Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Pinja Priming Oil

Najlepsza ochrona drewna

Wodny impregnat gruntujący do drewna.


Narzędzie: natryskNarzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
6
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
12
m2/l
OPIS PRODUKTU
11.04.2018

Pinja Priming Oil

 
Pinja-Priming-Oil
RODZAJ Wodny impregnat do drewna.
OPIS Wodny impregnat gruntujący do drewna.

• Produkt z klasy ochrony drewna PT8 do konserwacji drewna uzyskał pozwolenie na wprowadzenie do obrotu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady o produktach biobójczych 528/2012/EC. Numer pozwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu biobójczego: PL/2017/0234/MR/SBP.
• Preparat skutecznie penetruje drewno i chroni je przed wilgocią, pleśnią, sinizną i rozkładem drewna.
• Przeznaczony do gruntowania powierzchni drewnianych na zewnątrz w klasie użytkowania 2 i 3.
• Może być użyty na drewniane elementy znajdujące sie ponad gruntem.
• Stosowany do drewna nie mającego bezpośredniego kontaktu z glebą oraz wodą powierzchniową lub w środowisku morskim.
• Nie używać do drewna, które pozostaje w bezpośrednim kontakcie z żywnością lub paszami.
• Nie stosować wewnątrz pomieszczeń.
• Testowany zgodnie z normą EN 152 (test skuteczności przeciwko siniźnie) i EN 113 (test skuteczności na podstawczaki rozkładające drewno).
• Produkt stosować tylko jako środek konserwujący w sposób opisany w karcie technicznej produktu i na etykiecie.
• Pinja Priming Oil znajduje się na liście produktów budowlanych, które można stosować do budynków oznakowanych certyfikatem Nordic Swan.
Przykłady zastosowania -

DANE TECHNICZNE
Kolory Produkt nie jest przeznaczony do barwienia. Wyrób posiada lekko niebieskawy odcień.
Wydajność

                       Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

 Na mokro

Na sucho

 

 80 - 160 g/m2

4 µm

6 - 12 m2/l


Wydajność praktyczna zależy od wielu czynników m.in. metody aplikacji, warunków nakładania, kształtu i chropowatości powierzchni przeznaczonej do malowania.
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, natrysk hydrodynamiczny wspomagany, natrysk pneumatyczny, szczotkarka automatyczna lub impregnacja próżniowa.
Czasy schnięcia

80 - 160 g/m²

+20˚C

Suchość do przenoszenia, oddzielne elementy, po

             1 - 2 h

Suchość do układania w stosy, po

             1 - 2 h

Czas przemalowania, po

             2 - 3 h


Czas wysychania oraz czas przemalowania zależy od grubości nałożenia, temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wentylacji.
Zawartość części stałych 5% wag., 5% obj.
Gęstość 1.0 kg/litr

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha i czysta. Wilgotność drewna nie powinna przekraczać 18% temperatura powietrza przynajmniej +10°C podczas aplikacji oraz schnięcia, wilgotność względna powietrza poniżej 80%.
W klasie 3 użytkowania drewna nie należy używać produktu w czasie opadów deszczu lub gdy opady są prognozowane w ciągu 24 h.
Przygotowanie Powierzchnię należy oczyścic z brudu, kurzu i luźnych materiałów oraz upewnić się, że jest wolna od pleśni i sinizny. Powierzchnie drewniane przed aplikacją należy przeszlifować papierem o granulacji P150-320, a międzywarstwowo o granulacji P240-400. Cały pył po szlifowaniu dokładnie usunąć.
Rozcieńczanie Nie rozcieńczać.
Nakładanie Przed użyciem produkt dokładnie wymieszać. Unikać tworzenia się piany.

Dla natrysku bezpowietrznego zalecana dysza: 0,009"-0,011", ciśnienie 80-160 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku bezpowietrznego wspomaganego zalecana dysza: 0,009"-0,011", ciśnienie 40-120 bar. Ciśnienie powietrza osłonowego powinno wynosić około 1-3 bar. Kąt natrysku
należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku konwencjonalnego zalecana dysza: 1,0-1,4 mm, ciśnienie 1,5-3,0 bar.

Drewno zawiera żywicę i inne ekstrakty barwiące zwłaszcza w miejscach sęków. Wahania temperatury i wilgotności mogą powodować odbarwienie powłoki malarskiej w tych obszarach.

Przy stosowaniu produktu na zewnątrz zabezpieczyć grunt przed zanieczyszczeniem, np. folią plastikową. W przypadku aplikacji natryskiem chronić powierzchnie i rośliny
przed zachlapaniem. Nie aplikować w miejscach takich jak mosty, gdzie występuje ryzyko przedostania się produktu do wody. Wymagana jest dobra wentylacja podczas aplikacji.

Drewno po obróbce musi być przechowywane w pomieszczeniu lub na nieprzepuszczalnym, twardym podłożu. Spływający nadmiar produktu musi zostać ponownie wykorzystany lub odpowiednio zutylizowany.

Osoby i zwierzęta niezabezpieczone należy trzymać z dala od powierzchni przez 48 godzin lub do momentu, aż powierzchnia całkowicie wyschnie. Nie należy stosować produktu
w pobliżu środków spożywczych lub powierzchni, gdzie są one przetwarzane.

Podczas aplikacji nosić rękawice oraz odzież ochronną. Zapobiegać zachlapaniu odzieży ochronnej.
Powłoka nawierzchniowa Zalecane produkty nawierzchniowe

Pinjalac Solid 30, Pinja Flex Combi 25, Pinja Flex Combi 35, Pinja Color, Pinja Color Plus, Ultra Pro oraz inne farby i lakiery Tikkurila
do użytku zewnętrznego.

W przypadku opóźnionej aplikacji warstwy nawierzchniowej powyżej 3 miesięcy należy zagruntować powierzchnię ponownie. Impregnowane drewno wystawione na działanie czynników
atmosferycznych należy traktować zgodnie z zaleceniami. Gotową powierzchnię należy utrzymywać w dobrym stanie.
Nie należy malować powierzchni produktami, w których skład wchodzi fungicyd triazolowy.
Czyszczenie narzędzi Woda.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 20±10 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Po kontakcie ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież i umyć skórę dużą ilością wody z mydłem. Skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia niepokojących objawów. Po kontakcie z oczami: Natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody. Skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia niepokojących objawów. Po połknięciu: Nie wywoływać wymiotów, jeśli personel medyczny nie da takiego zalecenia. W przypadku pojawienia się wymiotów, należy głowę trzymać nisko tak by wymioty nie przedostały się do płuc. Skonsultować się z lekarzem. W przypadku narażenia przez wdychanie: osobę poszkodowana wyprowadzić na świeże powietrze. Zapewnić osobie ciepło i spokój. W przypadku wystąpienia nieregularnego oddechu lub zatrzymania oddechu, wykwalifikowany personel powinien wykonać sztuczne oddychanie. W przypadku wystąpienia poważnych objawów lub długo utrzymujących się należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku utraty przytomności należy poszkodowanego ułożyć w stabilnej pozycji bocznej i natychmiast wezwać lekarza. Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. W przypadku drewna zabezpieczonego Pinja Priming Oil i narażonego na działanie warunków atmosferycznych w celu ograniczenia wymywania substancji czynnych należy pokryć go produktem nawierzchniowym w ilości min. 240 ml/m2. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku przemysłowego i profesjonalnego. Więcej informacji Dodatkowe informacje o tym produkcie znajdują się na stornie www.tikkurila.com lub można je uzyskać wysyłając e-mail na adres info.coatings@tikkurila.com.
 
-


Wróć