OPIS PRODUKTU
09.02.2016

Pinja EP

 
Pinja-EP
RODZAJ Wodorozcieńczalna farba akrylowo – lateksowa.
OPIS -
Przykłady zastosowania Zalecana do malowania zewnętrznych krawędzi powierzchni drewnianych, drewnopodobnych, sklejek, płyty wiórowej, płyt OSB.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Tworzy elastyczną powłokę o niskiej przepuszczalności wody.
Karty kolorów Barwienie w systemie Tikkurila AVATINT.
Stopień połysku Półmat
Wydajność 8-10 m2/l przy jednokrotnym malowaniu (100-120 g/m2 na mokro).
Wydajność praktyczna uzależniona jest od: warunków, metody aplikacji, użytego narzędzia malarskiego, koloru oraz chłonności i tekstury podłoża.
Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pędzel, wałek.
Czasy schnięcia W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, suchość dotykowa 1½ – 2 godzin. Czas schnięcia do przemalowania koleją warstwą 2-4h. Czasy schnięcia i ponownego malowania są uzależnione od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i warunków wentylacji.


Zawartość części stałych Ok. 35 % objętościowo (w zależności od koloru)
Ok. 42 % wagowo (w zależności od koloru).
Gęstość Baza C ok. 1,15 g/ cm3 (w zależności od koloru)
Kod produktu C971000020.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Nakładanie Powierzchnia musi być czysta, sucha oraz wolna od wszelkich zanieczyszczeń. W czasie aplikacji i schnięcia temperatura powierzchni powinna wynosić co najmniej 5°C, a wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%. W pomieszczeniach zamkniętych wymagana jest dobra wentylacja podczas nakładania i schnięcia.
Przy natrysku hydrodynamicznym produkt może być rozcieńczony do wymaganej lepkości. Dysza urządzenia do natrysku hydrodynamicznego o średnicy 0,013” - 0,015”, ciśnienie w dyszy 40-120Bar, ciśnienie rozpylające 1-3Bar.

Czyszczenie narzędzi Woda, Tikkurila Akvi Thinner.
Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby. Narzędzia czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Produkt zawiera poniżej 10 g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku przemysłowego.
 
-


Wróć