Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Rostex Super

Doskonała ochrona antykorozyjna dla wymagających zastosowań

Szybkoschnący, antykorozyjny grunt, który nie zawiera ołowiu ani pigmentów chromianowych.  Przeznaczony do malowania m.in. stali ocynkowanej, powierzchni stalowych lub szorstkich aluminiowych narażonych na wyższe niż zwykle obciążenia.  Odpowiedni także do miedzi i mosiądzu. 


KiiltäväMatta
Narzędzie: natryskNarzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
10
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
10
m2/l

Doskonała przyczepność

Tikkurila Rostex Super charakteryzuje się doskonałą przyczepnością i dlatego może być stosowany w sytuacjach, gdy przyczepność zwykłych gruntów alkidowych jest niewystarczająca.  Podkład idealnie nadaje się do zabezpieczania m.in. metalowych dachów, rynien, rur spustowych, blaszanych ścian, schodów przeciwpożarowych, balustrad, masztów.

Aplikacja pędzlem lub natryskiem

Podkład można nakładać pędzlem lub metodą natryskową.  Jako warstwę nawierzchniową można stosować zarówno farby wodorozcieńczalne, np. Tikkurila Panssari Akva, jak i produkty rozpuszczalnikowe, np. Tikkurila Panssarimaali lub linia emalii Tikkurila Everal.

Produkt szybkoschnący

Tikkurila Rostex Super może być przemalowywany farbami alkidowymi już po około 5 godzinach.  Natomiast malowanie nawierzchniowymi farbami wodorozcieńczalnymi można wykonać po około 48 godzianch.


Tikkurila
Opis produktu
06.12.2016
 

Tikkurila Rostex Super

Rodzaj
Grunt do metalu
Opis
Szybkoschnący, antykorozyjny grunt zawierający specjalne spoiwo. Tikkurila Rostex Super nie zawiera ołowiu i pigmentów chromianowych. Przeznaczony do gruntowania stali ocynkowanej, powierzchni stalowych lub szorstkich aluminiowych narażonych na wyższe niż zwykle obciążenia, a także w sytuacjach gdzie przyczepność normalnych gruntów alkidowych jest niewystarczająca lub czas ich schnięcia jest za długi. Odpowiedni także do miedzi, mosiądzu i stali nierdzewnej, a także powierzchni pokrytych powłokami poliestrowymi, akrylowymi, postarzonym PVC oraz powłokami Pural. Może być używany jako grunt pod farby alkidowe (np. Tikkurila Miranol, Tikkurila Unica, Tikkurila Panssarimaali, linia produktów Tikkurila Everal), jak również pod farby wodorozcieńczalne (np. Tikkurila Panssari Akva).

Produkt przeznaczony tylko dla profesjonalistów.
Przykłady zastosowania
Dachy metalowe, rynny, rury spustowe, ściany blaszane, schody przeciwpożarowe, balustrady, maszty, suszarki na pranie, łodzie i inne konstrukcje stalowe.

DANE TECHNICZNE
The paint is matt Narzędzie: natrysk Narzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
10
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
10
m2/l
Kolory
Jasny szary.
Stopień połysku
Mat
Wydajność
Ok. 10 m2/l (40 μm suchej powłoki).

Wielkość opakowań
1l, 10l
Nakładanie
Pędzel lub natrysk. Najbardziej odpowiedni jest pędzel z grubym włosiem.
Natrysk bezpowietrzny:
- dysza: 0,11" - 0,015" lub 0,280 - 0,380 mm
- rozcieńczenie: 0-15 %
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%

Grubość warstwy suchej 50 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pyłosuchość

1 godz.

15 min.

10 min.

Ponowne malowanie farbami alkidowymi, min.

5 godz.

1,5 godz.

1 godz.

Ponowne malowanie farbami wodorozcieńczalnymi, min.

2 dni

1 dzień

1 dzień

Ponowne malowanie, maks.

        7 dni

         4 dni

         4 dniOdporność chemiczna
Odporny na benzynę lakierniczą i denaturat. Nie jest odporny na silne rozpuszczalniki.
Odporność na oleje i smary
Dobra.
Odporność na ścieranie
Dobra.
Zawartość części stałych
45% obj.
Gęstość
Ok. 1,3 kg/l, wg normy ISO 2811

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha, a jej temperatura wyższa niż otaczającego powietrza. Temperatura powietrza nie może być niższa niż +5°C, wilgotność względna powietrza poniżej 80%. W takich warunkach schnięcie jest znacznie spowolnione,a czas przemalowania kolejna warstwą wydłużony. Temperatura malowanej powierzchni nie może przekraczać +40°C, ponieważ zawarty w produkcie rozpuszczalnik może odparować zbyt szybko, co w znacznym stopniu wpływa na osłabienie przyczepności farby i pojawienie się defektów powłoki w postaci porów, pęcherzy, itp.
Prace malarskie należy zaplanować tak, aby zakończyć je w ciągu 4 dni. Gdy temperatura spada i/lub wzrasta wilgotność, czas nakładania kolejnej warstwy będzie dłuższy (patrz tabela).

Jeżeli zakończenie prac przekracza wyznaczony czas, grunt musi być lekko przeszlifowany i przemyty Tikkurila Panssaripesu.
Przygotowanie
Powierzchnie niemalowane:
Usunąć białą rdzę / rdzę za pomocą szlifowania lub szczotką drucianą, powierzchnie stalowe oczyścić do stopnia St2. Usunąć z powierzchni brud, sole wodorozcieńczalne, tłuszcz i oleje przy pomocy detergentu czyszczącego Tikkurila Panssaripesu i szczotki, spłukać dokładnie wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Przed malowaniem należy zapewnić szorstkość powierzchniom aluminiowym. Nowe powierzchnie z blachy ocynkowanej zaleca się malować nie wcześniej niż rok po ich montażu i sezonowaniu. Najlepszą przyczepność osiąga się na wyblakłych, mechanicznie lub chemicznie zszorstkowanych powierzchniach ocynkowanych.

Powierzchnie uprzednio malowane:
Usunąć luźne części farby i ewentualną rdzę z powierzchni uprzednio przygotowanej za pomocą skrobaczki lub drucianej szczotki (powierzchnie stalowe oczyścić do stopnia St2). W celu zapewnienia przyczepności, zeszlifować granice pomiędzy pozostawioną farbą, a gołą blachą. Powierzchnię zmyć przy pomocy środka czyszczącego Tikkurila Panssaripesu, spłukać starannie wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
Rozcieńczanie
Ksylen.
Nakładanie
Przed użyciem należy dokładnie wymieszać farbę. Nakładać za pomocą pędzla lub natrysku. Grubość pojedynczej suchej warstwy powinna wynosić 40-60 µm. Jako warstwy nawierzchniowej
można używać zarówno farb wodorozcieńczalnych np. Tikkurila Panssari Akva, jak i farb rozpuszczalnikowych np. Tikkurila Panssarimaali, linia Tikkurila Everal.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia czyścić za pomocą ksylenu. Przed czyszczeniem narzędzi malarskich usunąć z nich jak najwięcej produktu.
Konserwacja
Pomalowane powierzchnie muszą być traktowane ostrożnie, ponieważ w normalnych warunkach produkt osiągnie ostateczną twardość i wytrzymałość po ok. 4 tygodniach od pomalowania.
Wkrótce po pomalowaniu powierzchnia może być lekko czyszczona miękką szczotką, wilgotną ściereczką lub mopem. Brudne powierzchnie mogą być czyszczone najwcześniej po 1 miesiącu od pomalowania alkalicznym środkiem. Po umyciu powierzchnię spłukać i pozostawić do wyschnięcia.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat. A/i. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010r - 500 g/l. Produkt zawiera poniżej 500 g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawiera: Produkt reakcji masy m-ksylenu i o-ksylenu i p-ksylenu i etylobenzenu. Uwaga! Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera oksym ketonu etylowo-metylowego. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Unikać wdychania pary. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywać z dala od źródeł iskrzenia i otwartego ognia. Nie palić. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Unikać przedostania się produktu do kanalizacji, systemów wodnych i gleby. Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Wytrzymuje niskie temperatury w trakcie przechowywania i transportowania. Klasyfikacja transportowa: UN 1263, klasa 3, grupa pakowania III.
-

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.