Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 
The paint is water-borneTool: spray
The coverage of the paint on rough surfaces
12
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
14
m2/l
OPIS PRODUKTU
15.11.2017

Pinja Wood Stain

 
Pinja Wood Stain
RODZAJ Szybkoschnąca, wodorozcieńczalna bejca do do zewnętrznych powierzchni drewnianych.
OPIS Chroni powierzchnie drewniane przed wilgocią, promieniami słonecznymi
i zanieczyszczeniami. Zmniejsza pękanie powierzchni drewnianych.
Przykłady zastosowania Stosowana do malowania ram okien drewnianych, drzwi wejściowych, paneli itp.

DANE TECHNICZNE
Kolory Bezbarwny. Barwienie w systemie AKVI TONE wg karty kolorów Tranluscent Wood Finishes.
Wydajność

 Zalecana grubość warstwy

(produkt nierozcieńczony)

Wydajność teoretyczna

               mokrej

suchej

 

 80 g/m2

10 µm

12 - 14 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz kształtu i chropowatości malowanej powierzchni.

 
Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, natrysk hydrodynamiczny wspomagany, natrysk konwencjonalny, zanurzenie i aplikacja przez polewanie (flow coating).
Czasy schnięcia

 80 - 100 g/m2

+20 ºC

+50 ºC

Suchość do szlifowania, po

10 - 60 min

5 - 20 min


Czas schnięcia i ponownego powlekania zależy od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i warunków wentylacji.
Zawartość części stałych Ok. 10% obj.
Ok. 11% wag.
Gęstość 1.0 kg/litr.
Kod produktu 314 6909 (baza TCW)

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha i czysta. Zawartość wilgoci w drewnie musi wynosić poniżej 20%. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i bejcy musi być powyżej +18°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 70%. Do osiągnięcia optymalnych rezultatów wymagana jest dobra wentylacja. Produkt może być suszony zarówno na linii suszarniczej lub w warunkach naturalnych otoczenia.
Przygotowanie Oczyścić powierzchnię z brudu, kurzu i luźnych części. Upewnić się, że powierzchnia jest wolna od grzybów i pleśni.
Rozcieńczanie Woda.
Nakładanie Produkt należy dokładnie wymieszać przed malowaniem. Unikać tworzenia się piany podczas mieszania. Produkt jest rekomendowany do użycia bez rozcieńczania, w razie konieczności rozcieńczyć wodą. Po rozcieńczeniu należy odstawić produkt na chwilę przed użyciem.

Przy natrysku hydrodynamicznym zalecana dysza 0,009” – 0,011", ciśnienie 80 - 160 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

Przy natrysku hydrodynamicznym wspomaganym zalecana dysza 0,009"-0,011", ciśnienie 40-120 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 1-3 bar.

Przy natrysku konwencjonalnym zalecana dysza 1,0-1,4 mm, ciśnienie 1,5-3 bar.

Przy aplikacji zanurzeniowej i przez polewanie produkt jest gotowy do użycia.

Drewno zawiera żywicę i inne ekstrakty barwiące zwłaszcza w miejscach sęków. Wahania temperatury
i wilgotności mogą powodować odbarwienie powłoki malarskiej w tych obszarach.
Powłoka nawierzchniowa Pinja Wood Stain, Pinjalac HB, Pinja Flex Combi 25, Ultra Pro, Pinja Pro i Pinja Top.
Czyszczenie narzędzi Woda.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 30 g/litr.OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta. Produkt wyłącznie do użytku przemysłowego.
 
-


Wróć