OPIS PRODUKTU
11.01.2006

Colofill

 
Colofill
RODZAJ Dwuskładnikowa bezrozpuszczalnikowa szpachla epoksydowa.
OPIS Szpachla przeznaczona do wypełniania dziur, pęknięć i szczelin.
Przykłady zastosowania Szpachla przeznaczona do wypełniania dziur, pęknięć i szczelin w betonie, gipsie i innych materiałach mineralnych. Porowate materiały mineralne należy przed szpachlowaniem zagruntować lakierem lub farbą epoksydową. Może być również stosowana do drewna, sklejki i stali.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Nie zawiera Lotnych Związków Organicznych.
Kolory Wood.
Wydajność

9 - 11 m2/l (100 μm).

Wydajność praktyczna uzależniona jest od rozległości dziur, pęknięć, szczelin oraz porowatości podłoża.

Orientacyjnie: ok. 1 litr szpachli/1 mm/m2


Stosunek mieszania Szpachla 2 części obj. 008 4611
Utwardzacz 1 część obj. 008 4612
Nakładanie Szpachelka gumowa lub stalowa.
Żywotność mieszanki (+23°C) ok. 1 h po wymieszaniu.
Czasy schnięcia

 

+ 23 ºC

Nakładanie następnych warstw, po

8 h - 4 d

Suchość do szlifowania, po

12 - 24 h

Pełne wysychanie, po

7 d


Niższe temperatury wydłużają czas schnięcia.

Zawartość części stałych ok. 100% obj.
Gęstość 1.10 kg / litr (po zmieszaniu)
Kod produktu 008 4611

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Wszystkie powierzchnie do szpachlowania muszą być suche. Wilgotność względna powierzchni betonowej nie może być większa niż 97%. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i szpachli musi być powyżej 15 ºC, a wilgotność względna powietrza poniżej 80 %.
Przygotowanie Z powierzchni usunąć kurz, luźno przylegające części i inne nieczystości.
Gruntowanie Powierzchnie porowate należy zagruntować lakierem epoksydowym Temafloor 200 lub 210. W systemach epoksydowych można zastosować również grunt standardowy.
Rozcieńczanie Nie rozcieńczać.
Nakładanie COLOFILL nakładać szpachelką stalową lub gumową. Szpachlowanie powinno być prowadzone do uzyskania jednakowego poziomu powierzchni. Jeśli powierzchnia jest bardzo nierówna zaleca się nakładanie szpachlówki w dwóch warstwach z przerwą w nakładaniu 8 h. Po 12 godzinach (23˚C) miejsca zaszpachlowane należy zeszlifować na sucho lub mokro.
Mieszanie składników Do bazy dodać utwardzacz i dokładnie wymieszać. Określając konieczną do zużycia ilość szpachli należy brać pod uwagę wielkość powierzchni poddawanej obróbce i czas życia mieszaniny. Niedokładne wymieszanie lub niepoprawne proporcje mieszaniny mogą spowodować nierówne wysychanie powierzchni, osłabić odpowiednie jej właściwości i w rezultacie zakończyć całą pracę niepowodzeniem.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1029 lub 1031.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Nie zawiera Lotnych Związków Organicznych.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta. Produkt wyłącznie do profesjonalnego stosowania.
 
-


Wróć