OPIS PRODUKTU
15.09.2016

Duasolid 50

 
Duasolid 50
RODZAJ Dwuskładnikowa, grubopowłokowa farba epoksyestrowa, zawierająca aktywne pigmenty antykorozyjne.
OPIS Może być stosowana jako system jednowarstwowy lub jako warstwa nawierzchniowa w systemie epoksyestrowym na powierzchniach stalowych narażonych na ścieranie i czynniki chemiczne w ciężkich warunkach klimatycznych.
Przykłady zastosowania Zalecana do malowania sprzętu do robót ziemnych, maszyn rolniczych, środków transportu, podnośników widłowych, oprzyrządowania elektronicznego, pomp, oraz innych maszyn i konstrukcji stalowych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Bardzo wytrzymała.
Farba bardziej przyjazna dla środowiska i użytkowników, niż wyroby epoksydowe i poliuretanowe.
Wysoka zawartość części stałych.
Możliwość nakładania grubych warstw powyżej 100 µm na warstwę.
Odporność na stałą temperaturę suchą do +80°C oraz tymczasową suchą do +120°C.
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA i SYMPHONY. Barwienie w systemie TEMASPEED.
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

60 µm

95 µm

10,8 m2/l

100 µm

160 µm

6,5 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki aplikacji oraz od kształtu i chropowatości
powierzchni.
Rozcieńczalnik 1048 i 1112
Stosunek mieszania Baza 2 części objętościowo 527-seria
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 7675,
inne utwardzacze patrz sekcja 'Metoda aplikacji'
Nakładanie

Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny lub elektrostatyczny. Przy natrysku hydrodynamicznym farba może być rozcieńczona do lepkości 30 - 60s DIN4. Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,011 - 0,015", przełożenie pompy min. 30:1, ciśnienie w dyszy 120-180 bar. Przy natrysku pneumatycznym farbę rozcieńczyć do lepkości 20-40s DIN4, a przy natrysku elektrostatycznym do 20-40s DIN4.


Właściwości i połysk farby zależą od użytego utwardzacza:


Utwardzacz 008 7675 połysk ok. >70               stos. mieszania 2:1
Utwardzacz 008 7665 połysk ok.   60               stos. mieszania 2:1
Utwardzacz 008 7667 połysk ok.   10               stos. mieszania 2:1
Utwardzacz 008 7672 połysk ok.   40               stos. mieszania 2:1
Utwardzacz 008 7668 połysk ok. <10               stos. mieszania 2:1


Unikać gorącego natrysku!

Żywotność mieszanki (+23°C) 8 godzin.
Czasy schnięcia


DFT 80 µm

+23 ºC

Pyłosuchość, po

30 - 60 min

Suchość dotykowa, po

4 - 6 godz.

Suchość do przenoszenia, po

8 - 12 godz.

Kolejne malowanie farbą DUASOLID 50, po

Kilka minut

Suchość na wskroś w rosnących temperaturach -

po 45 min/+80ºC                                                                       


Czasy schnięcia i ponownego malowania są uzależnione od grubości warstwy, temperatury, wilgotności  względnej i wentylacji.


Zawartość części stałych ok. 65 ± 2 % obj.
Gęstość ok. 1.5 kg / l
Kod produktu 527-seria

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od + 10°C w czasie malowania i schniecia. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3°C od temperatury punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia używając odpowiednich środków(ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa 2½(ISO 8501-1). Jeżeli obróbka strumieniowo-ścierna nie jest możliwa, w celu zapewnienia przyczepności zaleca się wykonanie fosforanowania stali walcowanej na zimno.

Powierzchnie zagruntowane: Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowednim detergentem. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu (ISO 12944-4).
Powłoka gruntująca DUASOLID PRIMER i DUASOLID 50.
Powłoka nawierzchniowa DUASOLID 50.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (zachować odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła mechanicznego.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1048 lub Rozcieńczalnik 1112.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych (LZO) 320g/litr.
Maksymalna zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcieńczonej 15% obj.) 399 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu.
 
-


Wróć