Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Valtti Wood Oil

Tradycyjny olej do drewna na zewnątrz pomieszczeń

Olej do drewna, który zabezpiecza powierzchnię i pozwala wyeksponować naturalne piękno materiału.

Produkt rozpuszczalnikowyNarzędzie: pędzelWarunki aplikacji
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
5
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
15
m2/l


Ochrona powierzchni

Olej wnika w głąb wierzchniej warstwy drewna i chroni je od środka.  Zabezpiecza przed niszczącym wpływem wilgoci, a także zabrudzeniami.  Natłuszcza powierzchnię i ogranicza jej pękanie.

Łatwość aplikacji

Olej jest prosty w aplikacji, a jego zaletą jest możliwość miejscowej renowacji uszkodzeń, bez konieczności szlifowania całej powierzchni.  Nie wymaga warstwy gruntującej.  Krótko schnie, a w trakcie nakładania nie wydziela uciążliwego zapachu. 

Szerokie możliwości stosowania

Może być stosowany do natłuszczania drewna miękkiego oraz twardego (drzewa liściaste), do drewna zaimpregnowanego metodami przemysłowymi, a także surowego.  Doskonale sprawdzi się w przypadku mebli ogrodowych, tarasów, schodów czy pomostów. Tikkurila
Opis produktu
27.03.2017
 

Tikkurila Valtti Wood Oil (Puuöljy)

Rodzaj
Olej do drewna
Opis
Tradycyjny olej do drewna. Zabezpiecza drewno przed wilgocią i zabrudzeniami oraz ogranicza pękanie powierzchni. Może być stosowany do wcześniej olejowanych powierzchni drewnianych na zewnątrz, również do drewna twardego, thermwood, zaimpregnowanego metodami przemysłowymi, jak i do drewna surowego.

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI   
  • Ponad 150 lat doświadczenia w ochronie drewna
  • Zabezpiecza drewno przed wilgocią
  • Chroni drewno przed zabrudzeniami
  • Ogranicza pękanie drewna
Przykłady zastosowania
Meble ogrodowe, drewniane tarasy, pomosty, schody.

DANE TECHNICZNE
Produkt rozpuszczalnikowy Narzędzie: pędzel Warunki aplikacji
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
5
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
15
m2/l
Baza
EC
Kolory
Bezbarwny i kolory z karty Tikkurila Semi-Transparent Wood Finishes i Tikkurila Deco Grey.
Wydajność
Ok. 5-7 m2/l - stare, zużyte i zniszczone powierzchnie drewniane.
Ok. 7-15 m2/l - nowe i w dobrym stanie powierzchnie drewniane.
Wielkość opakowań
0,9 l; 2,7 l; 9 l
Rozcieńczalnik
1050
Nakładanie
Pędzel, gąbka, miękka tkanina.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
Przy temperaturze +23°C i wilgotności względnej 50%, suchość dotykowa po kilku godzinach. Czas schnięcia uzależniony jest od porowatości podłoża oraz ilości użytego oleju. Druga warstwa oleju może być nakładana, gdy podłoże jest już suche, zazwyczaj po paru godzinach w zależności od warunków atmosferycznych.
Odporność na warunki atmosferyczne
Zaleca się stosowanie produktu barwionego, który zapewnia lepszą odporność na warunki atmosferyczne niż olej bezbarwny. Konserwacje są wymagane gdy jest to konieczne. Powierzchnie szczególnie narażone na ciągłe działanie warunków atmosferycznych należy zabezpieczać w miarę potrzeby.
Zawartość części stałych
18% obj.
Gęstość
0,8 kg/l, ISO 2811
Przechowywanie
Nieszczelnie zamknięte lub niskie puszki oraz produkty barwione nie nadają się do długotrwałego składowania.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Powierzchnia musi być sucha, a drewno powinno zawierać mniej niż 20% wilgotności, ponieważ wilgotne drewno nie wchłania oleju, a proces schnięcia jest spowolniony. Drewno impregnowane metodami przemysłowymi jest często wilgotne, dlatego zaleca się jego olejowanie po 6 miesiącach właściwego suszenia od impregnacji.
W trakcie olejowania i schnięcia, temperatura powietrza, powierzchni malowanej i produktu musi być powyżej +5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.
Przygotowanie
Obróbka wstępna niezabezpieczonych powierzchni:
Oczyścić powierzchnię drewna z brudu, kurzu oraz luźnego materiału. Pleśń zmyć za pomocą odpowiedniego środka zgodnie z instrukcją stosowania.

Powierzchnie wcześniej nie olejowane:
Usunąć luźny materiał z powierzchni za pomocą skrobaczki i/lub szczotki drucianej. Oczyścić i umyć w razie potrzeby z użyciem odpowiedniego środka zgodnie z instrukcją stosowania. Jeśli przezroczysty film pozostaje na powierzchni należy go usunąć przed olejowaniem.

Renowacja starych powłok malarskich:
W przypadku renowacji starych powłok malarskich należy wykonać wymalowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.
Nakładanie
Dokładnie wymieszać olej przed użyciem oraz okresowo powtarzać mieszanie podczas aplikacji. Olej rozprowadzać równomiernie za pomocą pędzla lub gąbki, tak aby cały został wchłonięty przez drewno. Ewentualny nadmiar oleju należy niezwłocznie usunąć. Zazwyczaj jedna warstwa oleju jest wystarczająca, jednak w przypadku porowatego typu drewna może okazać się konieczne nałożenie drugiej warstwy oleju. Drugą warstwę można nakładać w momencie, gdy olej zostanie wchłonięty i powierzchnia jest sucha, w zależności od warunków atmosferycznych zazwyczaj następuje to po kilku godzinach. W celu uniknięcia przegrubienia (przeolejowania) wykonuj pociągnięcia pędzla na całej długości płyty, pokrywając całą powierzchnię równomiernie. Nasączanie olejem powoduje przyciemnienie naturalnego koloru drewna.
Malowanie renowacyjne powinno być przeprowadzane, gdy jest to konieczne np., gdy poprzednie warstwy oleju zostały wypłukane. Powierzchnie narażone na ciągłe działanie warunków atmosferycznych należy zabezpieczać corocznie.
Pogorszenie się stanu malowanej powierzchni lub wymalowania może być spowodowane poprzez reakcję elektrochemiczną wywołaną obecnością metali w wymalowanym elemencie. Efektem takiego zjawiska jest pojawienie się ciemnych zmian na drewnie.
Czyszczenie narzędzi
Tikkurila Everal Thinner 1050.
Instukcje dot. konserwacji
Po nałożeniu oleju powierzchnia powinna być użytkowana ostrożnie przez tydzień, do momentu osiągnięcia ostatecznej twardości i trwałości. Po 2 dniach powierzchnia może być delikatnie czyszczona z użyciem miękkiej szczotki lub w razie potrzeby mopa. Brudne powierzchnie mogą być myte odpowiednim środkiem zgodnie instrukcją stosowania, następnie spłukane wodą i pozostawione do wyschnięcia.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawiera węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% węglowodorów aromatycznych, 4,5-dichloro-2-n-oktylo-2H-izotiazol-3-on; 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on Niebezpieczeństwo. Łatwopalna ciecz i pary. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Nosić rękawice ochronne. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Unikać wdychania pary. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed urządzeniami iskrzącymi i otwartym ogniem. Nie palić. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub wezwać lekarza. Zawiera niewielkie ilości substancji uczulającej: oksym ketonu etylowo-metylowego. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Płynnych pozostałości po malowaniu nie należy wylewać do kanalizacji. Puste opakowania jak i opakowania zawierające nienadające się do ponownego wykorzystania pozostałości produktu przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat punktu zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym Urzędzie Gminy. Uwaga: Ryzyko samozapłonu zużytych czyściw, papierowych ręczników itp. Zanieczyszczone materiały mogą po kilku godzinach wywołać pożar, dlatego należy przed usunięciem namoczyć je w wodzie i przechowywać w zamkniętym, metalowym pojemniku.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Odporny na przechowywanie i transport w chłodnych warunkach. Otwarte opakowania należy zamykać ostrożnie. Po otwarciu wykorzystać produkt znajdujący się w puszce do tego samego projektu/aplikacji. Nieszczelnie zamknięte lub niskie puszki oraz produkty barwione nie nadają się do długotrwałego składowania. Produkt klasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych (ADR/RID). ADR/RID klasa 3, Grupa pakowania III, UN 1263.
-

Kolory

Valtti - ochrona i dekoracja zewnętrznych powierzchni drewnianych

Kolorystyka produktów Tikkurila Valtti zapewniających ochronę i dekorację zewnętrznych powierzchni drewnianych.

Tikkurila Deco Grey

Paleta szarości Tikkurila Deco Grey - prawie 100 propozycji, w tym kolory transparentne do drewna oraz efekty perłowe.

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.