OPIS PRODUKTU
02.02.2017

Dicco Surf Color

 
Dicco Surf Color
RODZAJ Dwuskładnikowy grunt chemoutwardzalny.
OPIS Szybkoschnący produkt o dobrych właściwościach do szlifowania i wypełniających.  Szczególnie zalecany do stosowania w malarniach o szybkim cyklu produkcyjnym.
Przykłady zastosowania Odpowiedni do malowania mebli i innych powierzchni drewnianych i drewnopochodnych wewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Nie zawiera rozpuszczalników aromatycznych.
Kolory Półprzezroczysty. Barwienie w systemie Temaspeed Premium.
Stopień połysku Mat
Klasyfikacja emisji Poziom emisji tego produktu spełnia wymagania klasy E1 (klasyfikacja materiałów do obróbki powierzchni). Produkt został przebadany zgodnie z normą EN 717-1 i poziom emisji formaldehydu jest niższy niż 0,124 mg/m3 powietrza.
Wydajność

Zalecana grubość warstwy (produkt nierozcieńczony)

Wydajność teoretyczna

mokrej

suchej

 

 100 - 120 g/m2

38 - 45 µm

10 - 11 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1035 i 1058
Stosunek mieszania Farba 100 części obj. 692 7623
Utwardzacz 12 części obj. 006 2098
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, natrysk hydrodynamiczny ze wspomaganiem, natrysk konwencjonalny oraz polewanie kurtynowe.
Żywotność mieszanki (+23°C) 48 godzin.
Czasy schnięcia

110 - 120 g/m2

+ 23 °C

+ 50 °C

Suchość dotykowa, po

10 - 15 min.

3 - 6 min.

Suchość do szlifowania, po

         45 - 60 min.

      10 - 15 min.


Temperatura składowania poniżej 35˚C.

 

Czas schnięcia i ponownego powlekania zależy od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej powietrza i warunków wentylacji.
Zawartość części stałych 44% ± 2% obj.
59% ± 2% wag.
Gęstość 1.2 kg/litr
Kod produktu 692 7623

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha i czysta. Zawartość wilgoci w drewnie powinna wynosić poniżej 18%. Podczas aplikacji i suszenia temperatura otoczenia, podłoża i farby musi być powyżej +18°C, a wilgotność względna powietrza musi być poniżej 80%. W celu uzyskania najbardziej optymalnych efektów wymagana jest dobra wentylacja. Zaleca się suszenie produktu na linii suszarniczej.
Przygotowanie Usunąć kurz, wszystkie części luźne oraz inne zanieczyszczenia z powierzchni. Powierzchnie drewniane powinny być przeszlifowane papierem ściernym P150-240. Powierzchnie zagruntowane powinny być przeszlifowane papierem ściernym P240-400. Przed malowaniem należy dokładnie usunąć pył po szlifowaniu.
Rozcieńczanie Bezaromatyczny: Thinner 1035 lub Thinner 1058.
Powłoka nawierzchniowa Dicco Astral 35
Malowanie Dla natrysku hydrodynamicznego produkt rozcieńczyć do około 10-20%, do uzyskania lepkości 25-60s (DIN4). Zalecana dysza: 0,011"-0,015", ciśnienie 80-140 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku hydrodynamicznego wspomaganego produkt rozcieńczyć do około 5-20%, do uzyskania lepkości 25-60s (DIN4). Zalecana dysza: 0,011"-0,015", ciśnienie 40-120 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 1-3 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku konwencjonalnego produkt rozcieńczyć do około 10-20%, do uzyskania lepkości 20-40s (DIN4). Zalecana dysza: 1,4-1,8 mm, ciśnienie 2-3 bary.

Dla polewania kurtynowego produkt rozcieńczyć do około 5-10% obj., do uzyskania lepkości 40-50s (DIN4). Należy unikać zbyt wysokiego ciśnienia pompowania i prędkości przepływu.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła z napędem mechanicznym. Niedostateczne wymieszanie lub niewłaściwe proporcje składników spowodują nierównomierne wysychanie, osłabienie własności materiału i niejednorodne własności powłoki.

Do mieszania nie stosować żelaznych pojemników lecz pojemniki z tworzywa sztucznego, emaliowane lub ze stali kwasoodpornej.

W przypadku gdy mieszanina lakieru z katalizatorem będzie używana w następnym dniu należy ją zmieszać z co najmniej taka samą ilością świeżej mieszaniny.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1035 lub Thinner 1058.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 430 g/litr farby.
Maksymalna zawartość LZO w gotowej do użycia farbie (rozcieńczonej 20% obj.) wynosi 530 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt przeznaczony do użytku przemysłowego.
 
-


Wróć