Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Tunto Kivi

Tynk dekoracyjny z naturalnego kamienia

Tikkurila Tunto Kivi pozwala osiągnąć dekoracyjne powierzchnie wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurach oraz budynkach użyteczności publicznej.  Może być stosowany zarówno na dużych jak i małych powierzchniach.

KiiltäväMatta
Farba do wnętrzProdukt wodorozcieńczalnyNarzędzie: natryskNarzędzie: pacaWarunki aplikacji
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
2,5 kg/m2
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
4,5 kg/m2
m2/l

Intrygujące uzupełnienie aranżacji

Domieszka naturalnego kamienia w domowym wnętrzu nadaje elegancji i wytworności, a także nawiązuje do naturalności i skandywanwskiej prostoty.

Moc kolorów

Tynk Tikkurila Tunto Kivi oferuje bogatą gamę kolorystyczną - poprzez gotowe odcienie, jak również bazy do barwienia wg karty kolorów Tikkurila Tunto Kivi.

Różne stopnie połysku

Tynk występuje także w zróżnicowanych stopniach połysku - od pełnego matu do półpołysku, w zależności od kąta patrzenia.


Tikkurila
Opis produktu
28.08.2017
 

Tikkurila Tunto Kivi

Rodzaj
Tynk dekoracyjny z naturalnego kamienia.
Opis
Wodorozcieńczalny tynk dekoracyjny z naturalnego kamienia Tikkurila Tunto Kivi pozwala osiągnąć dekoracyjne powierzchnie wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, w biurach oraz w budynkach użyteczności publicznej.  Może być stosowany zarówno na dużych jak i na małych powierzchniach.
Przykłady zastosowania
Produkt przeznaczony do dekoracyjnego wykańczania ścian wewnątrz pomieszczeń. Może być stosowany na nowe i uprzednio malowane powierzchnie betonowe, z cegły, z płyty pilśniowej, kartonowo-gipsowej i wiórowej. Nadaje się również do wilgotnych pomieszczeń, ale nie w bezpośrednim kontakcie z wodą.

DANE TECHNICZNE
Farba do wnętrz The paint is matt Produkt wodorozcieńczalny Narzędzie: natrysk Narzędzie: paca Warunki aplikacji
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
2,5 kg/m2
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
4,5 kg/m2
m2/l
Baza
KPA i KPC
Kolory
Jasny wapień (baza KPA) i szary granit (baza KPC); barwienie wg karty kolorow Tunto Kivi. Czerwony granit, czarny gabro.
Stopień połysku
Mat
Wydajność
Z jednego opakowania 14 kg można wykonać ok. 4-5,5m2 wykończonej powierzchni nakładając jedną warstwę lub 3-4 m2 w przypadku dwóch warstw. Zużycie w zależności od metody aplikacji wynosi:
2.5 - 3.5 kg/m2 przy aplikacji jednej warstwy za pomocą pacy,
3.5 - 4.5 kg/m2 przy nakładaniu dwóch warstw lub metodą natrysku.

Krycie jest uzależnione od chropowatości i porowatości powierzchni oraz od metody nakładania preparatu.

Wielkość opakowań
10 l/14 kg
Rozcieńczalnik
Woda
Nakładanie
Aplikować za pomocą stalowej pacy lub natrysku.  W przypadku nakładania dwóch warstw drugą należy przecierać  packą z tworzywa sztucznego.
UWAGA! Przy natrysku, w  celu uniknięcia uszkodzenia pompy,  należy usunąć  z wieczka puszki element wycinany w czasie dozowania barwników.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza 50%: kolejną warstwę można nakładać po 24 godzinach w normalnych warunkach.
Dane techniczne


Odporność na wysokie temperatury
+85°C, ISO 4211-3.
Zawartość części stałych
Około 75%.
Gęstość
Ok. 1,5 - 1,7 kg/l, w zależności od kamienia (ISO 2811)

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być czysta i sucha. Temperatura powietrza,
powierzchni malowanej i tynku musi wynosić co najmniej +5°C przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%.
Przygotowanie
Niemalowane powierzchnie: Oczyścić powierzchnię z brudu i kurzu, nierówności i ubytki wygładzić odpowiednią szpachlówką Tikkurila Presto. Zagruntować niemalowane powierzchnie przy pomocy gruntu Tikkurila Feelings Universal Primer, a następnie nałożyć farbę Tikkurila Harmony, Tikkurila Feelings Interior Paint lub Tikkurila Joker zabarwioną na kolor zbliżony do wybranego koloru Tikkurila Tunto Kivi.

Uprzednio malowane powierzchnie: Umyć uprzednio malowane powierzchnie detergentem czyszczącym Tikkurila Maalipesu i delikatnie spłukać wodą. Nierówności i ubytki wygładzić odpowiednią szpachlówką Tikkurila Presto. Zagruntować gruntem Tikkurila Feelings Universal Primer, nałożyć farbę Tikkurila Harmony, Tikkurila Feelings Interior Paint lub Tikkurila Joker w kolorze zbliżonym do wybranego koloru Tikkurila Tunto Kivi.

Wilgotne pomieszczenia: Zagruntować farbą Tikkurila Luja Moisture Stop wraz z farbą nawierzchniową (Tikkurila Luja Matt i Tikkurila Luja Semi Matt) w kolorze zbliżonym do wybranego koloru Tikkurila Tunto Kivi.

UWAGA! Tynk dekoracyjny Tikkurila Tunto Kivi nie powinien być aplikowany na słabe podłoża.
Rozcieńczanie
Woda. Stosować produkt nierozcieńczony.
Malowanie
Zastosowanie stalowej pacy (małe powierzchnie): Nałożyć jednorazowo za pomocą stalowej pacy gładką warstwę o ok. 2 mm grubości na powierzchnię ok. 1-2 m². Wygładzić powierzchnię tynku, lekko i delikatnie przecierając ją stalową pacą. Należy upewnić się, że kamienie są rozmieszczone równomiernie i ściśle na całym obszarze. Do wykonania całej powierzchni lub części architektonicznej należy użyć produktu z jednej partii produkcyjnej. Planując prace należy również zaplanować ewentualne przerwy i łączenia pól roboczych.
Uwaga! Jako szpachlówkę przed aplikacją Tikkurila Tunto Kivi zaleca się użycie odporną na wilgoć Tikkurila Presto LV. Przewietrzyć pomieszczenie dokładnie przed przystąpieniem do aplikacji preparatu.

Aplikacja za pomocą stalowej pacy (duże powierzchnie): Na dużych ścianach jednolitą powierzchnię najprościej jest uzyskać stosując aplikację dwuwarstwową. Nałożyć stalową pacą tynk na powierzchnię ok.1-2m². Wygładzić powierzchnię przecierając ją delikatnie stalową pacą. Po wyschnięciu pierwszej warstwy nałożyć drugą cienką warstwę Tikkurila Tunto Kivi. Wygładzić powierzchnię natychmiast (max. po 15 min.) dociskając lekko pacą z tworzywa sztucznego. Jeśli paca nie przesuwa się lekko, nałożona warstwa jest zbyt obfita. Należy usunąć nadmiar powłoki pacą.
Zbyt gruba warstwa tynku spowalnia proces schnięcia oraz może wydłużyć czas zaniku zapachu w pomieszczeniu.

Aplikacja za pomocą natrysku: Nakładać natryskiem z niskim ciśnieniem z odległości ok. 1m kolistymi ruchami wzdłuż powierzchni. 
Wygładzić powierzchnię przecierając ją delikatnie pacą. Na jednolite powierzchnie (cała ściana) należy aplikować produkt bez wykonywania przerw.
Czyszczenie narzędzi
Należy usunąć nadmiar preparatu z narzędzi, aby uniknąć zatkania się rur odpływowych.

Narzędzia należy umyć wodą.
Konserwacja
Powierzchnie czyścić wilgotną szczotką lub czyścić na sucho za pomocą odkurzacza. Przez kilka dni po aplikacji należy delikatnie obchodzić się z powierzchnią, ponieważ produkt osiąga ostateczną twardość i trwałość po około jednym miesiącu w normalnych warunkach.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat. A/l. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 200 g/l. Produkt zawiera poniżej 200 g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) i 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Nosić rękawice ochronne. Unikać uwolnienia do środowiska. Pomieszczenia zamknięte po za stosowaniu produktu należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
ADR-nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów transportowych. Chronić przed mrozem.
INFORMACJE DODATKOWE
Stopień połysku kamienia waha się od pełnego matu do półpołysku w zależności od kąta patrzenia.
-


CE
Europejska Norma EN 15824 określa wymagania, definicje i metody badań dotyczące tynków wewnętrznych na spoiwach organicznych.
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01301 VANTAA
13
Dekalracja: TIK-0679-5001
EN 15824:2009
Tynk wewnętrzny na spoiwie organicznym
Uwalnianie substancji niebezpiecznych
NPD
Przyczepność po odrywaniu test pull off
≥ 0,3 N/mm²
Reakcja na ogień
C-s1,d0

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.