Kup farbę online >>


Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Suprabilit

Gruntowne przygotowanie podłoża

Preparat do gruntowania i wzmacniania podłoża.
Narzędzie: wałekNarzędzie: natryskNarzędzie: pędzelWarunki aplikacji
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
12,6
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
18
m2/l

Doskonałe przygotowanie przed malowaniem

Tikkurila Suprabilit zawiera specjalną dyspersję przeznaczoną do przygotowania chłonnych podłoży przed malowaniem.

Zwiększona wydajność farb nawierzchniowych

Produkt doskonale wzmacnia podłoże, a tym samym zmniejsza jego chłonność, co wpływa na zwiększenie przyczepności farb dekoracyjnych oraz na wydajność w czasie aplikacji, szczególnie pierwszej warstwy.


Tikkurila
Opis produktu
09.02.2017
 

Tikkurila Suprabilit

Rodzaj
Preparat do gruntowania i wzmacniania podłoża, koncentrat
Opis
Tikkurila Suprabilit zawiera specjalną dyspersję przeznaczoną do przygotowania chłonnych podłoży przed malowaniem. Wzmacnia i zmniejsza chłonność podłoża. Zwiększa przyczepność farb dekoracyjnych. 


Przykłady zastosowania
Malowanie gładzi szpachlowych, płyt kartonowo-gipsowych, tynków gipsowych, cementowo-wapiennych, podłoży betonowych.

DANE TECHNICZNE
Narzędzie: wałek Narzędzie: natrysk Narzędzie: pędzel Warunki aplikacji
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
12,6
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
18
m2/l
Kolory
Bezbarwny.
Wydajność

18 m2/l (dotyczy produktu rozcieńczonego 1:1),wydajność w dużej mierze uzależniona jest od takich czynników, jak porowatość, struktura podłoża oraz metoda aplikacji.

Wielkość opakowań
1 l; 5 l
Nakładanie
Wałek, pędzel, natrysk.
Czasy schnięcia
Malowanie warstwy nawierzchniowej najkorzystniej przeprowadzić po min. 4 godzinach.
Gęstość
ok. 1,01g/cm3

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, a temperatura powietrza nie może być niższa niż +5°C przy wilgotności względnej poniżej 80%.
Przygotowanie
Świeże tynki mineralne i podłoża można malować po minimum 4 tygodniach. Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką. Farbę wapienną lub klejową usunąć. Następnie nałożyć jedną warstwę impregnatu gruntującego w razie konieczności nałożyć kolejną warstwę po 4h.
Malowanie
Przed przystąpieniem do malowania impregnat należy rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:1 a następnie dokładnie wymieszać. Nałożyć jedną warstwę impregnatu za pomocą pędzla, wałka lub metodą natryskową. W szczególnych przypadkach przy powierzchniach słabo związanych preparat rozcieńczać maksymalnie 20% wody.
Zaleca się stosowanie narzędzi malarskich ANZA.

Czyszczenie narzędzi
Narzędzia czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości impregnatu.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kategoria A/h Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. –30g/l. Produkt zawiera poniżej 30g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Podczas malowania nosić odpowiednie ubranie robocze oraz rękawice ochronne. Wyrób zawiera produkt biobójczy do jego konserwacji podczas przechowywania. Zawiera 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu, 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on i mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1).  Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura transportowania i transportowania powinna wynosić +5°C do +25°C. Chronić farbę przed mrozem.
-

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.