Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Akvi Primer

Jednoskładnikowa akrylowa farba gruntująca stosowana na powierzchnie drewniane wewnątrz pomieszczeń.

Produkt wodorozcieńczalnyNarzędzie: natrysk
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
10
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
14
m2/l

Szybkoschnąca farba gruntująca

Wodorozcieńczalna, biała farba gruntująca o krótkim czasie schnięcia, nawet w temperaturze pokojowej.  Akvi Primer jest podkładem uniwersalnym, można go bowiem  pokrywać produktami zarówno wodorozcieńczalnymi jak i rozpuszczalnikowymi.

Dobra szlifowalność

Akvi Primer jest łatwy do szlifowania, dzięki czemu  czas obróbki elementów drewnianych na liniach produkcyjnych ulega znacznemu skróceniu.


Grunt Akvi Primer może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
20.01.2014

Akvi Primer

 
Akvi Primer
RODZAJ Wodorozcieńczalny podkład akrylowy.
OPIS Powierzchnie drewniane wewnątrz pomieszczeń.
Przykłady zastosowania Stosowany do malowania mebli, drzwi, płyt, listew i innych powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Szybkoschnący podkład akrylowy o dobrych właściwościach do szlifowania. Można go przemalowywać wodorozcieńczalnymi i rozpuszczalnikowymi produktami.
Kolory Biały.
Stopień połysku Mat
Norma pomiaru połysku ISO 2813/60º
Wydajność

Zalecana grubość warstwy (wyrób nierozcieńczony)

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

 35 - 50 µmg/m2

80-120 g/m2

10 - 14 m2/l

Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Natrysk bezpowietrzny, natrysk bezpowietrzny wspomagany lub natrysk konwencjonalny.
Czasy schnięcia

 (100 - 120 g/m2)

23 ºC

50 ºC

IRM

Pyłosuchość

 5 - 10 min

 5 - 10 min


Suchość dotykowa

        10 - 15 min.

        5 - 10 min.


Suchość do szlifowania

        15 - 20 min.

        5 - 10 min.

         1 - 2 min.

Zawartość części stałych 40 ± 2 % obj.,
60 ± 2 % wag.
Gęstość 1.4 kg/litr.
Kod produktu 006 5021

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i schnięcia temperatura otoczenia, podłoża i farby musi być powyżej 18ºC, a wilgotność względna powietrza musi być poniżej 70%.
Przygotowanie Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać. Rozcieńczyć do wymaganej lepkości.
Nakładanie Dla natrysku bezpowietrznego produkt rozcieńczyć około 0-10%, do uzyskania lepkości 40-80s (DIN4). Zalecana dysza: 0,011"-0,015", ciśnienie 100-160 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku bezpowietrznego wspomaganego produkt rozcieńczyć około 0-10%, do uzyskania lepkości 40-80s (DIN4). Zalecana dysza: 0,011"-0,015", ciśnienie 40-120 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno wynosić około 1-3 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku konwencjonalnego produkt rozcieńczyć około 0-10%, do uzyskania lepkości 40-80s (DIN4). Zalecana dysza: 1,4-1,8, ciśnienie 2-3 bary.
Powłoka nawierzchniowa AKVI TOP 30, AKVI TOP 30 FD, DICCOPLAST 30, LUMINOL 2S N.
Przygotowanie powierzchni Surowe powierzchnie drewniane powinny być przeszlifowane papierem ściernym P150-240. Powierzchnia lakieru podkładowego powinna być przeszlifowana papierem ściernym P240-600. Przed malowaniem należy dokładnie usunąć pył po szlifowaniu.
Czyszczenie narzędzi Woda lub Akvi Thinner.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 55 g/litr produktu. Zawartość LZO w mieszaninie produktu (rozcieńczonego do 10% objętości) 50 g/l. VOC/LZO 2004/42/EC (kat. A/d) 130 g/l (2010)


OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są Karcie Charakterystyki Produktu, która dostępna jest na życzenie z Tikkurila Oyj. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego i przemysłowego.
 
-


Wróć