Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Fontefire ST 60

Jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna farba pęczniejąca. Pod wpływem ciepła powłoka rozszerza się i tworzy warstwę pianki izolacyjnej.

Produkt wodorozcieńczalnyNarzędzie: wałekNarzędzie: pędzel

Ochrona przed ogniem

Fontefire ST 60 to ognioochronna farba na konstrukcje stalowe narażone na oddziaływanie wewnętrznych czynników środowiskowych typu Z2. 

Pęczniejące właściwości powłoki

Farba tworzy trwałą i estetyczną białą powłokę.  Pod wpływem ciepła powłoka rozszerza się i tworzy warstwę pianki izolacyjnej.

Systemy ochronne z Fontefire ST 60

Fontefire ST 60 może występować z różnego typu podkładami, takimi jak Fontecryl AP, Fontecoat EP 50, Temaprime EUR, Temacoat GPL-S Primer, Temacoat Primer.  Farby nawierzchniowe wchodzące w skład systemów z Fontefire ST 60 to Fontecryl SC 50, Teamdur 50, Temalac FD 50 oraz Nova 20.


OPIS PRODUKTU
08.03.2016

Fontefire ST 60

 
Fontefire_ST_60
RODZAJ Jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna, farba pęczniejąca. Pod wpływem ciepła powłoka rozszerza się i tworzy warstwę pianki izolacyjnej.
OPIS Zalecana do stosowania w miejscu budowy tylko w warunkach suchych. Elementy malowane w warunkach warsztatowych muszą zostać pokryte warstwą nawierzchniową zanim zostaną wystawione na zewnątrz.
Przykłady zastosowania Używana jako farba ogniochronna na konstrukcje stalowe narażone na oddziaływanie wewnętrznych czynników środowiskowych typu Z2.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Produkt zapewnia odporność ogniową do 90 minut.
Karty kolorów Biały.
Stopień połysku Mat
Wydajność

Przykłady zalecanej grubości warstwy

Ilość

Wydajność teoretyczna

suchej
mm

mokrej
mm

g/m2

l/m2

m2/l

0,2

0,28

389

0,28

3,6

0,25

0,38

486

0,35

2,9

0,3

0,47

583

0,42

2,4

0,35

0,49

681

0,49

2,1

0,4

0,56

778

0,56

1,8

0,45

0,63

875

0,63

1,6

0,5

0,69

972

0,69

1,4

1,0

1,4

1944

1,39

0,7

1,3

1,8

2528

1,81

0,6

 

Maksymalna grubość warstwy mokrej przy jednokrotnej aplikacji natryskiem wynosi 1,2 mm.

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Aplikacja pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym. Przed użyciem należy dokładnie wymieszać produkt. Zalecana grubość warstwy suchej wynosi około 500 µm na warstwę. Średnica węża materiałowego powinna wynosić co najmniej 10 mm, a jego długość nie powinna przekraczać 60 m. Średnica dyszy do natrysku hydrodynamicznego 0,019" – 0,025", zalecana jest dysza z rewersem. Dysza do natrysku powinna być dobrana w zależności od wydajności i przełożenia pompy. Ciśnienie w dyszy 175 – 210 bar. Kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

Przy aplikacji wałkiem lub pędzlem grubość warstwy mokrej wynosi przeciętnie 416 µm (grubość warstwy suchej 300 µm).


Żywotność mieszanki 6 miesięcy w suchym i chłodnym miejscu.
Czasy schnięcia

DFT 500 µm

+ 20°C, RH 50%

Kolejne malowanie, po

tym samym produktem 4 - 6 godz.

Kolejne malowanie, po

farbą nawierzchniową 16 godz.

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Ognioodporność Odporność na ogień i zakres zastosowania zgodnie z normą EN 13051-2.
Patrz ETA15/0442 punkt 3.2-Załącznik A

Zawartość części stałych 72 ± 2 % obj.
74 ± 2 %. wag.
Gęstość 1,4 kg / l
Kod produktu 006 6760

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Wszystkie powierzchnie muszą być czyste, suche i pozbawione zabrudzeń. W czasie aplikacji i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa niż +15°C, a wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być co najmniej o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy. W pomieszczeniach zamkniętych wymagana jest dobra wentylacja i odpowiedni przepływ powietrza podczas nakładania i schnięcia.
Przygotowanie Powierzchnie zagruntowane: Usunąć oleje, tłuszcze, sole i zanieczyszczenia odpowiednim środkiem. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu. (ISO 12944-4)

Uwaga: Aprobowany system powłok pęczniejących zawsze wymaga nałożenia warstwy podkładowej.


Powłoka gruntująca Fontecryl AP (40 µm), Fontecoat EP 50 (60 µm), Temaprime EUR (40 µm), Temacoat GPL-S Primer (60 µm), Temacoat Primer (60 µm).
Powłoka nawierzchniowa Nova 20, Fontecryl SC 50, Temadur 50 i Temalac FD 50 ok. 50-60 µm.
Czyszczenie narzędzi Water.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych < 17 g/litr farby.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Deklaracja właściwości użytkowych - Fontefire ST 60
 
TRANSPORT I SKŁADOWANIE Na czas transportu i przechowywania elementy malowane w warsztacie powinny zostać pokryte folią z tworzywa sztucznego oraz spakowane tak, aby uniknąć odciśnięć. W sezonie zimowym malowane elementy powinny schnąć w temperaturze pokojowej przez 48 godzin. Przed upływem tego czasu nie powinny być wystawiane na zewnątrz. Uszkodzenia należy niezwłocznie naprawić w taki sam sposób, w jaki zostały pomalowane.
-


CE
Reaktywna powłoka przeznaczona do konstrukcyjnych elementów stalowych w kształcie belek i kolumn w celu uzyskania nośności ogniowej do R60 dla 'H’ oraz 'I’ oraz elementów w kształcie pustych kolumn o przekroju okrągłym lub prostokątnym do R90 dla temperatur obliczeniowych w zakresie 350°C do 750°C.
CE logo
1121-CPR-GA5023
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01301 Vantaa
15
TIK-066-5001
EN 13381-8 2013; ETA 15-0442; ETAG 18, część 1 i 2
Uwalnianie substancji niebezpiecznych
Nie zawiera substancji niebezpiecznych. Patrz ETA 15/0442, punkt 3.3
Reakcja na ogień
Klasa B-s2, d0 (bez warstwy nawierzchniowej)
Klasa D-s2, d0 (z warstwą nawierzchniową)
Bezpieczeństwo pożarowe: Odporność na ogień i zakres zastosowania zgodnie z normą EN 13051-2. Patrz ETA 15/0442, punkt 3.2 - załącznik A. Oszczędność energii i ochrona cieplna: Zdatność do użytku i trwałość Kompatybilny z określonymi rodzajami podkładów: Jednoskładnikowy alkidowy rozpuszczalnikowy, Jednoskładnikowy akrylowy wodorozcieńczalny, Dwuskładnikowy epoksydowy rozpuszczalnikowy, Dwuskładnikowy epoksydowy wodorozcieńczalny. Warunki wewnętrzne Z2 (bez lub z warstwą nawierzchniową). Kompatybilny z szeregiem farb nawierzchniowych. Patrz ETA 15/0442 punkt 3.4.


Wróć