Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Unica Enamel

Ochrona i dekoracja różnego typu powierzchni

Specjalna, uniwersalna emalia alkidowa na malowania wewnętrznych i zewnętrznych podłoży drewnianych, metalowych, z włókna szklanego i plastiku.  Nadaje powierzchni półpołyskowe wykończenie.

KiiltäväMatta
Narzędzie: wałekNarzędzie: natryskNarzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
10
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
14
m2/l

Uniwersalne zastosowanie

Meble, drzwi, futryny, panele drewniane, maszyny, tablice ogłoszeniowe, itp. Zanjduje równiez zastosowanie w malowaniu nadwodnych części łodzi.  Emalia może być także stosowana do odnawiania powierzchni uprzednio pokrytych farbami alkidowymi lub katalizowanymi kwasami

Bogata kolorystyka

Tikkurila Unica Enamel może być barwiona na wiekszość kolorów z bogatej palety barw Tikkurila Symphony.


Tikkurila
Opis produktu
02.11.2015
 

Tikkurila Unica Enamel

Rodzaj
Uniwersalna emalia alkidowa
Opis
Specjalna emalia alkidowa.  Przeznaczona do malowania wewnętrznych i zewnętrznych podłoży metalowych oraz drewnianych mebli. Może być także stosowana do powierzchni plastikowych z  włókna szklanego czy nadwodnych części łodzi (powierzchnie powyżej linii wodnej). Należy zapoznać się z  instrukcją użycia.
Przykłady zastosowania
Meble, maszyny, pojazdy, łodzie, narzędzia, itp.

DANE TECHNICZNE
The paint is semi-gloss Narzędzie: wałek Narzędzie: natrysk Narzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
10
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
14
m2/l
Baza
A i C
Kolory
Większość kolorów z palety barw Tikkurila Symphony.
Stopień połysku
Półpołysk
Wydajność

10-12 m2/l na warstwę dla gładkich powierzchni drewnianych,

12-14 m2/l na warstwę dla podłoży metalowych lub plastikowych.


Wielkość opakowań
0,9l; 2,7l
Nakładanie

Pędzel, wałek z krótkim włosiem lub natrysk.

Do natrysku hydrodynamicznego należy zastosować dyszę 0,009"-0,013" (0,230-0,330 mm). Rozcieńczyć 5-20 % obj.
Do natrysku konwencjonalnego należy zastosować dyszę 1.4 mm - 1.8 mm. Rozcieńczyć 25-35 % obj.  do lepkości (DIN4 18-25 s).
Uwaga: W przypadku aplikacji metodą natrysk, grubość powłoki farby na sucho nie powinna przekraczać 40µm.

Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza 50% farba zazwyczaj osiąga pyłosuchość po 2 godzinach.  Nakładanie kolejnej warstwy po 16 godzinach. 
Odporność na ścieranie
Dobra.
Odporność chemiczna
Odporna na mycie zwykłymi detergentami oraz na średnie kwasy i zasady. Odporna również na terpentyny, benzynę lakierniczą i denaturat. Nieodporna na np. oleje, tłuszcze i smar. Plamy z paliwa należy natychmiast usunąć.
Odporność na wysokie temperatury
+120°C (ISO 4211-3). Jasne odcienie mogą nieco żółknąć w temperaturze > 80ºC.
Odporność na zmywanie
Dobra (SFS 3755).
Zawartość części stałych
Ok. 42% obj.
Gęstość
0,9-1,2 kg/l, w zależności od koloru, ISO 2811

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania muszą być suche, temperatura powietrza co najmniej +5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.
Przygotowanie
Powierzchnie niemalowane: Powierzchnię oczyścić z zabrudzeń, pyłu, tłuszczu i oleju. Usunąć ewentualną białą rdzę z ocynkowanej powierzchni szczotką. Powierzchnie plastikowe oczyścić odpowiednim rozcieńczalnikiem. Zeszlifować powierzchnie i usunąć powstały pył. Ze względu na dużą różnorodność i jakość plastiku, przed przystąpieniem do malowania całej powierzchni należy przetestować działanie rozcieńczalnika oraz przyczepność farby do podłoża. Powierzchnie zagruntować Tikkurila Otex Adhsion Primer. Powierzchnie metalowe należy zagruntować odpowiednim gruntem antykorozyjnym. Powierzchnie aluminiowe schropowacieć przed aplikacją farby.

Powierzchnie uprzednio malowane: Powierzchnie należy oczyścić detergentem czyszczącym Tikkurila Maalipesu, następnie zmyć dokładnie wodą. Usunąć luźne powłoki farby za pomocą skrobaczki i zeszlifować całą powierzchnię. Usunąć powstały pył. Ubytki i pęknięcia zaszpachlować odpowiednią szpachlówką. Po wyschnięciu zeszlifować wypełnione szpachlówką miejsca i usunąć powstały kurz. Jako podkład na stare powierzchnie drewniane należy nałożyć Tikkurila Otex Adhesion Primer, a na metalowe powierzchnie zastosować odpowiedni grunt antykorozyjny .
W przypadku malowania farbami w kolorze jasny czerwony, żółty lub pomarańczowy, zaleca się zagruntować powierzchnie drewnianą gruntem Tikkurila Otex Adhesion Primer zabarwionym na ten sam kolor co farba nawierzchniowa. Powierzchnie ocynkowane, aluminiowe lub metalowe należy zagruntować odpowiednim podkładem w jasnoszarym kolorze.
Malowanie
Dokładnie wymieszać przed użyciem i nakładać 1 lub 2 warstwy za pomocą pędzla, wałka lub metodą natrysku. Jeżeli istnieje potrzeba rozcieńczyć do wymaganej lepkości Thinner 1050.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia należy czyścić Thinner 1050, bezpośrednio po zakończeniu pracy.
Konserwacja
Najwcześniej 1 miesiąc po malowaniu można czyścić powierzchnię neutralnym detergentem (pH 6-8) używając miękkiej szczotki, gąbki lub tkaniny. Bardzo brudne powierzchnie mogą być czyszczone detergentem o lekkim odczynie alkalicznym (pH 8-10) przy użyciu miękkiej tkaniny, mopa lub gąbki.
Produkt osiąga ostateczną twardość i wytrzymałość w normalnych warunkach po 1 miesiącu. Jeśli powierzchnia ma być czyszczona od razu po malowaniu, należy użyć miękkiej szczotki, tkaniny lub mopa.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawiera: węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, < 2 % węglowodorów aromatycznych. Uwaga: Łatwopalna ciecz i pary. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera bis(2-etyloheksanian) kobaltu i oksym ketonu etylowo-metylowego. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować rękawice ochronne. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Unikać wdychania mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed urządzeniami iskrzącymi i otwartym ogniem. Nie palić. Unikać uwolnienia do środowiska. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Unikać wycieku do kanalizacji, instalacji wodnych i gleby. Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Produkt odporny na przechowywanie w chłodnych warunkach i transport. Produkt w opakowaniach o pojemności mniejszej od 450 l nie jest objęty przepisami ADR/RID.
-

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.