OPIS PRODUKTU
28.10.2015

Colowood

 
Colowood
RODZAJ Wodorozcieńczalna szpachla do drewna.
OPIS Przeznaczona do wypełniania ubytków w powierzchniach drewnianych wewnątrz pomieszczeń takich jak powierzchni z płyt pilśniowych, z litego drewna lub forniru.
Przykłady zastosowania Szpachla stosowana do mebli, drzwi, paneli ściennych i sufitowych.

DANE TECHNICZNE
Karty kolorów Brzoza, sęk brzozowy, sosna, sęk sosnowy, dąb, sęk dębowy, buk, biały, mahoń.
Stopień połysku Mat
Wydajność Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Szpachla.
Czasy schnięcia Cienko położone warstwy mogą być szlifowane po ok. 4 godz., grubsze warstwy po 24 godz.
Zawartość części stałych 64 ± 2% obj.
82 ± 2% wag.
Gęstość 2,0 ± 0,2 kg/l.
Kod produktu 007 2074, 007 2075, 007 2076, 007 2077, 007 2078, 007 2079, 007 2080, 007 2081, 007 2083, 007 2209.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do szpachlowania musi być sucha. Temperatura otoczenia musi być powyżej +5 °C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.
Przygotowanie Z powierzchni usunąć brud, kurz i luźny materiał.
Nakładanie Szpachlę nakładać szpachelką. W razie konieczności rozcieńczyć wodą. Głębsze ubytki należy szpachlować kilkakrotnie. Po wyschnięciu miejsca szpachlowane przeszlifować i odpylić.
Powłoka nawierzchniowa Szpachla może zostać przemalowana wodorozcieńczalnymi i rozpuszczalnikowymi farbami marki Tikkurila oraz wodorozcieńczalnymi produktami UV marki Tikkurila.
Mieszanie składników Produkt należy rozcieńczyć do wymaganej lepkości.
Czyszczenie narzędzi Woda.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 22 g/litr szpachli.
Max.zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 10% obj.) wynosi 20 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego i przemysłowego.
 
-


Wróć