Kup online >>


Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Valtti Guard Plus

Gotowy do użycia, wodny impregnat gruntujący do konserwacji i ochrony drewna na zewnątrz.


Narzędzie: natryskNarzędzie: pędzelWarunki aplikacjiChronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
6,25
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
12,5
m2/l

Zabezpieczenie przed grzybami i sinizną

Impregnat stanowi skuteczne zabezpieczenie przed grzybami podstawczakami rozkładającymi drewno, jak również przed grzybami pleśniowymi i powodującymi siniznę.

Powszechne zastosowanie

Preparat skutecznie i dokładnie penetruje drewno.  Może być stosowany do ochrony i gruntowania takich elementów drewnianych jak np. płoty, okapy, wiaty, elewacje, okładziny, bale drewniane, okna, drzwi zewnętrzne.

Oszczędność farby nawierzchniowej

Preparat redukuje chłonność drewna, dzięki czemu obniża zużycie produktów nawierzchniowych i pozwala zmniejszyć koszty malowania.Tikkurila
Opis produktu
17.08.2017
 

Tikkurila Valtti Guard Plus

Rodzaj
Impregnat gruntujący do drewna zewnętrznego
Opis
Gotowy do użycia, wodny impregnat do konserwacji i ochrony drewna zewnętrznego do zastosowania powszechnego.  Stosowany do zapobiegawczej ochrony drewna przed grzybami powodującymi siniznę, grzybami pleśniowymi oraz przed podstawczakami rozkładającymi drewno. Produkt PT8 do ochrony drewna uzyskał pozwolenie nr PL/2017/0233/MR/SBP na wprowadzenie do obrotu zgodnie z przepisami rozporządzenia o produktach biobójczych 528/2012 oraz ustawy o produktach biobójczych w Polsce.

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI:
  • Zapobiegawcza ochrona drewna przed:
         - grzybami powodującymi siniznę
         - grzybami pleśniowymi
         - grzybami podstawczakami rozkładającymi drewno
  • Skuteczna i dokładna penetracja drewna
  • Zwiększa trwałość zabezpieczeń produktów nawierzchniowych
  • Redukcja chłonności drewna, obniżająca zużycie produktów nawierzchniowych
Przykłady zastosowania
Do ochrony i gruntowania przetartego i struganego drewna, drewnianych bali, drewna po obróbce termicznej w 2 i 3 klasie użytkowania, czyli do elementów drewnianych znajdujących się na zewnątrz, niemających kontaktu z gruntem ani wodą morską. Może być używany do elementów drewnianych takich jak np. płoty, okapy, wiaty, elewacje, okładziny, bale drewniane, okna, drzwi zewnętrzne. W pomieszczeniach zabezpieczone produktem drewno może być użyte wyłącznie do ram okiennych i drzwi zewnętrznych. Produkt nadaje się do wszystkich konstrukcji drewnianych zewnętrznych, na które będą aplikowane impregnat, lakierobejca, farba. Drewno może podlegać częstemu bądź okresowemu nawilżeniu. Nie stosować jako impregnat pod oleje. Nie stosować do drewna mającego bezpośredni kontakt z artykułami spożywczymi, napojami i paszami. Impregnat jest stosowany do ochrony i gruntowania drewna i konstrukcji drewnianych przed aplikacją warstwy nawierzchniowej. Produkt stosować tylko jako środek konserwujący w sposób opisany w karcie technicznej produktu i na etykiecie. Środków do konserwacji drewna należy używać z zachowaniem ostrożności. Zawsze należy czytać etykietę i informacje dotyczące produktu przed jego użyciem. Planowane warstwy nawierzchniowe zaleca się aplikować możliwie jak najszybciej, ponieważ bezbarwny impregnat nie chroni powierzchni drewna przed niekorzystnym wpływem promieni słonecznych. Jeżeli wystąpią opóźnienia w przemalowaniu podłoża może zaistnieć potrzeba ponownego zabezpieczenia drewna preparatem Tikkurila Valtti Guard Plus. Produkt zalecany jako warstwa gruntująca pod: Tikkurila Valtti Plus Complete, Tikkurila Valtti Color Aqua, Tikkurila Valtti Opaque, Tikkurila Pika-Teho, Tikkurila Valtti Akvacolor, Tikkurila Everal Aqua Matt [10], Tikkurila Everal Aqua Semi Matt [40], Tikkurila Everal Aqua Gloss [80].

DANE TECHNICZNE
Narzędzie: natrysk Narzędzie: pędzel Warunki aplikacji Chronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
6,25
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
12,5
m2/l
Kolory
Bezbarwny.
Wydajność
80 - 160 ml/m2 (6,25 - 12,5 m2/l)
Wielkość opakowań
0,9 l; 2,7 l
Nakładanie
Pędzel, natrysk. Nałożyć cienką warstwę, która łatwo wchłonie się w drewno. Impregnat szybko wysycha, należy malować energicznie, nie skupiając się nadmiernie nad jednym punktem.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%: preparat osiąga suchość dotykową po upływie około 0,5 h; nakładanie wodorozcieńczalnej warstwy nawierzchniowej możliwe po 2h, w zależności od chłonności podłoża oraz warunków atmosferycznych. W klasie użytkowania 3 nie aplikować w trakcie opadów lub kiedy opady spodziewane są w ciągu najbliższych 24 godzin.
Zawartość części stałych
4% objętościowo; 4,6% wagowo.
Gęstość
1,04 kg/l (ISO 2811)

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha, wilgotność drewna nie powinna przekraczać 18%, temperatura powietrza powinna być wyższe niż +5°C podczas aplikacji oraz schnięcia, wilgotność względna powietrza poniżej 80%. Nie należy używać produktu w czasie opadów deszczu lub gdy opady są prognozowane w ciągu 24 h.
Przygotowanie
Powierzchnia drewna do malowania musi być czysta, niezarażona i sucha. Wilgotność drewna nie powinna przekraczać 18%. Brud, pleśń, starą powłokę i wszelkie luźne warstwy przed malowaniem dokładnie zeszlifować i usunąć. Pleśń zmyć Tikkurila Homeenpoistotabletti.
Rozcieńczanie
Używać bez rozcieńczania.
Nakładanie
Aplikacja Tikkurila Valtti Guard Plus na powierzchnie drewna powinna mieć miejsce w tak wczesnej fazie budowy, jak to możliwe. Nakładać pędzlem lub natryskiem w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Produkt należy dokładnie wymieszać zarówno przed użyciem, jak i w trakcie aplikacji. Nakładać na całej powierzchni, wzdłuż włókien, zwracając szczególną uwagę na łączenia, pęknięcia, zakończenia gruntowanych elementów. W przypadku renowacji powierzchni uprzednio malowanych, należy dokładnie usunąć starą powłokę i wykonać wymalowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu. Szare, niszczejące fragmenty drewna zeszlifować i oczyścić. Przed impregnowaniem drewno nie może być zamarznięte. Zaleca się naniesienie Tikkurila Valtti Guard Plus w ilości 80-160 ml/m2 drewna w celu uzyskania odpowiedniej skuteczności: 1-2 warstwy przeciwko grzybom powodującym odbarwienia drewna (sinizna, pleśń) oraz podstawczakom rozkładającym drewno. Drewno po obróbce produktem Tikkurila Valtti Guard Plus powinno zostać pokryte produktem nawierzchniowym.

Warstwę nawierzchniową nałożyć tak szybko jak to możliwe, jednak nie wcześniej niż po 2 godzinach w przypadku aplikacji nawierzchniowych produktów wodorozcieńczalnych. Jeżeli aplikacja warstwy nawierzchniowej jest opóźniona należy wykonać ponowne gruntowanie. Impregnowane drewno wystawione na działanie czynników atmosferycznych należy traktować zgodnie z zaleceniami. Gotową powierzchnię należy utrzymywać w dobrym stanie.
W przypadku drewna zabezpieczonego Tikkurila Valtti Guard Plus i narażonego na działanie warunków atmosferycznych w celu ograniczenia wymywaniu substancji czynnych należy pokryć go produktem nawierzchniowym w ilości min. 240 ml/m2. Powłoka nawierzchniowa powinna być nałożona na drewno poddane działaniu przed jego ekspozycją w warunkach atmosferycznych lub w przypadku aplikacji produktu na wolnym powietrzu przed wystąpieniem zjawisk pogodowych (np. opad deszczu).

Nie należy malować powierzchni produktami, w których skład wchodzą fungicydy triazolowe.

Dla uzyskania lepszego efektu dekoracyjnego przed położeniem warstwy nawierzchniowej zaleca się delikatnie przeszlifować powierzchnię drewna drobnym papierem ściernym i usunąć pył.

W przypadku stosowania produktu na wolnym powietrzu nie dopuścić do zanieczyszczenia roślin, zabezpieczając grunt oraz wszystkie zbiorniki wodne za pomocą folii z tworzywa sztucznego. Nie należy stosować produktu w takim
miejscu (np. mostek nad wodą), w których istnieje ryzyko, że produkt będzie uwalniał się do wody. Nie używać do drewna, które pozostaje w bezpośrednim kontakcie z żywnością lub paszami. Nie używać wewnątrz pomieszczeń, za wyjątkiem ram okiennych i drzwi zewnętrznych.

Świeżo obrobione drewno należy przechowywać pod zadaszeniem lub na nieprzepuszczalnym twardym podłożu.

Pozostałości produktu nadają się do ponownego wykorzystania lub powinny być poddane właściwej utylizacji.

Impregnowane drewno musi być pokryte warstwą nawierzchniową (np. lakierobejcą). Powłoka musi być na bieżąco konserwowana.

Nie dopuszczać do nadmiernego gromadzenia się niewchłoniętego produktu w miejscach o niższej nasiąkliwości np. sęki, miejsca przeżywiczone. Powyższa uwaga dotyczy zwłaszcza twardych gatunków drewna.

Osoby niewyposażone w środki ochrony osobistej oraz zwierzęta powinny być trzymane z dala od obszaru stosowania produktu przez 48 godzin od aplikacji lub do czasu wyschnięcia powierzchni.

Nie należy stosować produktu w pobliżu środków spożywczych, sztućców lub na powierzchni, która ma kontakt z żywnością. Podczas aplikacji nosić odzież ochronną. Zapobiegać zachlapaniu odzieży ochronnej.
Czyszczenie narzędzi
Do czyszczenia narzędzi używać letniej wody i łagodnego mydła. Płyn używany do czyszczenia należy usuwać podobnie jak odpad produktu. Zobacz „Postępowanie z odpadami produktu i odpadami opakowaniowymi”.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Produkt posiada zawartość 20g/l lotnych związków organicznych.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Postać produktu: Gotowy do użycia płyn. Substancje czynne: butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu -3 g/L (0.3% IPBC) + propikonazol 9 g/L (0.9% (wag.)). Środki ostrożności: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera: propikonazol (ISO), 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on i butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować rękawice ochronne. Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Nie wdychać pary ani rozpylonej cieczy. Zawartość usuwać do firm utylizacyjnych posiadających stosowne zezwolenie. Produkt nie jest przeznaczony do wspólnego użycia / mieszania z innymi produktami, w tym produktami biobójczymi. Dla zastosowań in situ chronić grunt podczas aplikacji np. za pomocą folii z tworzywa sztucznego. Nie zanieczyszczać roślinności. Przed rozpoczęciem pracy przenieść lub zakryć akwaria / oczka wodne oraz przykryć wszelkie zbiorniki do przechowywania wody. Produkt oraz świeżo impregnowane drewno należy przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu, pod zadaszeniem lub na nieprzepuszczalnym twardym podłożu. Nie dopuścić do zanieczyszczenia środków spożywczych, sztućców oraz powierzchni mogących mieć kontakt z żywnością. Aplikować produkt oraz suszyć świeżo zaimpregnowane drewno w miejscach dobrze wentylowanych, z dala od osób postronnych i zwierząt. Zaimpregnowane drewno przechowywać z dala od osób postronnych i zwierząt przez 48 godzin po aplikacji produktu lub do czasu wyschnięcia zaimpregnowanego drewna. Produkt stanowi zagrożenie dla nietoperzy. Stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej (okulary ochronne, odzież ochronną, rękawice ochronne). Osoby niewyposażone w środki ochrony osobistej oraz zwierzęta powinny być trzymane z dala od obszaru stosowania produktu przez 48 godzin od aplikacji lub do czasu wyschnięcia powierzchni. Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy (przy aplikacji metodą natrysku). Nie jeść, nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu oraz w miejscach przechowywania produktu. Po skończonej pracy oraz przed posiłkiem należy umyć ręce oraz eksponowane partie skóry. Produkt nie może być stosowany przeciwko innym szkodnikom ani w dawkach większych niż podano na etykiecie. Nie używać wewnątrz pomieszczeń, za wyjątkiem ram okiennych i drzwi zewnętrznych. Butylokaraminian 3-jodo-2-propynylu jest związkiem karbaminianowym o słabym działaniu antycholinesterazowym. Nie stosować w przypadku przeciwwskazań medycznych. Pierwsza pomoc: W przypadku zatrucia inhalacyjnego: wyprowadzić poszkodowaną osobę na świeże powietrze. Zapewnić ciepło i spokój. Jeśli oddech jest nieregularny bądź zanikł, wyszkolona osoba powinna wykonać sztuczne oddychanie. Jeśli pojawią się niepokojące lub długotrwałe objawy zasięgnąć porady lekarza. W przypadku utraty przytomności ułożyć poszkodowanego w bezpiecznej pozycji i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. W przypadku połknięcia: nie wywoływać wymiotów, chyba że personel medyczny wyda takie polecenie. Jeśli wystąpią wymioty trzymać głowę nisko, aby uniknąć dostania się wymiocin do płuc. Zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą: zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i przemyć skórę dużą ilością wody z mydłem. Jeśli pojawią się niepokojące objawy zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu z oczami: natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody. Jeśli pojawią się niepokojące objawy zasięgnąć porady lekarza.


Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Postępowanie z odpadami produktu i odpadami opakowaniowymi: Opakowania po produkcie, wodę wykorzystaną do mycia narzędzi, zanieczyszczone materiały (łącznie z absorbentami użytymi do zbierania wycieków produktu), pozostałości produktu po zastosowaniu zamknięte w oznakowanym pojemniku należy usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. spalarnie). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych. Wszelkie pozostałości produktu oraz wycieki muszą być zebrane celem ponownego użycia lub utylizacji. Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. Unikać uwolnienia produktu i przedostania się opakowań po produkcie do gleby, wód powierzchniowych i kanalizacji. W razie uwolnienia produktu powiadomić odpowiednie służby. Nie dopuścić, aby woda wykorzystana do czyszczenia dostała się do kanalizacji, gleby i zbiorników wodnych. W razie rozlania produktu usunąć źródła zapłonu/zebrać rozlany płyn przy pomocy absorbentu (tj. piasek, trociny) do oznaczonego, zamykanego pojemnika i traktować jak odpad niebezpieczny / wentylować pomieszczenie, unikać wdychania / ograniczyć obszar wycieku i zablokować wyciek. Obszar zanieczyszczony wyciekiem dokładnie oczyścić. Pozostałości produktu oraz jego opakowanie należy usuwać w sposób odpowiedni i zgodny z przepisami.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Chronić przed mrozem. Przechowywać tylko w oryginalnym, oznakowanym i szczelnie zamkniętym opakowaniu w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt w temperaturze powyżej 0ºC. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
-

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.