Kup online >>


Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Rostex Super Akva


Szybkoschnący, antykorozyjny grunt zawierający specjalne spoiwo. Przeznaczony na powierzchnie ocynkowane, stalowe oraz szorstkie aluminiowe. Odpowiedni także do miedzi, mosiądzu i stali nierdzewnej.

KiiltäväMatta
Produkt wodorozcieńczalny
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
7
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
9
m2/l

Skuteczna ochrona powierzchni metalowych

Tikkurila Rostex Super Akva to wodorozcieńczalny podkład chroniący powierzchnie metalowe przed korozją, zarówno wewnątrz jaki i na zewnątrz pomieszczeń.  Dzięki specjalnemu spoiwu, produkt charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do podłoża tworząc w ten sposób wyrzymałą powłokę ochronną.

Wodorozcieńczalny system malarski

Tikkurila Rostex Super Akva wraz z wodorozcieńczalnymi farbami nawierzchniowymi (np. Tikkurila Everal Aqua) tworzy bardzo trwały system malarski.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Podkład Tikkurila Rostex Super Akva może być stosowany na zewnątrz, do gruntowania metalowych dachów, rynien, blaszanych okładzin.   Produkt jest również idealny do użytku wewnątrz pomieszczeń.


Tikkurila
Opis produktu
04.05.2016
 

Tikkurila Rostex Super Akva

Rodzaj
Wodorozcieńczalny grunt do metalu
Opis
Szybkoschnący, antykorozyjny grunt zawierający specjalne spoiwo. Przeznaczony na powierzchnie ocynkowane, stalowe oraz szorstkie aluminiowe. Odpowiedni także do miedzi, mosiądzu i stali nierdzewnej. Może być używany tylko jako grunt pod farby wodorozcieńczalne (np. Tikkurila Panssari Akva, Tikkurila Luja, Tikkurila Everal Aqua).
Przykłady zastosowania
Dachy metalowe, rynny, ściany blaszane oraz inne wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie metalowe.

DANE TECHNICZNE
The paint is matt Produkt wodorozcieńczalny
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
7
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
9
m2/l
Kolory
Jasny szary.
Stopień połysku
Mat
Wydajność
Ok. 7-9 m2/l (60 μm suchej powłoki)

Wielkość opakowań
1l, 3l, 10l
Rozcieńczalnik
Woda
Nakładanie
Pędzel lub natrysk.
Natrysk bezpowietrzny:
- dysza: 0,11" - 0,015" lub 0,280 - 0,380 mm
- rozcieńczenie: 0-10 %
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
Grubość warstwy na sucho: 80 μm
Pyłosuchość: 30 min.
Suchość dotykowa: 2 godz.
Nakładanie kolejnej warstwy: 4 godz.

Odporność chemiczna
Odporny na denaturat. Nie jest odporny na benzynę lakierniczą i silne rozpuszczalniki.
Odporność na oleje i smary
Dobra
Odporność na ścieranie
Dobra
Zawartość części stałych
37% obj.
Gęstość
Ok. 1,2 kg/l, wg normy ISO 2811
Przechowywanie
Chronić przed mrozem.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha, a jej temperatura wyższa od otaczającego powietrza. Temperatura powietrza nie może być niższa niż 10°C, wilgotność względna powietrza poniżej 80%. Nakładanie kolejnej warstwy farby wodorozcieńczalnej tego samego dnia jest możliwe po 4 godz. w temperaturze min. +10°C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. W innych warunkach farbę należy nakładać następnego dnia.

Temperatura malowanej powierzchni nie może przekraczać +40°C, ponieważ zawarta w produkcie woda może odparować zbyt szybko, co w znacznym stopniu wpływa na osłabienie przyczepności farby i pojawienie się defektów powłoki w postaci porów, pęcherzy, itp.
Prace malarskie należy zaplanować tak, aby wieczorna rosa nie nawilżyła powierzchni podczas schnięcia.
Przygotowanie
Powierzchnie niemalowane: Usunąć z powierzchni brud, sole wodorozcieńczalne, tłuszcz i oleje przy pomocy detergentu czyszczącego Tikkurila Panssaripesu i szczotki, spłukać dokładnie wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Usunąć białą rdzę / rdzę za pomocą szlifowania lub szczotką drucianą, powierzchnie stalowe oczyścić do stopnia St2. Przed malowaniem należy zapewnić szorstkość powierzchniom aluminiowym.
Nowe powierzchnie z blachy ocynkowanej zaleca się malować nie wcześniej niż rok po ich montażu i sezonowaniu. Najlepszą przyczepność osiąga się na wyblakłych, mechanicznie lub chemicznie zszorstkowanych powierzchniach ocynkowanych.

Powierzchnie uprzednio malowane: Zmyć powierzchnię przy pomocy środka czyszczącego Tikkurila Panssaripesu i szczotki. Spłukać starannie wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Usunąć luźne części farby i rdzę z powierzchni uprzednio przygotowanej za pomocą skrobaczki lub drucianej szczotki (powierzchnie stalowe oczyścić do stopnia St2). W celu zapewnienia przyczepności, zeszlifować granice pomiędzy pozostawioną farbą, a gołą blachą. Zmatowić te obszary starej farby, które będą malowane.
Malowanie
Przed użyciem należy dokładnie wymieszać farbę. Nakładać za pomocą pędzla lub natrysku. Grubość pojedynczej suchej warstwy powinna wynosić 60-80 µm. Należy zwrócić uwagę, aby grubość powłoki w fałdach i na wzniesieniach była taka sama. Tikkurila Rostex Super Akva można stosować na czystych powierzchniach metalowych. Jako warstw nawierzchniowych należy używać farb wodorozcieńczalnych np. Tikkurila Panssari Akva, a na powierzchnie wewnątrz pomieszczeń np. Tikkurila Luja, Tikkurila Everal Aqua. Nie nakładać farby w gorącym słońcu, ponieważ farba będzie wysychać zbyt szybko i nie będzie wystarczająco stabilna.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia myć wodą. Przed czyszczeniem narzędzi malarskich usunąć z nich jak najwięcej produktu.
Konserwacja
W normalnych warunkach produkt osiąga odporność i trwałość po ok. 2 tygodniach, do tego czasu powierzchnie muszą być traktowane z ostrożnością. Niedługo po pomalowaniu powierzchnia może być delikatnie czyszczona miękką szczotką, wilgotną ściereczką lub mopem.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat. A/i. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010r - 140 g/l. Produkt zawiera poniżej 140 g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) i butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować rękawice ochronne. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Chronić przed mrozem. Produkt nie jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny w transporcie.
-

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.