Kup online >>


Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Supi Saunapesu

Czystość i świeżość w pomieszczeniach wilgotnych

Środek czyszczący o właściwościach dezynfekujących, wybielających i usuwających osady wapienne powstające w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności.

Produkt wodorozcieńczalnyNarzędzie: pędzelWarunki aplikacjiChronić przed mrozem

Zabezpieczenie sauny

Produkt nie powoduje korozji podłoża, należy jednak zachować ostrożność podczas czyszczenia fug produktem nierozcieńczonym lub roztworem o niskim rozcieńczeniu.  Nie stosować razem z innymi produktami zawierającymi chlor.


Tikkurila
Opis produktu
12.10.2010
 

Tikkurila Supi Saunapesu

Rodzaj
Preparat do czyszczenia elementów drewnianych
Opis
Kwaśny środek czyszczący, zapobiega odkładaniu się kamienia w saunach i innych pomieszczeniach o dużej wilgotności.
Przykłady zastosowania
Sauna i inne pomieszczenia o dużej wilgotności. Łagodny i odporny na korozję. Należy jednak zachować ostrożność podczas czyszczenia fug skoncentrowanym lub silnym roztworem. Nie stosować razem z produktami zawierającymi chlor.

DANE TECHNICZNE
Produkt wodorozcieńczalny Narzędzie: pędzel Warunki aplikacji Chronić przed mrozem
Wielkość opakowań
1 l
Rozcieńczalnik
Woda
Nakładanie
Pędzel lub gąbka.
Gęstość
1,03 kg/l, ISO 2811
Przechowywanie
Chronić przed mrozem.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Powierzchnia powinna być sucha i czysta. Temperatura powietrza i powierzchni malowanej
powinna wynosić min. +5°C, wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 80%.
Nakładanie
Dozowanie: W zależności od stopnia zanieczyszczenia, dodać 1-2 jednostek TIKKURILA SUPI SAUNAPESU do 5 litrów wody.

Rozpuszczanie wapnia: Użyć 10-15% roztworu. Nierozcieńczony TIKKURILA SUPI SAUNAPESU można użyć w przypadkach trwałego odkładania się kamienia i rdzy.

Wybielanie ławek saun: Wymieszać równe ilości TIKKURILA SUPI SAUNAPESU i wody. Następnie odczekać 15 minut.

Uwaga! Po zastosowaniu preparatu, zawsze spłukać powierzchnię czystą wodą.
Czyszczenie narzędzi
Czyścić narzędzia wodą.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Produkt żrący. Zawiera: kwas fosforowy < 5%. POWODUJE POWAŻNE OPARZENIA. Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Nie wdychać pary. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Zawiera: niejonowe środki powierzchniowo czynne w ilości <5%, kationowe środki powierzchniowo czynne w ilości <5% oraz kompozycje zapachowe. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Płynne pozostałości należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste puszki należy oddać do odzysku lub unieszkodliwienia.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Chronić przed mrozem. ADR/RID klasa8, grupa pakowania III, UN 3264
-