OPIS PRODUKTU
29.04.2016

Dicco Crystal 90

 
Dicco-Crystal-90
RODZAJ Dwuskładnikowa farba chemoutwardzalna.
OPIS Szybkoschnąca, trwała farba o dobrych właściwościach wypełniających do użytku wewnątrz pomieszczeń.Odpowiednia szczególnie dla szybkich linii produkcyjnych.
Przykłady zastosowania Odpowiednia do mebli, drzwi i innych powierzchni drewnianych i płyt MDF.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Doskonała trwałość koloru.
Nie zawiera aromatycznych rozpuszczalników.
Karty kolorów Kolory z karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA i SYMPHONY.
Barwienie w systemie Temaspeed Premium.
Stopień połysku Połyskowy
Wydajność

Zalecana grubość warstwy
(nierozcieńczony produkt)

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

55 - 65 µm

120 - 130 g/m²

10 - 11 m²/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1025 i 1027
Stosunek mieszania Baza 100 części objętościowo 59V seria
Utwardzacz 10 części objętościowo 006 2098
Nakładanie Natrysk bezpowietrzny, natrysk bezpowietrzny wspomagany lub natrysk konwencjonalny.
Żywotność mieszanki (+23°C) 24 godziny.
Czasy schnięcia

120 - 130 g/m²

+23˚C

+50˚C

Suchość dotykowa, po

30-40 min.

5-15 min.

Suchość do składowania, po

4-5 godz.

35 - 45 min.

Suchość do pakowania, po

12-16 godz.

60-90 min.

 

Temperatura składowania poniżej +35°C.

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 51 ± 2 % obj.
64 ± 2 % wag.
Gęstość 1,2 kg/l.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być czysta i sucha. Podczas aplikacji i suszenia temperatura otoczenia, podłoża i farby musi być powyżej +18°C, a wilgotność względna powietrza musi być poniżej 70%.
Przygotowanie Powierzchnie drewniane powinny być przeszlifowane papierem ściernym P150 - 240. Powierzchnie zagruntowane powinny być przeszlifowane papierem ściernym P240 - 1000. Przed malowaniem należy dokładnie usunąć pył po szlifowaniu.
Nakładanie Dla natrysku bezpowietrznego produkt rozcieńczyć do około 15-20% obj., do uzyskania lepkości 20-40s (DIN4). Zalecana dysza: 0,011"-0,015", ciśnienie 80-140 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku bezpowietrznego wspomaganego produkt rozcieńczyć do około 15-20% obj., do uzyskania lepkości 25-50s (DIN4). Zalecana dysza: 0,011"-0,015", ciśnienie 40-120 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 1-3 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku konwencjonalnego produkt rozcieńczyć do około 15-20% obj., do uzyskania lepkości 20-25s (DIN4). Zalecana dysza: 1,4-1,8 mm, ciśnienie 2-3 bary.

Mieszanie składników Dokładnie wymieszać farbę przed użyciem. Dodać 10% obj. utwardzacza Hardener 006 2098. Rozcieńczyć do wymaganej lepkości.

Nie mieszać w żelaznych pojemnikach. Używać pojemników plastikowych, emaliowanych lub kwasoodpornych metalowych.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1025 lub 1027.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 420 g/l.
Max. zawartość LZO produktu gotowego do użycia (rozcień. 20% obj.) 495 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego i przemysłowego.
 
-


Wróć