OPIS PRODUKTU
25.08.2016

Ultra Pro Plus 30

 
Ultra-Pro-Plus-30
RODZAJ Wodorozcieńczalna, jednoskładnikowa, poliakrylowa, zewnętrzna farba nawierzchniowa.
OPIS Zalecana do malowania zewnętrznych paneli, okładzin.  Nadaje się do szybkich linii produkcyjnych oraz suszenia w podwyższonej temperaturze, jak również w temperaturze pokojowej.
Przykłady zastosowania -

DANE TECHNICZNE
Właściwości Dobre właściwości do składowania.

Zawiera alkid powodujący zwiększenie przyczepności do surowego drewna. Farba może być używana jako grunt oraz warstwa nawierzchniowa.

Chroni powierzchnię drewnianą przed wilgocią, promieniowaniem słonecznym i zanieczyszczeniami.

Bardzo niska chłonność wody zabezpieczonych powierzchni, zmniejsza pękanie drewna.

Opóźnia wyciek tanin z sęków oraz powstawanie plam powodowanych przez taniny.

W razie potrzeby może być pokryta farbą Ultra Classic.

Spełnia wymagania normy EN 927-5.

Tworzy szybkoschnącą i elastyczną powłokę o niskiej przepuszczalności wody. Dwukrotne pomalowanie farbą Ultra Pro Plus 30 zapewnia doskonałą ochronę przed przenikaniem wody również poprzez krawędzie, zmniejszając w ten sposób pękanie drewna.
Baza A
Karty kolorów Odcienie z karty kolorów WOODEN FACADES dla powierzchni zewnętrznych. Barwienie w systemie AVATINT.
Stopień połysku Półmat
Wydajność


                  Zalecana grubość warstwy

                  (produkt nierozcieńczony)

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

40 - 50 µm 

120 - 160 g/m2

8 - 10 m2/l

80 - 100 µm 

2 x 120 - 160 g/m2

4 - 5 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz kształtu
i chropowatości malowanej powierzchni.
Nakładanie Natrysk, maszyny szczotkowe lub vacuum.
Czasy schnięcia

120 - 160 g/m2

+23 ºC

+50 ºC

Kolejne malowanie, po

          2 - 4 godz.

          5 - 20 min.


Farba może być suszona w suszarni w temperaturze +40ºC - +60ºC. Kolory wykonane z bazy VC posiadają wydłużony czas schnięcia w porównaniu z kolorami z bazy VVA.

Czasy schnięcia i przemalowania są związane z porowatością drewna, odcieniem koloru,
grubością warstwy, temperaturą, wilgotnością powietrza i wentylacją.
Zawartość części stałych Baza A: 40 % obj., 50 % wag.
Gęstość 1,20 kg/l
Kod produktu 61V - seria

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być czysta i sucha. Zawartość wilgoci w drewnie powinna wynosić poniżej 20%. Podczas aplikacji i suszenia temperatura otoczenia, podłoża i farby powinna wynosić powyżej +10ºC, a wilgotność względna powietrza musi być poniżej 70%. Bardzo istotna jest także dobra wentylacja.

Przygotowanie Powierzchnia musi być czysta, wolna od pleśni i kurzu.
Gruntowanie Ultra Pro Plus 30 jest rekomendowana zarówno jako grunt jak i warstwa nawierzchniowa.
Rozcieńczanie Zaleca się użycie produktu nierozcieńczonego.
W razie konieczności dodać maks. 5% wody.
Nakładanie Przy natrysku hydrodynamicznym zaleca się rozcieńczenie 0 - 5%, dysza urządzenia hydrodynamicznego 0,013 – 0,015", ciśnienie w dyszy 140 - 180 bar. Kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

Przy natrysku hydrodynamicznym ze wspomaganiem zaleca się rozcieńczenie 0 - 5%, dysza urządzenia hydrodynamicznego 0,013 – 0,015”, ciśnienie w dyszy 40 - 140 bar. Ciśnienie rozpylające w granicach 1 - 3 bar. Kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

Przy natrysku pneumatycznym zaleca się rozcieńczenie 0 - 5%, dysza urządzenia pneumatycznego 1,6 – 2,0 mm, ciśnienie w dyszy 2 - 3 bar.

Drewno zawiera żywicę i inne ekstrakty barwiące zwłaszcza w miejscach sęków. Wahania temperatury i wilgotności mogą powodować odbarwienie powłoki malarskiej w tych obszarach.
Mieszanie składników Farbę dokładnie wymieszać przed użyciem. Zapobiegać flotacji. W razie konieczności rozcieńczyć wodą.
Czyszczenie narzędzi Woda lub Akvi Thinner.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) LZO 2004/42/EU (kat. A/d) 130 g/l (2010)
Ultra Pro Plus 30 zawiera 35 ± 10 g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Wyrób tylko do użytku profesjonalnego i przemysłowego. Dodatkowe informacje o tym produkcie znajdują się na stornie www.tikkurila.com lub można je uzyskać wysyłając maila na adres info.coatings@tikkurila.com.
 
-


Wróć