Kup online >>


Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Valtti Guard

Wodorozcieńczalny impregnat gruntujący do konserwacji drewna na zewnątrz

Gotowy do użycia impregnat, który wnika w drewno i spowalnia wchłanianie wilgoci.

Tool: rollerTool: brushKäyttöolosuhteetPaint must be protected from freezing
The coverage of the paint on rough surfaces
4,5
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
5,5
m2/l

Zabezpieczenie przed grzybami i sinizną

Impregnat stanowi skuteczne zabezpieczenie przed grzybami podstawczakami rozkładającymi drewno i powodującymi jego butwienie, jak również przed grzybami sinizny wtórnej.

Ochrona przed wilgocią

Preparat skutecznie i dokładnie penetruje drewno, a zawarta w nim żywica na bazie oleju lnianego wzmacnia odporność na działanie deszczu i wody.  Duża wytrzymałość impregnatu na wypłukiwanie podnosi trwałość ochrony przed wilgocią.

Oszczędność farby nawierzchniowej

Preparat redukuje chłonność drewna, dzięki czemu obniża zużycie farby i pozwala zmniejszyć koszty malowania.Zainspiruj się!
Poznaj również inne produkty wodorozcieńczalne do ochrony i dekoracji drewna!
Tikkurila
Opis produktu
20.04.2015
 

Tikkurila Valtti Guard

Rodzaj
Wodorozcieńczalny impregnat gruntujący.
Opis
Gotowy do użycia, wodny impregnat do ochrony drewna na zewnątrz do zastosowania powszechnego. Wnika w drewno i spowalnia wchłanianie wilgoci. Skuteczny przeciwko podstawczakom powodującym rozkład drewna oraz grzybom powodującym siniznę. Produkt PT8 do ochrony drewna uzyskał pozwolenie na wprowadzenie do obrotu zgodnie z przepisami dyrektywy o produktach biobójczych 98/8/EC oraz ustawy o produktach biobójczych w Polsce.
Numer pozwolenia: PL/2013/0084/A/MR.

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI:

  • Skuteczna ochrona przed grzybami i sinizną:
- grzybami podstawczakami rozkładającymi drewno, powodującymi m.in. butwienie drewna
- grzybami sinizny wtórnej
  • Żywica na bazie oleju lnianego zwiększa odporność drewna na działanie deszczu i wody
  • Preparat skutecznie i dokładnie penetruje drewno
  • Zwiększona trwałość zabezpieczeń, dzięki wysokiej odporności na wypłukiwanie wyrobu przez deszcz/wodę
  • Preparat redukuje chłonność drewna, dzięki czemu obniża zużycie farb nawierzchniowych


Przykłady zastosowania
Do zapobiegawczej ochrony drewna przed podstawczakami rozkładającymi drewno oraz grzybami powodującymi siniznę, w 2 i 3 klasie użytkowania czyli do elementów drewnianych znajdujących się na zewnątrz, niemających kontaktu z gruntem ani wodą, takich jak okna, drzwi zewnętrzne, okładziny, tarasy, płoty, okapy i wiaty. W pomieszczeniach zabezpieczone produktem drewno może być użyte wyłącznie do ram okiennych i drzwi zewnętrznych. Produkt nadaje się do wszystkich konstrukcji drewnianych, również zewnętrznych, na które będzie aplikowana bejca lub farba. Nie stosować jako impregnat pod oleje. Nie stosować do drewna mającego bezpośredni kontakt z artykułami spożywczymi, napojami i paszami. Impregnat jest stosowany do ochrony i gruntowania drewna i konstrukcji drewnianych przed aplikacją warstwy nawierzchniowej. Nadaje się do przetartego i struganego drewna, drewnianych bali, drewna po obróbce termicznej i impregnowanego w użytku zewnętrznym. Impregnat nie może być stosowany na powierzchniach wewnętrznych. Produkt stosować tylko jako środek konserwujący w sposób opisany w karcie technicznej produktu i na etykiecie. Środków do konserwacji drewna należy używać z zachowaniem ostrożności. Zawsze należy czytać etykietę i informacje dotyczące produktu przed jego użyciem. Planowane warstwy nawierzchniowe zaleca się aplikować możliwie jak najszybciej, ponieważ bezbarwny impregnat nie chroni powierzchni drewna przed niekorzystnym wpływem promieni słonecznych. Jeżeli wystąpią jakieś opóźnienia w przemalowaniu podłoża, może zaistnieć potrzeba ponownego zabezpieczenia drewna preparatem Tikkurila Valtti Guard. Produkt zalecany jako warstwa gruntująca pod: Tikkurila Valtii Color Aqua, Tikkurila Valtti Opaque, Tikkurila Pika-Teho, Tikkurila Valtti Akvacolor, Tikkurila Everal Aqua Semi Matt [40].

DANE TECHNICZNE
Tool: roller Tool: brush Käyttöolosuhteet Paint must be protected from freezing
The coverage of the paint on rough surfaces
4,5
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
5,5
m2/l
Kolory
Bezbarwny.
Wydajność
180 - 220 ml/m2 (4,5 - 5,5 m2/l)
Wielkość opakowań
1l; 5l
Nakładanie
Pędzel, wałek. Nałożyć cienką warstwę, która łatwo wchłonie się w drewno. Impregnat szybko wysycha, należy malować energicznie, nie skupiając się nadmiernie nad jednym punktem.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%: preparat osiąga suchość dotykową po upływie około 0,5 h; nakładanie warstwy nawierzchniowej możliwe po 24h.
Zawartość części stałych
14%
Gęstość
1,0 kg/l (ISO 2811)

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha, wilgotność drewna nie powinna przekraczać 18% temperatura powietrza przynajmniej +5°C podczas aplikacji oraz schnięcia, wilgotność względna powietrza poniżej 80%. Nie należy używać produktu w czasie opadów deszczu lub gdy opady są prognozowane w ciągu 24 h.
Przygotowanie
Usunąć brud, pleśń oraz wszelkie luźne powłoki. Surowe oraz nieprzetworzone drewno należy oczyścić, wysuszyć i usunąć wszelkie plamy z oleju lub wosku. Do czyszczenia powierzchni, usuwania tłustych plam i pleśni zaleca się użycie odpowiednich preparatów. Należy zabezpieczyć rośliny przed zachlapaniem Tikkurila Valtti Guard podczas
aplikacji. W przypadku renowacji starych powłok malarskich należy wykonać wymalowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.
Nakładanie
Aplikacja Tikkurila Valtti Guard na powierzchnie drewna powinna mieć miejsce w tak wczesnej fazie budowy, jak to możliwe. Nakładać pędzlem, wałkiem. Produkt należy dokładnie wymieszać zarówno przed użyciem, jak i w trakcie aplikacji. Nakładać na całej powierzchni, wzdłuż włókien, zwracając szczególną uwagę na łączenia, pęknięcia, zakończenia gruntowanych elementów. W przypadku renowacji powierzchni uprzednio malowanych, należy dokładnie usunąć starą powłokę. Szare, niszczejące fragmenty drewna zeszlifować i oczyścić. Przed impregnowaniem drewno nie może być zamarznięte. Produkt zalecany jako warstwa gruntująca pod: Tikkurila Valtti Color Aqua, Tikkurila Valtti Opaque, Tikkurila Pika-Teho, Tikkurila Valtti Akvacolor, Tikkurila Everal Aqua Semi Matt [40]. Warstwę nawierzchniową nałożyć tak szybko jak to możliwe, jednak nie wcześniej niż po 24 godzinach lub po całkowitym wyschnięciu zaimpregnowanych powierzchni.
Dla uzyskania lepszego efektu dekoracyjnego przed położeniem warstwy nawierzchniowej zaleca się delikatnie przeszlifować powierzchnię drewna drobnym papierem ściernym i usunąć pył.
W przypadku malowania na zewnątrz, należy chronić ziemię np. folią z tworzywa sztucznego. W czasie aplikacji chronić powierzchnie i rośliny przed opryskaniem, np. za pomocą folii z tworzywa sztucznego. Nie należy stosować produktu w takim miejscu (np. mostek nad wodą), w których istnieje ryzyko, że produkt będzie uwalniał się do wody. Nie używać do drewna, które pozostaje w bezpośrednim kontakcie z żywnością lub paszami. Nie używać wewnątrz pomieszczeń, za wyjątkiem ram okiennych i drzwi zewnętrznych.
Świeżo obrobione drewno należy przechowywać pod zadaszeniem lub na nieprzepuszczalnym twardym podłożu. Pozostałości produktu nadają się do ponownego wykorzystania lub powinny być poddane właściwej utylizacji.
Impregnowane drewno musi być pokryte (np. farbą). Powłoka musi być na bieżąco konserwowana.
Tylko do stosowania na drewno bez kontaktu z ziemią, przeciwko siniźnie i podstawczakom rozkładającym drewno.
Tylko do stosowania w dawkach 180-220 ml/m2 przy nakładaniu pędzlem, wałkiem. Nie dopuszczać do nadmiernego gromadzenia się nie wchłoniętego produktu w miejscach o niższej nasiąkliwości np. sęki, miejsca przeżywiczone. Powyższa uwaga dotyczy zwłaszcza twardych gatunków drewna.
Nie może być stosowany przeciwko innym szkodnikom, ani w dawkach większych niż podano na etykiecie.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia należy czyścić wodą. Płyn używany do czyszczenia należy usuwać podobnie jak czysty produkt. Zobacz "Postępowanie z odpadami produktu i odpadami opakowaniowymi".
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Produkt posiada minimalną zawartość lotnych związków organicznych.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Unikać uwolnienia do środowiska. Produkt zawiera: butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu (0,75 w-%) oraz propikonazol (0,24 w-%). Należy unikać zanieczyszczenia skóry i oczu, używać odpowiedniej odzieży ochronnej, rękawic oraz ochrony na oczy/twarz. W przypadku połknięcia należy skontaktować się z lekarzem i pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Produkt zawiera: mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1), butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu i propikonazol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas stosowania produktu oraz w miejscach przechowywania produktu. Po aplikacji produktu dokładnie umyć ręce i skórę mającą kontakt z produktem. Materiały służące do czyszczenia, takie jak czyściwo, papierowe ręczniki, które są zanieczyszczone produktem, a także pyły szlifiernicze  zawierające produkt, mogą po kilku godzinach, spontanicznie ulec samozapłonowi. Aby zapobiegać zagrożeniu pożarem, wszelkie zanieczyszczone materiały przed usunięciem powinny być składowane nasączone wodą, w uszczelnionym, metalowym pojemniku, suszone na zewnątrz lub też natychmiast spalone. W przypadku kontaktu ze skórą: zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i przemyć skórę dużą ilością wody z mydłem. W przypadku kontaktu z oczami: natychmiast przemyć wodą (najlepiej przy użyciu płynu do przemywania oczu) przez przynajmniej 10 minut przy otwartych powiekach. Wyjąć szkła kontaktowe jeśli są. Jeśli pojawią się niepokojące objawy zasięgnąć porady lekarza. W przypadku zatrucia inhalacyjnego: wynieść poszkodowaną osobę na świeże powietrze. Zapewnić ciepło i spokój. Jeśli oddech jest nieregularny bądź zanikł wyszkolona osoba powinna wykonać sztuczne oddychanie. Jeśli pojawią się niekojące lub długotrwałe objawy zasięgnąć porady lekarza. W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Nie są znane żadne skutki uboczne wynikające ze stosowania tego produktu. Informacje dla lekarza: Leczyć objawowo. W przypadku połknięcia lub wdychania dużej ilości, natychmiast skontaktować się z lekarzem specjalizującym się w leczeniu zatruć truciznami. Bez specjalnego leczenia. Produkt posiada Atest Higieniczny

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
"Postępowanie z odpadami produktu i odpadami opakowaniowymi". Puste pojemniki mogą zawierać resztki produktu. Należy utylizować nadmiar produktu i produkt nienadający się do recyklingu w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów. Utylizacja niniejszego produktu i roztworów powinna być zgodna z wymaganiami ochrony środowiska, legislacji związanej z utylizacją odpadów a także z wymogami władz lokalnych. Odpady opakowaniowe należy poddawać recyklingowi. Spalanie lub składowanie w terenie należy rozważać jedynie wówczas, gdy nie ma możliwości recyklingu. Należy unikać rozprzestrzeniania się rozlanego materiału do gleby, cieków wodnych, drenami i kanalizacją.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Chronić przed mrozem. Produkt przechowywać tylko w oryginalnym opakowaniu, szczelnie zamkniętym w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci. Przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu, tylko w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, z dala od czynników utleniających, mocnych kwasów i zasad oraz źródeł zapłonu (nie palić tytoniu w miejscach przechowywania produktu). Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Okres przechowywania w warunkach normalnych wynosi dwa lata, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. ADR nieklasyfikowany.
-

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.