OPIS PRODUKTU
11.05.2016

Pinja Flex Isolator

 
Pinja-Flex-Isolator
RODZAJ Wodorozcieńczalny grunt akrylowy.
OPIS Zalecany zwłaszcza do drewna modrzewiowego oraz innych typów drewna żywicznego.
Przykłady zastosowania Szybkoschnący, wodorozcieńczalny podkład do drewnianych framug okiennych oraz drzwi zewnętrznych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Opóźnia wyciek żywicy oraz spowalnia powstawanie przebarwień spowodowanych przez żywice. Aby uzyskać dobre właściwości izolacyjne zaleca się nakładanie dwóch warstw produktu.
Kolory Biały.
Stopień połysku Mat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy
(produkt nierozcieńczony

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

40 µm

150 g/m2

8 - 9 m2/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, natrysk hydrodynamiczny wspomagany.
Czasy schnięcia

80 - 100 g/m2

+20°C

+50°C

Suchość do szlifowania, po

1 - 3 godz.

30 - 60 min.

 

Uwaga! Przed składowaniem temperatura malowanego przedmiotu musi wynosić poniżej +30°C.

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 36 % obj.
49 % wag.
Gęstość 1,3 kg/l.
Kod produktu 006 5031.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby musi być powyżej +18 °C, a wilgotność względna powietrza poniżej 70%.
Przygotowanie Powierzchnie drewniane zeszlifować papierem ściernym o granulacji P150-320. Powierzchnie zagruntowane należy przeszlifować papierem ściernym o granulacji P320-600. Dokładnie usunąć pył po szlifowaniu.
Nakładanie Dla natrysku hydrodynamicznego, w razie potrzeby produkt rozcieńczyć wodą do około 0-10% obj. Zalecana dysza 0,009"-0,013", ciśnienie 100-160 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku hydrodynamicznego wspomaganego, w razie potrzeby produkt rozcieńczyć wodą do około 0-10% obj. Zalecana dysza 0,009 – 0,013", ciśnienie 40 - 140 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 1 - 3 bar. Kąt natrysku dobrać do kształtu przedmiotu.

Aplikować 1-2 warstwy.
Powłoka nawierzchniowa PINJA FLEX 30.
Mieszanie składników Produkt należy dokładnie wymieszać przed malowaniem. Zapobiegać flotacji. W razie potrzeby, rozcieńczyć farbę wodą.
Czyszczenie narzędzi Woda.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 130 g/litr.
Max. zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia wynosi 65 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
-
 
Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego i przemysłowego!
-


Wróć