OPIS PRODUKTU
08.06.2015

Fontecryl PP

 
Fontecryl-PP
RODZAJ Wodorozcieńczalny, jednoskładnikowy, szybkoschnący podkład akrylowy z aktywnymi pigmentami antykorozyjnymi.
OPIS

Odpowiedni do malowania metodami natryskowymi i przez zanurzenie. Wysychanie może być przyśpieszone w podwyższonych temperaturach.  Może być przemalowany szeroką gamą farb nawierzchniowych, również produktami rozcieńczalnikowymi.  Zalecany również jako podkład antykorozyjny pod powłoki proszkowe na powierzchniach stalowych.


Przykłady zastosowania Powierzchnie stalowe.

DANE TECHNICZNE
Kolory Szary.
Stopień połysku Mat
Wydajność

Zalecana grubość farby

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

15 µm

45 µm

22,7 m2/l

30 µm

90 µm

11,3 m2/l


Wydajność praktyczna zależy od metody nakładania, warunków malowania, kształtu i chropowatości powierzchni malowanej.
Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, konwencjonalny lub malowanie zanurzeniowe.   
Czasy schnięcia

DFT 30 µm

+ 23 ºC

Pyłosuchość, po

20 min

Suchość dotykowa, po

30 min

Suchość całkowita, po

24 h

Ponowne malowanie farbami proszkowymi, po

UWAGA! Powierzchnia podkładu musi być wolna od wszelkich rozpuszczalników i wody przed malowaniem.

20 - 30 min

Suchość całkowita w podwyższonej temperaturze po 15 min / 60 ºC


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 34 ± 2 % obj.
Gęstość 1,15-1,2 kg / l
Kod produktu 006 5980

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od +15°C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna powinna mieścić się w zakresie 20-70%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3°C od punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem (ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Obróbiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2½ (ISO 8501-1). Jeżeli czyszczenie strumieniowe nie jest możliwe, zaleca się fosforanowanie dla stali walcowanej na zimno w celu poprawy przyczepności.
Powłoka gruntująca FONTECRYL PP.
Powłoka nawierzchniowa Powłoki proszkowe.
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny, konwencjonalny lub malowanie zanurzeniowe. W zależności od metody aplikacji wyrób powinien być rozcieńczony w granicach 0-10%. Przy zanurzeniu farbę należy rozcieńczyć do lepkości 15-20s DIN 4, natomiast przy natrysku do lepkości 20-30s DIN 4.
Powierzchnia podkładu musi być wolna od wszelkich rozpuszczalników i wody przed ponownym malowaniem.

Uwaga! Przy rozcieńczeniu wyrób szybko traci lepkość.
Czyszczenie narzędzi Woda i Thinner 1031.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 24 g/litr.
Max. zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcieńczonej 10% obj.) 22 g/l.


OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znadującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego i przemysłowego.
 
-


Wróć