OPIS PRODUKTU
28.02.2007

Pinja Flex Primer

 
Pinja Flex Primer
RODZAJ Wodorozcieńczalny grunt akrylowy.
OPIS

Szybkoschnący, elastyczny grunt do stosowania na zewnątrz pomieszczeń.


Przykłady zastosowania Zalecany do malowania drewnianych framug okiennych i drzwi zewnętrznych.

DANE TECHNICZNE
Kolory Biały TVT 0201.
Stopień połysku Mat
Norma pomiaru połysku ISO 2813/60º
Klasyfikacja emisji Grunt nie zawiera wolnego formaldehydu, dlatego po wyschnięciu emisja formaldehydu do otoczenia nie występuje.
Wydajność

Zalecane wartości nakładania (wyrób rozcieńczony  5% obj.)

Wydajność teoretyczna

warstwa mokra / pojedyncza

teoretyczna grubość warstwy suchej

 

 150 g/m2

40 µm

8 - 9 m2/l

Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie

Metoda nakładania

Lepkość DIN4

Natrysk pneumatyczny

Lepkość handlowa

Natrysk hydrodynamiczny

Lepkość handlowa

Powlekanie przez polewanie

Lepkość handlowa

Natrysk elektrostatyczny

Lepkość handlowa

Czasy schnięcia

 100 - 120 g/m2

20 ºC

50 ºC

Suchość do szlifowania, po

1 h

30 min

Suchość do przenoszenia, po

4 h

3 h

Zawartość części stałych ok. 35 % obj., 50 % wag.
Gęstość 1.3 kg/litr.
Przechowywanie 6 miesięcy (+ 23 ºC).
Kod produktu 006 5000

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i gruntu musi być powyżej 18 ºC, a wilgotność względna powietrza poniżej 70 %.
Malowanie Grunt dokładnie wymieszać przed malowaniem. Zapobiegać flotacji. Do natrysku grunt rozcieńczyć wodą w ilości 5 – 15%.
Czyszczenie narzędzi Woda.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 60 g/litr farby.
Maksymalna zawartość LZO w gotowej do użycia farbie (rozcieńczonej 15% obj.) wynosi 70 g/l.


OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć