchnię należy zmyć i odtłuścić. Łuszczące się powłoki usunąć, a powierzchnie skredowane odpylić na sucho i zmyć wodą. Ubytki tynku uzupełnić odpowiednią szpachlówką, w razie potrzeby zagruntować preparatem Tikkurila Suprabilit lub farbą Tikkurila Pure White rozcieńczoną 15-20% wody. Podłoża uprzednio malowane farbami emulsyjnymi, których powierzchnia jest jednolita, dobrze przyczepna, nie jest pyląca lub uszkodzona malować dwu-trzykrotnie farbą Tikkurila Pure White bez uprzedniego gruntowania.

Powierzchnie malowane farbą klejową lub wapienną:
Farbę wapienną lub klejową usunąć całkowicie. Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką, w razie potrzeby zagruntować preparatem Tikkurila Suprabilit lub farbą Tikkurila Pure White rozcieńczoną 15-20% wody. Jeżeli powierzchnia jest jednolita, dobrze przyczepna, nie jest pyląca lub uszkodzona pomalować dwu-trzykrotnie farbą Tikkurila Pure White bez uprzedniego gruntowania.

Uwaga: Należy sprawdzić, czy zastosowana gładź/masa szpachlowa jest mocnym i stabilnym podłożem – jeśli po lekkim przetarciu ręką szpachlówka „sypie się” lub pozostawia na dłoni ślad pyłu – to oznacza, że podłoże jest sypkie i należy zastosować preparat Tikkurila Suprabilit.

Na podłożach uprzednio malowanych należy wykonać wymalowanie próbne na małej powierzchni. Uzyskanie pożądanego efektu decyduje o zastosowaniu produktu.
Rozcieńczanie
W razie potrzeby do 5% wodą.
Malowanie
Bezpośrednio przed malowaniem farbę należy dokładnie wymieszać. W zależności od chłonności podłoża należy nałożyć 2-3 warstwy Tikkurila Pure White. Taśmę malarską odkleić natychmiast po zakończeniu malowania, zanim farba wyschnie.
Zaleca się stosowanie narzędzi malarskich ANZA.

W niniejszej karcie niemożliwe jest opisanie wszystkich aspektów stosowania produktu. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, prosimy o kontakt z Doradcą Technologicznym.
Lista dostępna na http://www.tikkurila.pl/Doradcy-Technologiczni. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie
największej ilości farby.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat. A/a. Produkt zawiera minimalne ilości lotnych związków organicznych poniżej 1 g/l – (poniżej obowiązującej normy). Od 2010 r. dopuszczalna zawartość LZO poniżej 30 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Farbę przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podczas malowania nosić odpowiednie ubranie robocze oraz rękawice ochronne. Wyrób zawiera produkt biobójczy do jego konserwacji podczas przechowywania. Zawiera 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (MIT), 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT) i mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)(C(M)IT/MIT (3:1)). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji.Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Wyrób powinien być transportowany w oryginalnych opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura transportowania powinna wynosić od +5°C do+25°C. Chronić farbę przed mrozem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Opakowanie szczelnie zamknąć natychmiast po użyciu. Szczelnie zamknięte opakowania przechowywać w temperaturze nie niższej niż +5°C do +25°C.
INFORMACJE DODATKOWE
Spoiwo: dyspersja akrylowa.
Stopień połysku: głęboki mat [2-3], zgodnie z PN-EN 13300:2007.
-

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
 • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
 • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
 • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
 • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.