OPIS PRODUKTU
15.06.2016

Belt Cleaner

 
Belt-cleaner
RODZAJ Uniwersalny preparat o niskiej lotności, przeznaczony głównie do czyszczenia pasa transmisyjnego automatów lakierniczych z przetrysku farby.
OPIS Uniwersalny preparat o niskiej lotności, przeznaczony głównie do czyszczenia pasa transmisyjnego automatów lakierniczych z przetrysku farby.
Produkt charakteryzuje się bardzo niską lotnością, w związku z tym możliwe jest osiągnięcie wydajności 5-7 krotnie większej od tradycyjnych rozpuszczalnikowych mediów czyszczących, oraz osiągnięcie jeszcze lepszych właściwości myjących. Produkt jest pozbawiony charakterystycznego, bardzo drażniącego zapachu właściwego dla innych wyrobów rozpuszczalnikowych.
Produkt nie jest agresywny wobec typowych materiałów, z jakich wykonane są typowe pasy transmisyjne i pozostałe elementy urządzeń.
Przykłady zastosowania Przeznaczony głównie do czyszczenia pasa transmisyjnego automatów lakierniczych z przetrysku farby. Nadaje się również do czyszczenia sprzętu lakierniczego – pompy hydrodynamiczne, pistolety natryskowe, zawiesia technologiczne, usuwanie przypadkowych zabrudzeń. Sprawdzony w liniach lakierniczych, w których stosowane są zarówno wyroby wodorozcieńczalne jak i rozpuszczalnikowe (w tym dwuskładnikowe).

DANE TECHNICZNE
Właściwości Produkt jest pozbawiony charakterystycznego, bardzo drażniącego zapachu właściwego dla innych wyrobów rozpuszczalnikowych.
Produkt nie jest agresywny wobec typowych materiałów, z jakich wykonane są typowe pasy transmisyjne i pozostałe elementy urządzeń.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Przygotowanie W przypadku zastosowania po raz pierwszy w urządzeniu lakierniczym, w którym był stosowany detergent innego rodzaju, należy usunąć resztki farby i pozostałości detergentu w zasobnikach. Rozpocząć stosowanie na wyczyszczonym urządzeniu.
Obowiązkowo należy wykonać próbę kompatybilności detergentu ze stosowanymi farbami poprzez sprawdzenie, czy BELT CLEANER usuwa świeżą oraz lekko przyschniętą farbę POZA URZĄDZENIEM.
W praktyce najlepiej wypróbować przeczyścić jakikolwiek zdemontowany element urządzenia lakierniczego (np. dysze pistoletu), lub przez próbę wytarcia pasa transmisyjnego materiałem/czyściwem nasączonym BELT CLEANER-em.

Nakładanie W przypadku stosowania w automacie lakierniczym, napełniamy zbiorniki wstępnego i zbiornik dokładnego czyszczenia pasa, ściśle według wskazania producenta urządzenia. W razie konieczności uzupełniamy ubytki. Jeżeli na skutek dużej absorpcji przetrysku da się zauważyć spadek właściwości myjących, należy detergent wymienić w zbiorniku. Zazwyczaj zabrudzony detergent ze zbiornika dokładnego czyszczenia można przelać do zbiornika wstępnego.
Stosując detergent do czyszczenia pomp i urządzeń lakierniczych po produktach wodorozcieńczalnych, należy wstępnie oczyścić urządzenie wodą, następnie w zamkniętym obiegu zastosować BELT CLEANER. Użyty detergent, mimo zabrudzenia można wykorzystać kilkakrotnie.
Stosując detergent do czyszczenia pomp i urządzeń lakierniczych po produktach rozpuszczalnikowych, należy wstępnie oczyścić urządzenie rozpuszczalnikiem używanym do stosowanych farb/lakierów, następnie w zamkniętym obiegu zastosować BELT CLEANER.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych (LZO) – 900 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawiera: 2-butoksyetanol. Uwaga: Działa szkodliwie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania. Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. Unikać wdychania pary. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. Resztki płynnego produktu należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku lub unieszkodliwienia. Informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w Karcie Charakterystyki. Produkt wyłącznie do użytku przemysłowego i profesjonalnego.
 
-


Wróć