Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Valtti Color Extra

Połyskowa lakierobejca do drewna

Półprzezroczysta lakierobejca tworząca powłokę.  Zapewnia ochronę i dekorację drewna na zewnątrz pomieszczeń.

KiiltäväMatta
Produkt rozpuszczalnikowyNarzędzie: natryskNarzędzie: pędzelWarunki aplikacji
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
4
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
12
m2/l

Skuteczne zabezpieczenie powierzchni

Preparat zapewnia dobrą elastyczność, odporność i zabezpieczenie przed niszczącym wpływem wilgoci.  Chroni ponadto przed niekorzystnym działaniem promieni UV.

Dekoracja drewna

Impregnat dostępny jest w wielu atrakcyjnych kolorach.  Dekoruje powierzchnie drewniane, podkreślając jednocześnie ich naturalne piękno


Tikkurila
Opis produktu
27.03.2017
 

Tikkurila Valtti Color Extra

Rodzaj
Lakierobejca do drewna.
Opis
Półprzezroczysta, połyskowa lakierobejca tworząca powłokę, do zewnętrznych powierzchni drewnianych. Dostępna w wielu atrakcyjnych kolorach. Tikkurila Valtti Color Extra podkreśla naturalne piękno drewna, jednocześnie oferując dobrą elastyczność, odporność i zabezpieczenie przed niszczącym wpływem wilgoci oraz promieniowania UV. Nie zaleca się stosowania Tikkurila Valtti Color Extra do powierzchni drewnopochodnych.
Przykłady zastosowania
Okładziny drewniane, deskowane ściany zewnętrzne, drzwi, okna, parkany, płoty, szopy, meble ogrodowe itp.

DANE TECHNICZNE
The paint is glossy Produkt rozpuszczalnikowy Narzędzie: natrysk Narzędzie: pędzel Warunki aplikacji
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
4
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
12
m2/l
Baza
EC
Kolory
Kolory z karty Tikkurila Semi-Transparent Wood Finishes i Tikkurila Deco Grey. Ostateczny odcień będzie uzależniony od gatunku drewna oraz pierwotnego koloru podłoża.
Stopień połysku
Połyskowy
Wydajność
8-12 m2/l na warstwę, dla szlifowanego, gładkiego drewna, 4-8 m2/l na warstwę, dla tarcicy. Rzeczywista wydajność uzależniona jest od wielu czynników, m.in. od faktury malowanej powierzchni, porowatości oraz zawartości wilgoci w podłożu.
Wielkość opakowań
0,9 l; 2,7 l; 9 l
Rozcieńczalnik
1050
Nakładanie
Pędzel, natrysk. Do natrysku bezpowietrznego należy zastosować końcówkę 0,009"-0,013" (0,23-0,33 mm).
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
W temperaturze +23°C i przy wilgotności względnej powietrza 50% nakładanie kolejnej warstwy po upływie 24 godzin.
Zawartość części stałych
Ok. 50% obj., w zależności od koloru
Gęstość
0,9 kg/l (ISO 2811)

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Powierzchnie przeznaczone do malowania muszą być suche, zawartość wilgoci w drewnie poniżej 20%, temperatura powietrza powyżej +5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.
Przygotowanie
Nowe powierzchnie drewniane:
Powierzchnie oczyścić z brudu, kurzu i luźnych elementów za pomocą przy pomocy szczotki.
Powierzchnie pokryte pleśnią należy potraktować odpowiednim środkiem zgodnie z instrukcją stosowania. Gruntowanie podłoża należy przeprowadzić na możliwie najwcześniejszym etapie konstrukcji, przy pomocy Tikkurila Valtti Super Guard. Chronić rośliny od zachlapania środkiem Tikkurila Valtti Super Guard.

Powierzchnie pokryte produktem półprzezroczystym:
Usunąć elementy luźno związane z podłożem i zszarzałą warstwę drewna przy pomocy drapaka i/lub stalowej szczotki. W razie potrzeby, powierzchnie pokryte pleśnią zmyć odpowiednim środkiem zgodnie z instrukcją stosowania. Jeśli
na powierzchni drewna utrzymuje się wyraźna warstwa połysku należy ją usunąć lub dokładnie zmatowić podłoże. Chronić rośliny od zachlapania środkiem Tikkurila Valtti Color Extra.
Nieosadzające się środki satynujące wysokiej jakości, które tworzą warstwę ochronną powinny być stosowane zgodnie z instrukcją producenta. Należy szczególnie ostrożnie przeprowadzić obróbkę wstępną takich gatunków drewna jak dąb, teak, cedr, jodła Douglasa, mahoń i idigbo, które zawierają oleje i taniny rozpuszczalne w wodzie. Substancje te mogą wpłynąć negatywnie na proces schnięcia i utwardzania lub osłabić przyczepność powłok powierzchniowych.
Gruntowanie
Należy zastosować gruntującą warstwę Tikkurila Valtti Super Guard na wszystkich zewnętrznych powierzchniach drewnianych, które nie były uprzednio poddane obróbce wstępnej lub nasycane próżniowo odpowiednim środkiem konserwującym do drewna. Nakładać obficie w miejscach zakończenia słoi.
Rozcieńczanie
Tikkurila Everal Thinner 1050
Malowanie
W celu uniknięcia ewentualnych różnic w odcieniach należy przed malowaniem zapewnić odpowiednią ilość zakolorowanego produktu zmieszanego w jednym pojemniku. Dokładnie wymieszać lakierobejcę przed użyciem oraz podczas aplikacji.
Malować równomiernie i ciągle, aby uniknąć nakładania się warstw. Do nakładania pierwszej warstwy zaleca się użycie pędzla. W przypadku użycia natrysku, powierzchnia musi zostać wykończona przy użyciu pędzla. Nanieść 2 warstwy Tikkurila Valtti Color Extra na całą powierzchnię, zgodnie z układem słoi. Nakładać szczególnie obficie w miejscach zakończenia słoi. Należy chronić rośliny przed zachlapaniem podczas aplikacji Tikkurila Valtti Color Extra i Tikkurila Valtti Super Guard. Ostateczny stopień połysku oraz odcień uzależnione są od gatunku drewna i ilości nałożonych warstw.

Do ochrony nowych powierzchni drewnianych stosować zawsze produkt barwiony.

Należy sprawdzić kondycję powierzchni malowanej i w razie potrzeby dokonać koniecznych konserwacji. Na trwałość konserwacji maja wpływ: lokalizacja i warunki atmosferyczne.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia należy czyścić Tikkurila Everal Thinner 1050, bezpośrednio po zakończeniu pracy.
Konserwacja
Pomalowane powierzchnie muszą być traktowane ostrożnie, ponieważ w normalnych warunkach produkt osiągnie ostateczną twardość i wytrzymałość po ok. 4 tygodniach od pomalowania. Wkrótce po pomalowaniu powierzchnia może być lekko czyszczona miękką szczotką, wilgotną ściereczką lub mopem. Brudne powierzchnie mogą być czyszczone najwcześniej po 1 miesiącu od pomalowania alkalicznym środkiem. Po umyciu powierzchnię spłukać i pozostawić do wyschnięcia.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat. A/e. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 400 g/l. Produkt zawiera poniżej 400 g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Łatwopalny. Produkt szkodliwy – Xn. Zawiera: niskowrzącą frakcję naftową obrabianą wodorem, tolilofluanid. Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Unikać zanieczyszczenia skóry. Nie wprowadzać do kanalizacji. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Zawiera: oksym butan-2-onu i kaprylan kobaltu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zagrożenie samozapłonem! Materiały służące do czyszczenia, takie jak czyściwo, papierowe ręczniki, które są zanieczyszczone produktem, mogą po kilku godzinach, spontanicznie ulec samozapłonowi. Aby zapobiegać zagrożeniu pożaru, wszelkie zanieczyszczone materiały powinny być składowane w pojemniku nasączonym wodą lub cienkowarstwowo rozkładane na zewnątrz do ich wyschnięcia, lub też natychmiast spalone. Karta charakterystyki dostępna na życzenie Klienta. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Unikać przedostania się produktu do kanalizacji, systemów wodnych i gleby. Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Wytrzymuje niskie temperatury w trakcie przechowywanie i transportowania. Należy dokładnie zamykać opakowania z produktem. Właściwości produktu po otworzeniu puszki mogą ulec zmianie, dlatego należy zużyć produkt w tym samym sezonie. Produkt klasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych (ADR/RID). ADR/RID klasa 3, grupa pakowania III, UN1263.
-

Kolory

Valtti - ochrona i dekoracja zewnętrznych powierzchni drewnianych

Kolorystyka produktów Tikkurila Valtti zapewniających ochronę i dekorację zewnętrznych powierzchni drewnianych.

Tikkurila Deco Grey

Paleta szarości Tikkurila Deco Grey - prawie 100 propozycji, w tym kolory transparentne do drewna oraz efekty perłowe.

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.