Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
M1
 

Fontefloor EP 100

Dwuskładnikowa, wodorozcieńczalna farba epoksydowa do malowania nowych i używanych powierzchni betonowych.   Farba mieszalnikowa kolorowana w systemie barwienia Avatint.


Produkt do podłógProdukt wodorozcieńczalnyNarzędzie: wałekNarzędzie: natryskNarzędzie: paca
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
5
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
10
m2/l

Szerokie zastosowanie

Farba Fontefloor EP 100 jest zalecana do stosowania na powierzchnie betonowe narażone na umiarkowane obciążenia mechaniczne i chemiczne w obiektach przemysłowych, warsztatach, magazynach, szpitalach oraz w obiektach przemysłu farmaceutycznego.  Farba może być również stosowana na wilgotny beton. 

Farba z klasyfikacją M1

Farba charakteryzuje się wyjątkowo niską emisją  związków organicznych i posiada klasyfikację emisji M1 dla materiałów budowlanych stosowanych wewnątrz pomieszczeń.

Łatwa aplikacja

Gruntowanie i malowanie może być przeprowadzone tym samym produktem.  Łatwa aplikacja wałkiem.  Do rozcieńczania i czyszczenia narzędzi wystarczy zastosować wodę.


Fontefloor EP 100 - Wodorozcieńczalna farba epoksydowa
Fontefloor EP 100

Fontefloor EP 100 to wodorozcieńczalna, dwuskładnikowa farba epoksydowa do malowania nowych i już pomalowanych posadzek i ścian betonowych w zakładach przemysłowych, warsztatach, magazynach, szpitalach i zakładach farmaceutycznych.

Fontefloor EP 100

Fontefloor EP 100 może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
03.01.2017

Fontefloor EP 100

 
Fontefloor EP 100
RODZAJ Dwuskładnikowa, wodorozcieńczalna farba epoksydowa.
OPIS Stosowana do malowania nowych i starych oraz wcześniej wymalowanych powierzchni betonowych.  Zalecana również do malowania betonowych ścian.
Przykłady zastosowania Zalecana do malowania posadzek betonowych eksploatowanych w obiektach przemysłowych narażonych na umiarkowane obciążenia chemiczne i mechaniczne, magazynach, warsztatach naprawczych, itp.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Fontefloor EP 100 należy do klasy emisji M1 dla materiałów budowlanych.
Kolory Barwienie w systemie Avatint.
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA i TIKKURILA SYMPHONY.
Stopień połysku Połyskowy
Klasa emisji materiału budowlanego M1
Wydajność Gruntowanie                       5 - 7m2/l
Warstwa nawierzchniowa     7 - 10 m2/l

Wydajność praktyczna uzależniona jest od porowatości i chropowatości powierzchni malowanej i techniki nakładania.

Rozcieńczalnik Woda
Stosunek mieszania Baza 3 części objętościowo 35V seria
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 4571
Nakładanie Rakla lub wałek, natrysk hydrodynamiczny.
Żywotność mieszanki (+23°C) Ok. 50 minut (po zmieszaniu).
Żywotność mieszanki Ok. 50 minut (po zmieszaniu).
Czasy schnięcia Pyłosuchość po 6 godz.
Ponowne malowanie po 16 godz.
Pełne utwardzenie po 7 dniach

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.

Zawartość części stałych ok. 58% obj.
Gęstość 1.3 kg / l (po zmieszaniu)

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i materiału nie powinna być niższa od +15°C w czasie nakładania i schnięcia. Wilgotność względna powietrza nie powinna być wyższa od 80%.

Uwaga! Powłoki epoksydowe wykazują naturalną tendencję do kredowania i przebarwień przy wystawieniu na działanie warunków atmosferycznych.
Przygotowanie Nowy beton: Usunąć mleczko cementowe poprzez szlifowanie lub trawienie kwasem solnym. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego. Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:4 (1 część stężonego kwasu solnego : 4 części wody). Powierzchnię spłukać obficie wodą i wysuszyć.

Beton używany: Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem TIKKURILA MAALIPESU. Usunąć wszelkie części ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia przy pomocy urządzenia ściernego. Usunąć luźne pozostałości i kurz.
Gruntowanie Do gruntowania używać FONTEFLOOR EP 100 rozcieńczonego 25% wodą. Należy pamiętać o dobrym wymieszaniu materiału. Wylać rozcieńczoną mieszaninę na podłoże i rozprowadzić gumową raklą oraz wyrównać wałkiem. W razie potrzeby powtórzyć gruntowanie do uzyskania nieporowatej powierzchni. Porowata powierzchnia gruntu spowoduje powstanie pęcherzy powietrznych i ubytków w powłoce nawierzchniowej.
Malowanie ubytków Ubytki i peknięcia wypełnić mieszaniną nierozcieńczonego FONTEFLOOR EP PRIMER i suchego, czystego piasku. Stosunek mieszania np.: 1 część obj. mieszaniny gruntu i 1-2 części obj. piasku o grubości ziarna 0,1 - 0,6 mm. Przed nałożeniem powłoki końcowej, zaprawki należy zeszlifować.

Uwaga! Posadzki betonowe muszą być zawsze zagruntowane przed naprawą uszkodzeń (zaprawki).
Rozcieńczanie Woda.
Malowanie Nałożenie warstwy wierzchniej przeprowadzić w czasie 16 godz. po zagruntowaniu. Po przerwie dłuższej niż 48 godz. powierzchnię zagruntowaną należy przeszlifować. Farbę można rozcieńczyć wodą 25%. Wylać mieszaninę na posadzkę, rozprowadzić gumową raklą i wyrównać warstwę wałkiem.

Malowanie ścian: używać FONTEFLOOR EP 100 rozcieńczonego 5 - 10% wodą. Dysza do natrysku hydrodynamicznego o średnicy 0,013" - 0,017", ciśnienie w dyszy 160 - 180 bar. Całkowita grubość warstwy suchej nakładanej w dwóch warstwach powinna wynosić ok. 100µm.
Mieszanie składników Osobno wymieszać żywicę i utwardzacz. Dodać utwardzacz do żywicy i mieszać dokładnie przez co najmniej 3 minuty przy użyciu mieszadła ręcznego z łopatkami. Niedostateczne wymieszanie lub niewłaściwe proporcje składników spowodują nierównomierne wysychanie, osłabienie własności materiału i podważenie celowości przedsięwzięcia.
Czyszczenie narzędzi Woda. Narzędzia muszą być wyczyszczone natychmiast po użyciu, zanim farba zacznie wysychać.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) LZO 2004/42/EC (Kat A/j) 140 g/l (2010)
Fontefloor EP 100: maks. LZO ˂ 140 g/l

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Deklaracja właściwości użytkowych Fontefloor EP 100
 
-


CE
Unia Europejska normą EN 1504-2:2004 określa wymagania dla podkładów podłogowych. Produkt został przebadany i oznakowany znakiem CE zgodnie z tabelami 1d i 1f znajdującymi się w załączniku ZA.
CE logo
0809-CPD-0773
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01301 Vantaa
14
Deklaracja: TIK-035V-5001
EN 1504-2:2004
Wyrób do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - powłoka
Odporność na ścieranie
< 3000 mg
Paroprzepuszczalność
Klasa I, SD < 5 m
Odporność na silną agresję chemiczną
Klasa II
Przyczepność po odrywaniu test pull off
≥ 2,0 N/mm2
Przepuszczalność CO2
CO2sD > 50 m
Odporność na uderzenia
Klasa I: ≥ 4 Nm
Uwalnianie substancji niebezpiecznych
NPD
Przepuszczalność wody
w < 0,1 kg/m2 ∙ h 0,5
Reakcja na ogień
Bfl-s1


Wróć