Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Fontedur HB 80

Dwuskładnikowa, wodorozcieńczalna, poliuretanowa farba nawierzchniowa występująca w systemach epoksydowo-poliuretanowych narażonych na oddziaływanie czynników atmosferycznych, ścieranie i obciążenia chemiczne. 

Produkt wodorozcieńczalnyNarzędzie: natrysk
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
5,6
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
11,2
m2/l

Wyjątkowa trwałość koloru i połysku

Fontedur HB 80 tworzy trwałą, niekredującą, łatwą do utrzymania w czystości warstwę nawierzchniową charakteryzującą się doskonałą trwałością koloru i połysku.

Certyfikat NORSOK

System powłokowy z Fontedur HB 80 jako warstwą nawierzchniową posiada certyfikat NORSOK.Fontedur HB 80 może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
01.07.2015

Fontedur HB 80

 
Fontedur HB80
RODZAJ Dwuskładnikowa, wodorozcieńczalna, poliuretanowa farba nawierzchniowa.
OPIS

Odpowiednia jako nawierzchnia w systemach epoksydowo-poliuretanowych do stali narażonej na warunki klimatyczne, ścieranie oraz obciążenia chemiczne.


Przykłady zastosowania Zalecana do malowania maszyn rolniczych, sprzętu do robót ziemnych, konstrukcji stalowych oraz innych maszyn i urządzeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Trwała, nie kredująca, łatwa w utrzymaniu w czystości farba nawierzchniowa o doskonałej trwałości koloru i połysku. Może być utwardzana w wysokich temperaturach.
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, karty kolorów MONICOLOR NOVA i SYMPHONY. Barwienie w systemie TEMASPEED FONTE.
Stopień połysku Połyskowy
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

40 µm

90 µm

11,2 m2/l

60 µm

135 µm

7,5 m2/l

80 µm

180 µm

5,6m2/l


Wydajność praktyczna zależy od metody aplikacji, warunków malowania, kształtu i chropowatości
powierzchni przeznaczonej do malowania.
Rozcieńczalnik Woda
Stosunek mieszania Baza 2,5 części obj. seria 156
Utwardzacz 1 część obj. 008 7605
Nakładanie Natrysk pneumatyczny lub hydrodynamiczny ze wspomaganiem powietrznym.
Żywotność mieszanki (+23°C) 1 godz.
Czasy schnięcia

DFT 40 µm

+ 15 ºC

+ 23 ºC

+ 60 ºC

Pyłosuchość, po

6 h

1 h

45 min

Suchość dotykowa, po

8 h

2 h

1 h

Ponowne malowanie, min. po

24 h

2 h

1 h


Czasy schnięcia i ponownego malowania są uzależnione od grubości warstwy, temperatury, wilgotności
powietrza i wentylacji.
Zawartość części stałych 45 ± 2 % obj.
60 ± 2 % wag.
Gęstość ok. 1,3 kg / l mieszaniny
Kod produktu seria 156

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnie zagruntowane: Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu (ISO 12944-4).
Przygotowanie Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od +15°C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3°C od temperatury punktu rosy.
Powłoka gruntująca FONTECOAT EP 50, FONTECRYL 10, FONTECRYL AP.
Powłoka nawierzchniowa FONTEDUR HB 80.
Malowanie Natrysk pneumatyczny lub hydrodynamiczny ze wspomaganiem powietrznym. W zależności od techniki nakładania, farba może być rozcieńczona w granicach 0-10%. Przy natrysku hydrodynamicznym farba powinna być rozcieńczona wodą w granicach 0-5%. Ciśnienie w dyszy 160-200 bar, a ciśnienie natrysku 1-2 bar. Średnica dyszy urządzenia hydrodynamicznego powinna wynosić 0,011-0,013”. Kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.
Zalecane rozcieńczenie farby przy aplikacji pneumatycznej w granicach 3-10%, ciśnienie natrysku 3-4 bar, natomiast średnica dyszy w granicach 1,4-1,8 mm.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie zmieszać całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza) przed użyciem. Do mieszania używać mieszadła mechanicznego. Niedostateczne wymieszanie lub niewłaściwe proporcje składników spowodują nierównomierną stabilizację, osłabienie własności materiału.
Czyszczenie narzędzi Urządzenie natryskowe czyścić natychmiast po użyciu w następujący sposób:
1. Uruchomić urządzenia z wodą w celu usunięcia nadmiaru farby z urządzenia.
2. Uruchomić urządzenie z mieszaniną około 20% rozcieńczalnikiem Thinner 1109 w czystej wodzie, co najmniej dwa razy.
3. Na koniec przemyć Thinner 1109.
Sprzęt umyć wodą przed rozpoczęciem ponownego malowania. Nieumyty sprzęt może spowodować poważne wady powierzchniowe.
Skontaktuj się z serwisem technicznym Tikkurila w celu poznania instrukcji czyszczenia 2-komponentowego używanego sprzętu.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 155 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 10% obj. wodą) wynosi 145 g/litr farby.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w Kartach Charakterystyki produktu, które są dostępne na życzenia Klienta. Produkt wyłącznie do użytku przemysłowego i profesjonalnego.
 
-


Wróć