OPIS PRODUKTU
20.03.2017

Temacoat GPL

 
Temacoat GPL
RODZAJ Dwuskładnikowa farba epoksydowa utwardzana adduktem aminowym.
OPIS Stosowana jako powłoka nawierzchniowa w epoksydowych systemach narażonych na ścieranie oraz agresywne środowisko chemiczne.  Dzięki oznakowaniu CE nadaje się do powierzchni betonowych.
Przykłady zastosowania Zalecana jest do malowania mostów, zbiorników, różnego rodzaju konstrukcji stalowych i wyposażenia w przemyśle papierniczym, chemicznym (rurociągi, przenośniki, maszyny papiernicze itp.).

DANE TECHNICZNE
Właściwości Wytrzymuje temperaturę suchą +150°C i +60°C w atmosferze mokrej.
Wytrzymuje zanurzenie w rozcieńczonych roztworach kwasów nieutleniających,zasadach i roztworach soli.
Wytrzymuje chwilowe działanie kwasów utleniających i roztworów wybielających. Wytrzymuje działanie chemiczne aktywnych gazów i pyłu.
Wytrzymuje zanurzenie w olejach i tłuszczach mineralnych, roślinnych i zwierzęcych.
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, karty kolorów MONICOLOR NOVA i TIKKURILA SYMPHONY. Barwienie w systemie TEMASPEED Premium.
Stopień połysku Połyskowy
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

50 µm

90 µm

11.0 m2/l

100 µm

185 µm

5.5 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1031
Stosunek mieszania Żywica 3 części objętościowo 170-seria
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 7580
Nakładanie Natrysk bezpowietrzny, pędzel
Żywotność mieszanki (+23°C) 5 godz.
Czasy schnięcia

DFT 60 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pyłosuchość, po

3 godz.

2 godz.

1 godz.

Suchość dotykowa, po

10 godz.

5 godz.

2 godz.

Kolejne malowanie, po

10 godz.

4 godz.

2 godz.

Kolejne malowanie powierzchni przeznaczonej do zanurzenia, po

32 godz.

16 godz.

8 godz.


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 55 ± 2 % obj. (ISO 3233)
68 ± 2 % wag.
Gęstość 1.3 - 1.4 kg / l (po zmieszaniu) w zależności od koloru
Kod produktu seria 170.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być czysta, sucha i wolna od zanieczyszczeń.
Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od +10°C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80% podczas aplikacji i suszenia. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3°C od temperatury punktu rosy.

W pomieszczeniach zamkniętych wymagana jest dobra wentylacja podczas nakładania i schnięcia.

Uwaga! Powłoki epoksydowe wykazują naturalną tendencję do kredowania i przebarwień (żółknięcie) przy wystawieniu na działanie warunków atmosferycznych. Zaleca się nałożyć poliuretanową farbę nawierzchniową, w przypadku gdy występują wysokie wymagania estetyczne dotyczących wyglądu kolorów.
Przygotowanie Powierzchnie zagruntowane: Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia używając odpowiednich środków. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu. (ISO 12944-4).

Powierzchnie betonowe: Powierzchnia powinna być sucha i sezonowana min. 4 tygodnie. Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Wszelkie plamy i nierówności zeszlifować.
Usunąć mleczko cementowe i olej z odlewów betonowych poprzez szlifowanie lub obrabianie strumieniowo-ścierne. Wszelkie pęknięcia, rysy i ubytki naprawić mieszaniną Temafloor 200 i drobnego suchego piasku kwarcowego.
Rozcieńczanie Thinner 1031.
Powłoka gruntująca TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT SPA, TEMABOND.
Powłoka nawierzchniowa TEMACOAT GPL.
Malowanie Dla natrysku bezpowietrznego produkt rozcieńczyć do około 0-10% obj. Zalecana dysza do natrysku bezpowietrznego: 0,011 - 0,017”,ciśnienie 120 - 160 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.
Przy aplikacji pędzlem farbę rozcieńczyć w zależności od potrzeb.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła z napędem mechanicznym.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1031.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 450 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 10% obj.) 490 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Deklaracja właściwości użytkowych - Temacoat GPL
 
-


CE
Europejska norma zharmonizowana EN 1504-2:2004 określa wymagania dla systemów ochrony powierzchniowej betonu.

Produkt został przebadany i oznakowany znakiem CE zgodnie z Tablicami 1d, 1f i 1g znajdującymi się w załączniku ZA.
CE logo
0809-CPD-0773
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01301 VANTAA
14
Deklaracja właściwości użytkowych: TIK-0170-5001
EN 1504-2:2004
Wyrób do ochrony powierzchniowej - powłoka
Odporność na ścieranie
< 3000 mg
Paroprzepuszczalność
Klasa II, 5 m < SD < 50m
Odporność na silną agresję chemiczną
Klasa II
Przyczepność po odrywaniu test pull off
≥ 2,0 N/mm²
Przepuszczalność CO2
CO2sD > 50 m
Odporność na uderzenia
Klasa I: ≥ 4 Nm
Uwalnianie substancji niebezpiecznych
NPD
Przepuszczalność wody
w < 0,1 kg/m² ∙ h0,5
Reakcja na ogień
Bfl-s1


Wróć