Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Valtti Super Guard

Gotowy do użycia impregnat gruntujący

Zapewnia skuteczną ochronę drewna na zewnątrz pomieszczeń.

Narzędzie: natryskNarzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
6,25
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
6,5
m2/l

Zabezpieczenie powierzchni

Impregnat zapewnia skuteczną ochronę przed grzybami i sinizną, jak również przed insektami - technicznymi szkodnikami drewna.  Skutecznie penetruje drewno i zabezpiecza przed niszczącym działaniem wilgoci oraz przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.

Oszczędność farby nawierzchniowej

Preparat redukuje chłonność drewna, dzięki czemu obniża zużycie farby i pozwala zmniejszyć koszty malowania.


Tikkurila
Opis produktu
27.09.2017
 

Tikkurila Valtti Super Guard

Rodzaj
Impregnat gruntujący.
Opis
Gotowy do użycia, rozpuszczalnikowy impregnat do ochrony drewna na zewnątrz. Przeznaczony do malowania elementów takich jak: fasady drewniane, ramy okienne, drzwi zewnętrzne, ogrodzenia drewniane, wiaty, altany, domki drewniane, tarasy, patio, okiennice, poręcze, itp. Produkt zalecany jako warstwa gruntująca.

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI:

• Skuteczna ochrona przed grzybami i sinizną:
- grzybami podstawczakami rozkładającymi drewno;
- grzybami sinizny wtórnej
• Zabezpiecza przed insektami: technicznymi szkodnikami drewna
• Chroni drewno przed niszczącym działaniem wilgoci
• Skuteczna ochrona drewna dzięki zwiększonej penetracji
• Odporny na wpływ warunków atmosferycznych
• Zawiera żywicę alkidową
• Redukuje chłonność drewna, dzięki czemu obniża zużycie produktów nawierzchniowych

Przykłady zastosowania
Fasady drewniane, ramy okienne, drzwi zewnętrzne, ogrodzenia drewniane, wiaty, altany, domki drewniane, tarasy, patio, okiennice, poręcze, itp.

DANE TECHNICZNE
Narzędzie: natrysk Narzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
6,25
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
6,5
m2/l
Właściwości
TIKKURILA VALTTI SUPER GUARD to rozpuszczalnikowy środek do ochrony drewna do użytku zewnętrznego do zabezpieczania przed grzybami podstawczakami rozkładającym drewno i grzybami sinizny wtórnej oraz owadami technicznymi szkodnikami drewna. Stosowany do drewna nie mającego kontaktu z glebą oraz wodą powierzchniową i gruntową. Produkt może być stosowany wyłącznie do drewna przeznaczanego do stosowania w klasie użytkowania 2 lub 3, tj. na zewnątrz pomieszczeń.

Nie powinien być stosowany do malowania drewna przeznaczonego do kontaktu z artykułami spożywczymi lub paszami oraz przeznaczonego do długiego kontaktu ze skórą. Produkt zalecany jako warstwa gruntująca pod: Tikkurila Valtti Color Extra, Tikkurila Valtti Color New, Tikkurila Valtti Expert, Tikkurila Unica Super Lacquer, Tikkurila Everal Matt [10], Tikkurila Everal Semi Matt [30], Tikkurila Everal Semi Gloss [70], Tikkurila Everal High Gloss [90], Tikkurila Everal White Matt [10], Tikkurila Everal White Semi Matt [30], Tikkurila Everal White Semi Gloss [70].
Kolory
Preparat transparentny.
Wydajność
Warunki uzyskania skuteczności produktu: malowanie pędzlem 150-160 ml/m2 (ok. 6,25-6,5 m2/l). 
Wielkość opakowań
1 l; 2,7 l; 9 l
Nakładanie
Pędzel, tampon lub natrysk.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, nakładanie kolejnej warstwy po kilku godzinach, w zależności od chłonności podłoża oraz warunków atmosferycznych. Całkowity czas schnięcia wynosi 24 h (po 24 h od wyschnięcia powłoki w warunkach naturalnych zezwala się na przemalowanie warstwy nawierzchniowej). Niska temperatura, podwyższona wilgotność otoczenia i charakter niektórych powierzchni drewnianych mogą powodować wydłużenie czasu schnięcia wyrobu.
Zawartość części stałych
6% - objętościowo
7% - wagowo
Gęstość
0,83 kg/l

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Wszystkie malowane powierzchnie powinny być suche, o zawartości wilgoci w drewnie poniżej 20%. Temperatura powietrza powyżej +10°C i niższa niż +30°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.
Przygotowanie
Surowe oraz nieprzetworzone drewno należy oczyścić, wysuszyć i usunąć wszelkie plamy z oleju lub wosku. Do czyszczenia powierzchni, usuwania tłustych plam i pleśni zaleca się użycie odpowiednich preparatów. Należy
zabezpieczyć rośliny przed zachlapaniem TIKKURILA VALTTI SUPER GUARD podczas aplikacji. W przypadku renowacji starych powłok malarskich należy wykonać wymalowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.
Rozcieńczanie
Nie zaleca się rozcieńczać.
Nakładanie
Produkt należy dokładnie wymieszać zarówno przed użyciem, jak i w trakcie aplikacji. Nakładać na całej powierzchni, wzdłuż włókien, zwracając szczególną uwagę na łączenia, pęknięcia, zakończenia gruntowanych elementów. W przypadku renowacji powierzchni uprzednio malowanych, należy dokładnie usunąć starą powłokę. Szare, niszczejące fragmenty drewna zeszlifować i oczyścić. Przed impregnowaniem drewno nie może być zamarznięte. Zaleca się naniesienie TIKKURILA VALTTI SUPER GUARD w ilości 154-160 ml/m2 w celu uzyskania odpowiedniej skuteczności, w zależności od rodzaju drewna i właściwości malowanej powierzchni. Nie dopuszczać do nadmiernego gromadzenia się nie wchłoniętego produktu w miejscach o niższej nasiąkliwości np. sęki, miejsca przeżywiczone. Powyższa uwaga dotyczy zwłaszcza twardych gatunków drewna. Drewno po obróbce produktem TIKKURILA VALTTI SUPER GUARD powinno zostać pokryte powłokowym produktem nawierzchniowym np. Tikkurila Valtti Color Extra, Tikkurila Valtti Color New, Tikkurila Valtti Expert, Tikkurila Unica Super Lacquer, Tikkurila Everal Matt [10], Tikkurila Everal Semi Matt [30], Tikkurila Everal Semi Gloss [70], Tikkurila Everal High Gloss [90], Tikkurila Everal White Matt [10], Tikkurila Everal White Semi Matt [30], Tikkurila Everal White Semi Gloss [70]. Aplikować za pomocą pędzla lub tamponu. Zaleca się użycie narzędzi malarskich ANZA.
Czyszczenie narzędzi
Do czyszczenia narzędzi użyć Tikkurila Everal Thinner 1050.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Węglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% aromatycznych. Niebezpieczeństwo! Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. Zawiera 3-jodo-2-propynylo butylokarbaminian. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Produkt posiada Atest Higieniczny.


Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Postępowanie z odpadami produktu: Unikać tworzenia odpadów lub ograniczać je do minimum, jeśli to możliwe. Wszelkie pozostałości produktu muszą być zebrane, celem ponownego użycia lub usunięcia. Utylizacja pozostałości produktu powinna być w każdym przypadku zgodna z wymogami ochrony środowiska i legislacji związanej z utylizacją odpadów a także z wymogami władz lokalnych. Powstałe odpady o kodzie odpadów 03 02 02* (Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne) lub 20 01 27 (Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne) należy przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości przekazania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy. Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie: Opróżnione opakowania przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości przekazania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy. Kod odpadu: 15 01 10. Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 5132/13. Substancje czynne: 3-jodo-2-propynylo butylokarbaminian 5g/kg, tebukonazol 2g/kg, permetryna 0,6g/kg.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Produkt powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych, z dala od mrozu. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C.
INFORMACJE DODATKOWE
Postać produktu: Gotowy do użytku, rozpuszczalnikowy środek w płynie do ochrony nowego jak i używanego drewna.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Produkt przeznaczony tylko i wyłącznie do stosowania ściśle zgodnie z jego  przeznaczeniem, wyłącznie w dawkach określonych jako skuteczne. Nie może być stosowany przeciwko innym szkodnikom, ani w dawkach większych niż podano w instrukcji. Nie używać do drewna, które pozostaje w bezpośrednim kontakcie z żywnością lub paszami.
W celu ochrony organizmów żyjących w wodzie, produkt i impregnowane drewno nie może być stosowane w bezpośrednim sąsiedztwie środowiska wodnego (rzeki, jeziora itp.)
Informacje o każdym szczególnym zagrożeniu dla środowiska: Drewno po obróbce należy przechowywać na
nieprzepuszczalnym, twardym podłożu w celu zapobieżenia bezpośredniemu przedostawaniu się substancji zawartych w produkcie do gleby lub wody.
Drewno po obróbce produktem TIKKURILA VALTTI SUPER GUARD powinno zostać  pokryte powłokowym produktem nawierzchniowym.
Sposoby i środki usuwania skażenia produktem: Zatrzymać wyciek, jeśli jest to możliwe bez narażenia na niebezpieczeństwo. Wynieść pojemniki z obszaru rozlania. Zbliżać się do miejsca wycieku od strony nawietrznej. Rozlany produkt należy zebrać za pomocą niepalnych substancji, takich jak piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa. Następnie umieścić je w pojemnikach i przekazać do utylizacji firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie. Uwaga: Zanieczyszczony materiał absorbujący może stanowić takie samo zagrożenie jak rozlany produkt.
Niezbędny czas wentylacji pomieszczeń: Nie dotyczy.
Termin przydatności: 24 miesiące od daty produkcji.
Okres od zastosowanie produktu do uzyskania skutku biobójczego: Natychmiast.
Okres wyłączenia obiektu lub terenu z użytkowania:
Nie dotyczy.
Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania: Działa odtłuszczająco na skórę. Może powodować suchość, podrażnienie i pękanie skóry. W przypadku połknięcia, mogą pojawić się mdłości i/lub wymioty. Istnieje niebezpieczeństwo aspiracji – gdyż podczas wymiotów produkt może wniknąć do płuc i spowodować ich uszkodzenie.  Może spowodować podrażnienie oczu. Może również powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Pierwsza pomoc:
Wdychanie: Wynieść narażoną osobę na świeże powietrze. Zapewnić osobie ciepło i spokój. Jeżeli osoba nie oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustało, wykwalifikowany personel powinien wykonać sztuczne oddychanie lub podać tlen. Może być niebezpiecznym dla osoby udzielającej sztucznego oddychania usta usta.
Należy wezwać pomoc medyczną w przypadku dalszego występowania objawów lub w przypadku ich nasilania się. W przypadku utraty przytomności, należy ułożyć w pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wezwać pomoc medyczną. 
Spożycie: Przemyć usta wodą. Wynieść narażoną osobę na świeże powietrze. Zapewnić osobie ciepło i spokój. Jeżeli materiał został połknięty a narażona osoba jest przytomna, należy podać do wypicia małą ilość wody. Przerwać, jeżeli narażona osoba ma mdłości, ponieważ wymioty mogą być niebezpieczne. W przypadku połknięcia, istnieje niebezpieczeństwo aspiracji - może wniknąć do płuc i spowodować ich uszkodzenie. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku wystąpienia wymiotów, głowa powinna być utrzymywana nisko, tak aby wymiociny nie dostały się do płuc. Zasięgnąć porady medycznej. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku utraty przytomności, należy ułożyć w pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wezwać pomoc medyczną. Zapewnić otwartą wentylację. Rozluźnić ciasną odzież, na przykład kołnierz, krawat lub pasek.
Kontakt ze skórą: Skórę należy myć dokładnie wodą z mydłem lub stosować sprawdzony środek do mycia skóry. Zdjąć skażoną odzież i buty. Jeśli pojawią się objawy, zasięgnąć porady lekarskiej. Uprać odzież przed ponownym użyciem. Wyczyścić dokładnie buty przed ponownym założeniem.
Kontakt z oczami: Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody, od czasu do czasu podnosząc górną i dolną powiekę. Usunąć szkła kontaktowe jeżeli są. Należy kontynuować płukanie przez co najmniej 10 minut. Zasięgnąć porady medycznej.
Posiadacz pozwolenia: TIKKURILA POLSKA S.A., ul. Ignacego Mościckiego 23, 39-200 Dębica, tel.: +48 14 680 56 00, fax: +48 14 680 56 01, infolinia: 801 88 99 65, strona internetowa: www.tikkurila.pl, telefon alarmowy: +48 14 637 26 66 (czynny całą dobę).

Karta obowiązuje dla produktu produkowanego od 11.03.2016.

-

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.