OPIS PRODUKTU
09.09.2016

Diccodur Primer

 
Diccodur Primer
RODZAJ Dwuskładnikowy grunt poliuretanowy.
OPIS

Szybkoschnący, łatwy do szlifowania, elastyczny podkład do zastosowań zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych.Przykłady zastosowania Zalecany do malowania zewnętrznych drewnianych okien, drzwi oraz płyt drewnianych i pilśniowych Zalecany również do malowania wewnętrznych mebli, krzeseł i drzwi oraz płyt drewnianych i pilśniowych.

DANE TECHNICZNE
Kolory Biały. Kolory dla bazy TCL.
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, Monicolor Nova i kolory z karty kolorów Symphony. Barwienie w systemie Temaspeed Premium.
Stopień połysku Mat
Norma pomiaru połysku ISO 2813/60º
Wydajność


                  Zalecana grubość warstwy

                  (produkt nierozcieńczony)

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

35 - 40 µm 

110 - 135 g/m2

11 - 13 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz kształtu i chropowatości malowanej powierzchni.


Rozcieńczalnik 1048 i 1062
Stosunek mieszania Farba 100 cz. obj. 007 1580(biały)lub 689 7223 (baza TCL)
Utwardzacz 20 cz. obj. 007 1255
Nakładanie Natrysk bezpowietrzny, natrysk bezpowietrzny wspomagany, natrysk konwencjonalny
lub polewanie kurtynowe.
Żywotność mieszanki (+23°C) 6 godzin.
Czasy schnięcia

(100 - 130 g/m2)

+20 ºC

+50 ºC

Suchość dotykowa, po

1 - 2 godz.

0,5 - 1 godz.

Suchość do szlifowania, po

3 - 6 godz.

1 - 3 godz.


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury,
wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych Ok. 44 ± 2% obj.
Ok. 64 ± 2% wag.
Gęstość 1.4 kg/litr (biały) 1,3 kg/l (baza TCL)
Kod produktu 007 1580 (biały) i 6897223 (baza TCL)

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Zawartość wilgoci w drewnie powinna wynosić poniżej 20%. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby musi być powyżej +18°C,
a wilgotność względna powietrza poniżej 70%. Do osiągnięcia optymalnych rezultatów wymagana jest dobra wentylacja. Produkt może być suszony zarówno na linii suszarniczej lub w warunkach naturalnych otoczenia.
Przygotowanie Powierzchnie drewniane powinny być przeszlifowane papierem ściernym P150 - 240.
Zagruntowane powierzchnie drewniane powinny być przeszlifowane papierem ściernym P240 - 400.
Przed malowaniem należy dokładnie usunąć pył po szlifowaniu.
Rozcieńczanie Thinner 1062 lub 1048.
Powłoka nawierzchniowa Dicco Flex (na zewnątrz), Novipur 30 i 100 (wewnątrz).
Nakładanie Dla natrysku bezpowietrznego produkt rozcieńczyć do około 5-20% obj., do uzyskania lepkości 25-50s (DIN4). Zalecana dysza: 0,011"–0,015", ciśnienie 80-140 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku bezpowietrznego wspomaganego produkt rozcieńczyć do około 5-20% obj.,
do uzyskania lepkości 25-50s (DIN4). Zalecana dysza: 0,011"–0,015", ciśnienie 40-120 bar.
Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 1-3 bar. Kat natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku konwencjonalnego produkt rozcieńczyć do około 10-20% obj.,
do uzyskania lepkości 20-25s (DIN4). Zalecana dysza: 1,4–1,8 mm, ciśnienie 2-3 bary.

Polewanie kurtynowe: produkt rozcieńczyć do około 5-10% obj., do uzyskania lepkości 40-60s (DIN4). Unikać wysokiego ciśnienia oraz wysokiej prędkości przepływu.
Mieszanie składników Na początku należy osobno wymieszać bazę i utwardzacz. Przed użyciem należy dokładnie wymieszać odpowiednią proporcję bazy i utwardzacza. Do mieszania używać mieszadła mechanicznego. Niedostateczne wymieszanie lub niewłaściwe proporcje składników spowodują nierównomierną stabilizację, osłabienie własności materiału i podważenie celowości przedsięwzięcia.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1062 lub 1048.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 500 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO w mieszaninie gotowej do użycia (rozcieńczonej 20% obj.) wynosi 550 g/l.


OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego i przemysłowego.
 
-


Wróć