OPIS PRODUKTU
27.04.2015

Akvilac FD-J 10

 
Akvilac FD J 10
RODZAJ Wodorozcieńczalny, jednoskładnikowy lakier akrylowy.
OPIS Uniwersalny, szybkoschnący i ekonomiczny lakier do stosowania na powierzchnie wewnątrz pomieszczeń. Może być również używany jako uszczelniacz pod wodorozcieńczalny lakier UV.
Przykłady zastosowania Nadaje się do przemysłu stolarskiego, tj. listew, paneli, drzwi i innych powierzchni drewnianych. Szczególnie nadaje się na szybkie linie produkcyjne.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Powłoka lakieru jest przezroczysta i może być stosowana jako wykończeniowa warstwa z ciemnymi kolorami bejcy.
Wysoka odporność chemiczna, brak zjawiska sklejania się wyschniętych elementów (odporność na blocking).Karty kolorów Odcienie z karty kolorów Akvicolour AT oraz indywidualne kolory na życzenie.
Barwienie w systemie Temaspeed Akvi Tone.
Stopień połysku Mat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy
(produkt nierozcieńczony)

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

16 - 23 µm

70 -100 g/m2

10 - 15 m2/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny wspomagany lub natrysk konwencjonalny.

Przy natrysku hydrodynamicznym wspomaganym produkt rozcieńczyć około 0-5% obj. do lepkości 40-60s (DIN4). Zalecane jest użycie dyszy 0,009" – 0,013", ciśnienie 40-120 bar. Ciśnienie powietrza rozpylanego powinno wynosić 1-3 bar. Kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

W przypadku natrysku konwencjonalnego produkt rozcieńczyć około 0-5% obj. do lepkości
40 -60s (DIN4). Zaleca się użycie dyszy 1,4–1,8 mm, ciśnienie 2-3 bar.


Czasy schnięcia

100 g/m2 na mokro

+ 23°C

+ 50 °C

Pyłosuchość, po

20 - 25 min.

5 - 10 min.

Suchość dotykowa, po

25 - 30 min.

5 - 10 min.

Suchość do szlifowania, po

30 - 35 min.

5 - 10 min.

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 23 ± 2% obj.
26 ± 2% wag.
Gęstość 1,0 kg/l.
Kod produktu 497 6909 (baza TCW).

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być czysta i sucha. Podczas aplikacji i w trakcie schnięcia temperatura powietrza, powierzchni malowanej i lakieru powinna wynosić powyżej +18°C przy wilgotności względnej powietrza poniżej 70%.
Przygotowanie Drewniane powierzchnie przeszlifować papierem ściernym P150 - 240. Powierzchnie zagruntowane szlifować papierem ściernym P240 - 600. Przed lakierowaniem należy dokładnie usunąć kurz po szlifowaniu.
Powłoka gruntująca Akvilac FD-J 10.
Przygotowanie powierzchni Akvilac FD-J 25 i Luminol Clear 25.
Mieszanie składników Przed użyciem lakier dokładnie wymieszać. Unikać flotacji. Rozcieńczyć wodą do wymaganej lepkości.
Czyszczenie narzędzi Woda.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 30 g/l zmieszanej farby. Zawartość LZO w mieszaninie farby (rozcieńczonej 5% objętościowo) wynosi 30 g/l. LZO 2004/42/EC (kat A/e) 130 g/l (2010).

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego i przemysłowego.
 
-


Wróć