OPIS PRODUKTU
30.03.2016

Akvi Isolator

 
Akvi-Isolator
RODZAJ Wodorozcieńczalny grunt akrylowy.
OPIS Spowalnia występowanie przebarwień powstających na warstwie nawierzchniowej, spowodowanych przez żywice. W celu uzyskania dobrych właściwości izolacyjnych zaleca się nakładać dwie wartstwy.
Przykłady zastosowania Zalecany do paneli drewnianych, listw, drzwi i innych powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Szybkoschnący, wodorozcieńczalny grunt posiadający właściwości izolacyjne.
Opóżnia wyciek żywicy.
Kolory Biały.
Stopień połysku Mat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy
(produkt nierozcieńczony)

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

43 µm

150 g/m2

8 - 9 m2/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, natrysk hydrodynamiczny wspomagany i natrysk pneumatyczny.
Czasy schnięcia

150 g/m2 warstwa mokra

+ 23°C

+ 235°C

Pyłosuchość, po

35 min.

5 - 10 min.

Suchość do szlifowania, po

60 min.

5 - 10 min.

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.

 

Zawartość części stałych 38% obj.
51% wag.
Gęstość 1,3 kg/l.
Kod produktu 005 3841

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i lakieru musi wynosić powyżej +18°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 70%.
Przygotowanie Powierzchnie drewniane powinny być przeszlifowane papierem ściernym P150 - 320. Powierzchnie zagruntowane zeszlifować papierem ściernym o granulacji P320 - 600. Przed lakierowaniem należy dokładnie usunąć pył po szlifowaniu.
Nakładanie Dla natrysku hydrodynamicznego, w razie potrzeby, produkt rozcieńczyć do około 0 - 5% obj. Zalecana dysza: 0,011" – 0,013", ciśnienie 80 – 160 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku hydrodynamicznego wspomaganego, w razie potrzeby, produkt rozcieńczyć do około 0 - 5% obj. Zalecana dysza: 0,011" – 0,013", ciśnienie 40 - 140 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 1 - 3 bar. Kat natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku pneumatycznego produkt rozcieńczyć do około 0 - 5% obj., do uzyskania lepkości 60-80s (DIN4). Zalecana dysza: 1,4 – 1,8 mm, ciśnienie 2 - 3 bar.

Nakładać 1-2 warstwy.
Mieszanie składników Farbę dokładnie wymieszać przed uzyciem. Unikać flotacji. W razie potrzeby farbe można rozcieńczyć wodą.
Czyszczenie narzędzi Woda.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 37 g/litr.
Max.zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia wynosi 37 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego i przemysłowego.
 
-


Wróć